Terug gemeenteraad

Mon 05/09/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal extra raad enkel voor budgetbespreking en termijngebonden dossiers

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn


 • De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. Ook laat hij weten dat naamafroeping niet langer nodig is. Nieuwe micro's met nieuw stemsysteem werden geïnstalleerd. De badge registreert de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen. De voorzitter maakt de raadsleden er ook attent op dat ze na de zitting de badge moeten laten liggen.


Mededelingen algemeen directeur

 • De algemeen directeur heeft vier mededelingen naar aanleiding van brieven die het college ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen sinds de vorige gemeenteraad.

   

  De gouverneur heeft een klacht ontvangen tegen het collegebesluit van 24 februari 2022 inzake de volledige terugvordering van een verleende voorschot voor een starterscontract. De gouverneur onderzocht deze klacht en oordeelde dat het betwiste besluit wettig tot stand is gekomen. Wel verwees ze de klager door naar de rechtbank, wat betreft de betwisting inzake de terugvordering van het uitbetaalde voorschot.

   

  Verder onderzocht de gouverneur een klacht in verband met de berekening van een wachtgeld in disponibiliteit. De gouverneur oordeelt dat de Stad de berekening van het wachtgeld in dat dossier niet correct heeft toegepast. Omdat de toezichtstermijnen verstreken zijn, zal zij echter niet optreden in dit dossier. De betrokkene kan wel een persoonlijke rechtsvordering instellen tegen het bestuur.

  Verder geeft de gouverneur hierbij mee dat het Agentschap Binnenlands Bestuur op de hoogte is van de problemen die zich vandaag stellen bij een combinatie van disponibiliteit met loopbaanonderbreking en de uitvoerbaarheid van artikel 197 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van 7 december 2017. Het is daarom ook de uitdrukkelijke bedoeling deze bepaling te schrappen in het nieuwe besluit hieromtrent dat momenteel in de steigers staat en dat reeds voor de eerste keer door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 20 mei 2022.

   

  Een derde klacht die de gouverneur heeft onderzocht ging over het weigeringsbesluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 13 mei 2022 betreffende het burgervoorstel rond de collectieve verblijfsaccomodatie voor studenten in de Holstraat. Ze oordeelde dat er geen noodzaak is tot enige toezichtmaatregel of opmerking. 

   

  Tot slot onderzocht de gouverneur een klacht betreffende de Ajuinmarkt op de Brusselsesteenweg te Ledeberg. Dit onderzoek heeft ook niet geleid tot een toezichtmaatregel. De gouverneur vraagt wel om een aanpassing van het kermisreglement ter goedkeuring te willen voorleggen aan de gemeenteraad. Dit omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid. De algemeen directeur geeft hierbij mee dat de bevoegde dienst hiervoor het nodige zal doen.’

   

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning