Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00644 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: GAS-boetes deelauto’s - kennisgeving effectieve bestuurder

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 29/11/2022 - 18:50
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00644 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: GAS-boetes deelauto’s - kennisgeving effectieve bestuurder 2022_MV_00644 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: GAS-boetes deelauto’s - kennisgeving effectieve bestuurder

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Een reeks verkeersovertredingen worden gesanctioneerd via GAS-boetes. Het gaat daarbij in grote lijnen over parkeerovertredingen en bijvoorbeeld het binnenrijden van de autovrije gebieden zonder vergunning. Deze GAS-boetes worden verstuurd naar de eigenaar van de kentekenplaat, die daarom niet noodzakelijk de bestuurder van het voertuig is op het moment van de inbreuk.

Waar dat per definitie het geval is, is bij autodelen. De kentekenplaat staat logischerwijze geregistreerd op naam van de aanbieder, terwijl het de gebruiker van het betreffende voertuig op dat moment is die de inbreuk begaat en dus ook verantwoordelijk is voor het betalen van de GAS-boete.

Krijg je als eigenaar van een kentekenplaat een GAS-boete in de bus, maar je was op het moment van de feiten niet de bestuurder, dan kan je dit via het zogenaamde “formulier kennisgeving effectieve bestuurder” doorgeven aan de sanctionerend ambtenaar. Je bent dan wel aangewezen op de medewerking van de bestuurder die via ondertekenen van dit formulier moet verklaren de effectieve bestuurder geweest te zijn op het moment van de feiten.

Aanbieders van autodelen kunnen als alternatief ook het contract met de gebruiker voorleggen als bewijsstuk, maar ook dat kent beperkingen omdat de ondertekenaar van het contract vaak de mogelijk krijgen om andere gebruikers als bestuurder op te geven (gezinsleden, huisgenoten, werknemers, ...). Vaak verzandt dit dus in een onnodige administratieve mallemolen.

Er zijn nochtans voorbeelden van hoe het efficiënter kan. Voor snelheidsovertredingen biedt de toepassing Just-on-web de mogelijkheid om online de bestuurder van het voertuig op het moment van de overtreding te identificeren. Voor GAS-boetes in de stad Oostende volstaat bijvoorbeeld een eenvoudig e-mailbericht met naam, adres, rijksregisternummer van de bestuurder zonder dat een ondertekende verklaring van de bestuurder nodig is. Deze kan achteraf indien nodig de GAS-boete betwisten.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 24/11/2022 - 13:43

Toelichting

Kan met de erkende aanbieders van autodelen een vereenvoudigde procedure afgesproken worden om de bestuurder van het voertuig op het moment van de inbreuk te identificeren zonder dat daarbij een ondertekende verklaring van de bestuurder vereist is?

Bespreking

Antwoord

Voor GAS4 inbreuken op regels rond stilstaan en parkeren, inbreuken welke worden vastgesteld door de lokale politie, wordt er reeds soepel omgesprongen met het formulier ‘kennisgeving bestuurder’. Het formulier wordt aangeboden als hulpmiddel voor de kentekenplaathouder, omdat hierop alle benodigde gegevens vermeld staan. Het gebruik van dit document is echter niet noodzakelijk. Een getekende verklaring van de bestuurder is dus ook geen absolute vereiste. Bij deelvoertuigen wordt wel gevraagd om bij de email, waarbij een aangifte van de bestuurder wordt gedaan met opgave van naam, adres en rijksregisternummer, minstens een document toe te voegen waaruit blijkt dat het betrokken voertuig een deelvoertuig betreft. Doorgaans wordt er dan een document overgemaakt waaruit blijkt dat het voertuig inderdaad ingeschreven is als deelvoertuig en op dat ogenblik door de aangewezen bestuurder gebruikt werd.

 

Voor deelvoertuigen is dit laatste wel belangrijk omdat deze voertuigen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld leasingmaatschappijen – telkens voor zeer korte periodes gebruikt worden waarbij de bestuurder soms zelfs dagelijks verschillende keren kan wijzigen. 

 

Voor de andere categorieën van GAS4-boetes, waaronder het negeren van verbodsborden en borden voetgangerszone, welke worden vastgesteld door camera’s, werkt het Mobiliteitsbedrijf wel met het invulformulier waarbij medewerking is vereist van de aangewezen bestuurder. Het is zo dat het Mobiliteitsbedrijf het rijksregisternummer en de handtekening van de aangewezen bestuurder vraagt vooraleer de aangifte te aanvaarden.

Voor leasingmaatschappijen voorziet het Mobiliteitsbedrijf een licht afwijkende procedure. Zij hebben de mogelijkheid om de bestuurder aan te wijzen aan de hand van het leasingcontract met de bestuurder. Het leasingcontract wordt gezien als een voldoende bewijsmiddel dat de leasenemer de bestuurder was op het moment van de inbreuk. Bijgevolg wordt, in dergelijke gevallen, de GAS-boete op naam van de leasingmaatschappij afgesloten en wordt een nieuwe boete uitgeschreven aan de leasenemer. 

 

Bovenstaande procedure is momenteel enkel van toepassing voor leasingmaatschappijen. Aanbieders van autodelen zijn hier momenteel nog niet in betrokken. 

 

Op het eerste zicht is er geen bezwaar om deze procedure in de toekomst eveneens open te stellen voor aanbieders van autodelen. Zij kunnen namelijk ook een gebruikerscontract voorleggen dat als bewijsmiddel kan gelden om de onmiskenbare bestuurder aan te duiden. Dit zal verder nagegaan worden door het Mobiliteitsbedrijf.

do 01/12/2022 - 13:26