Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00006 - Subsidieovereenkomst voor de sectorale acties in de uitzendsector, in het kader van het Gentse arbeidspact, voor de werkingsjaren 2023-2024 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2023_GR_00006 - Subsidieovereenkomst voor de sectorale acties in de uitzendsector, in het kader van het Gentse arbeidspact, voor de werkingsjaren 2023-2024 - Goedkeuring 2023_GR_00006 - Subsidieovereenkomst voor de sectorale acties in de uitzendsector, in het kader van het Gentse arbeidspact, voor de werkingsjaren 2023-2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het Arbeidspact slaan de Stad Gent, VDAB en de sociale partners de handen ineen voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de Gentse regio. Het is een collectieve agenda in een open samenwerking met alle organisaties die zich achter het Arbeidspact scharen. Dit in de wetenschap dat er grote technologische en maatschappelijke ontwikkelingen spelen die de structuur van onze arbeidsmarkt grondig veranderen, andere eisen stellen aan professionals op alle niveaus, bepalen welke vaardigheden op de arbeidsmarkt van morgen gewaardeerd zullen worden en een andere manier van leren, rekruteren en opleiden op de werkvloer noodzakelijk maken.

Het Arbeidspact bestaat uit innovatieve en resultaatgerichte acties, elk met concrete en meetbare doelstellingen. De acties vertrekken vanuit de inhoudelijke pijlers van het Arbeidspact: 

  • Van school naar werk: gericht op de verbinding tussen de studierichtingen, de kennisdomeinen en de beroepswereld, ook via trajecten als duaal leren en zowel vanaf de tweede graad van het secundair als in het hoger onderwijs. 
  • Van werk naar werk: gericht op de opbouw van vaardigheden, levenslang leren, innovatieve loopbaantrajecten en interne groeipaden, werkbaar werk. 
  • (Weer) aan het werk: gericht op inschakeling van werkzoekenden en anders-inactieven, sociale economie, reïntegratie van langdurig zieken, … 

Het is de ambitie om met meerdere sectorale opleidingsfondsen acties uit te voeren binnen het Arbeidspact. Er worden sectorale akkoorden opgesteld samen met de betrokken sectorale opleidingsfondsen. Daarin staan scherpe afspraken op maat van de inhoudelijke pijlers van het Arbeidspact, de sector en de doelgroepen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De uitzendsector is als sector interessant omdat in deze sector de vacatures in Gent kunnen verbonden worden aan de Gentse arbeidsmarktreserve, mits extra inspanningen op het vlak van laagdrempelige opleidingstrajecten. Er zijn veel vacatures in de uitzendsector en bij veel van die vacatures wordt geen hoog kwalificatieniveau vooropgesteld. Travi, het bevoegde sectorale opleidingsfonds voor de uitzendsector, is bereid om in functie van deze overeenkomst extra inspanningen te leveren om hun expertise naar de onderwijspartners te vertalen, hun pioniersrol op het vlak van digitale ontwikkelingen te vertalen naar zowel werkzoekenden, werkenden, uitzendconsulenten en zijn beproefde tools zoals speedmeets extra in te zetten voor de Gentse werkzoekenden.

In de pijler 'van school naar werk' investeert Travi in acties die gericht zijn op het versterken van de betrokkenheid tussen het lokale onderwijs en de lokale uitzendsector en deelt de organisatie zijn uitgebreide expertise rond het testen en ontwikkelen van soft skills via rondetafels in BSO en TSO en via schoolverlatersdagen, in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Gent.

Voor de pijler 'van werk naar werk' zet Travi in op het upskillen van uitzendconsulenten rond actuele en lokale thema's zoals taalverwerving en -beheersing, kennis van de huidige arbeidsmarkt, ... Binnen deze pijler zet Travi een pilootproject op rond loopbaancoaching voor uitzendkrachten. Op die manier kunnen ook zij hun loopbaan bespreken met een deskundige en hun loopbaan zelf in handen nemen. 

Bij de pijler 'iedereen aan het werk' ligt de nadruk op uitzendarbeid als opstap naar duurzame tewerkstelling. Travi houdt de vinger aan de pols in onze regio en ontwikkelt een actueel aanbod voor de lokale arbeidsbemiddelaars zodat zij hun rol optimaal kunnen opnemen in het bemiddelen van Gentse werkzoekenden uit de kansengroepen, naar werk. Travi bevraagt binnen deze pijler de Gentse uitzendkantoren jaarlijks rond drempels en noden die ze ervaren bij werkgevers en uitzendkrachten in functie van  duurzame tewerkstelling. 

Travi legde een uitgebreid menu aan acties voor. In overleg met VDAB en de Stad Gent werden een aantal van de acties die werden voorgesteld door Travi geschrapt omwille van budgettaire redenen. Er wordt bekeken hoe de doelstellingen die werden beoogd met deze acties alsnog samen bereikt kunnen worden. Er wordt voorgesteld om in functie van de subsidieovereenkomst tussen Stad Gent en Travi, voor de sectorale acties in de uitzendsector in het kader van het Gentse Arbeidspact, een subsidie toe te kennen van 74.803,90 EUR in 2023 en 85.235,10 EUR in 2024. De subsidie wordt in schijven (90 % voorschot het jaar zelf en 10 % saldo het jaar daarop) overgeschreven op rekeningnummer BE75375100916051, op naam van vzw Travi, Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussel.

Deze overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2023; reeds gemaakte kosten in het kader van deze overeenkomst, sinds 1 januari, zijn hierbij gedekt.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Werk en Activering 
Budgetplaats 349190000 
Categorie* E.subs 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2023 67.323,51 EUR
2024 84.191,98 EUR
2025 8.523,51 EUR
Totaal 160.039,00 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 160.039,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34919 Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de sectorale acties in de uitzendsector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2023-2024, ingaand op 01/01/2023, met vzw Travi, te Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussel.


Bijlagen