Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00080 - Subsidieovereenkomst Max Mobiel voor de periode 2023-2025 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2023_GR_00080 - Subsidieovereenkomst Max Mobiel voor de periode 2023-2025 - Goedkeuring 2023_GR_00080 - Subsidieovereenkomst Max Mobiel voor de periode 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw Max Mobiel werd in 2006 op initiatief van de Stad opgericht met als doel te voorzien in collectief werknemersvervoer van en naar moeilijk bereikbare bedrijven(terreinen), vooral ten bate van de kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Max Mobiel is actief in 4 bedrijvenzones: het gebied North Sea Port (trajecten Zeehaven-Oost en Zeehaven-West), het Technologiepark Zwijnaarde en Eiland Zwijnaarde.

Max Mobiel brengt vandaag gemiddeld zo'n 750 werknemers per dag naar hun werk, waarvan bijna 50% uitzendkrachten. In 2022 maakten ruim 4.857 unieke werknemers en 146 bedrijven en uitzendkantoren gebruik van de diensten van Max Mobiel. Op jaarbasis tikt Max Mobiel de kaap van 280.000 reservaties en shuttletickets aan. 

Momenteel vormt de klantenbijdrage van de bedrijven ongeveer:

 • 10% van de inkomsten voor de trajecten naar North Sea Port
 • 70% van de inkomsten voor het traject Tech Lane Zwijnaarde
 • 42% van de inkomsten voor het traject Eiland Zwijnaarde (dit aandeel wordt 50% in 2023)

De Vervoerregio Gent besliste om de dienstverlening van Max Mobiel op te nemen in het Nieuw Openbaar Vervoerplan in 2021, in functie van het bestendigen van de dienstverlening. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via het vervoer naar moeilijk bereikbare bedrijventerreinen creëert Max Mobiel indirecte werkgelegenheid, en door zijn collectieve karakter zet Max Mobiel in op duurzaamheid. 

In zijn toekomstbeeld zal Max Mobiel voor het gebied North Sea Port:

 • Het traject Zeehaven-Oost bestendigen en optimaliseren. Zo zal de kostendekking worden gemonitord en daar waar nodig worden bijgestuurd. 
 • Alles in het werk stellen om het traject Zeehaven-West te laten groeien met 50%.

Voor de zuidelijke mozaïek zal Max Mobiel in de toekomst verder inzetten op het ontlasten van de regio: 

 • De route technologiepark Zwijnaarde zal verdwijnen doordat De Lijn de route zal overnemen. Max Mobiel behoudt hier een noodzakelijke tussenoplossing. 
 • Voor de route Eiland Zwijnaarde zal Max Mobiel een belangrijke rol opnemen in het mobiliteitsplan van Eiland Zwijnaarde dat de ambitie heeft om 30% duurzame verplaatsingen te realiseren. In het kader hiervan zal Max Mobiel in 2023 een rechtstreekse overeenkomst afsluiten met vzw Eiland Zwijnaarde. 
 • Op lange termijn zal de UGent 3 clusters op het Gentse grondgebied kennen. Om de mobiliteit tussen deze clusters te voorzien zal Max Mobiel optreden als noodzakelijke (tussen)oplossing.  

Max Mobiel kent sinds enkele jaren een duurzamere klaverbladfinanciering. Deze bestaat uit: de Vlaamse subsidiëring, optimalisatie van het businessmodel, structurele basisfinanciering door de partners en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In 2022 werd in het kader van de optimalisatie van het businessplan een maandelijks abonnementstarief voor werkgevers uit North Sea Port uitgewerkt. Naar schatting leveren bedrijfsopbrengsten 33,5% van de totale omzet in 2023. De overige 66,5% van de financiering betreft Vlaamse overheidssubsidies en bijdragen van stakeholders Stad Gent en North Sea Port. Door aansluiting te zoeken bij de mobiliteitsswitch en in overleg te gaan met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en De Lijn wenst Max Mobiel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het mobiliteitslandschap. Zo is Max Mobiel bereidt om z'n Mbus-technologie (technologie die de basis vormt voor de reservaties en coördinatieplatform) ter beschikking te stellen voor gelijksoortige (haven)organisaties waardoor Max Mobiel zijn positie versterkt in functie van basisbereikbaarheid (Decreet basisbereikbaarheid), de kanteling in de Mobiliteitscentrale en zijn aanwezigheid versterkt op regionale schaal.  

Naast het versterken van de 4 regio's en de financieringsmogelijkheden zal Max Mobiel de komende jaren eveneens inzetten op: 

 • De verbetering van de Mbus-technologie (specifiek voor pendelaars en chauffeurs). 
 • Onderzoek (op aanvraag van het Departement MOW) naar de rationalisatie van private woon-werkinitiatieven geïnitieerd door private ondernemingen, in casu ArcelorMittal en Volvo Cars Gent, waarbij Max Mobiel kan optreden als regisseur opdat routes (kosten)efficiënter worden voor deze werkgevers en de pendelaars. 
 • Onderzoek (op aanvraag van het Departement MOW) naar het concept combimobiliteit, in het bijzonder wordt de haalbaarheid van (deel)fietsen/(deel)steps onderzocht. 
 • De kwaliteit van de vloot (toekennen van ecoscores op alle ritten) en de haltes aan de Mobihubs.

Om dit toekomstbeeld te kunnen ontwikkelen en realiseren, wordt gevraagd om voor de periode 2023-2025 een subsidie van jaarlijks 50.000 euro toe te kennen aan vzw Max Mobiel, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, en de betreffende subsidieovereenkomst die bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren. De overeenkomst gaat in op 01/01/2023 en eindigt op 31/12/2025. Deze subsidie is nominatief opgenomen in het strategisch en financieel meerjarenplan 2020- 2025, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019. De Stad zal het bedrag storten op rekening van vzw Max Mobiel, Kerkstraat 108, 9050 Gent, op rekeningnummer BE43 0910 1787 4301.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Werk en Activering 
Budgetplaats 349190000  
Categorie* E.Subs 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2023 € 45.000,00
2024 € 50.382,50
2025 € 50.810,75
2026€ 5.085,36
Totaal € 151.278,61

Voorgestelde uitgaven

€ 151.278,64

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34919 Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Max Mobiel, Kerkstraat 108, 9050 Gent, voor de periode 2023-2025, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen