Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00081 - Verkoop via bemiddeling door vastgoedkantoor van het stadseigendom gelegen te Gent, Sint-Margrietstraat 9 (Vredeshuis) - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00081 - Verkoop via bemiddeling door vastgoedkantoor van het stadseigendom gelegen te Gent, Sint-Margrietstraat 9 (Vredeshuis) - Goedkeuring 2023_GR_00081 - Verkoop via bemiddeling door vastgoedkantoor van het stadseigendom gelegen te Gent, Sint-Margrietstraat 9 (Vredeshuis) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop';
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 293;
  • Het collegebesluit van 18 oktober 2018 houdende gunning van de overheidsopdracht van diensten voor het verrichten van bemiddelingsopdrachten om stadseigendommen te verkopen.
  • Het collegebesluit van 13 oktober 2022 houdende de verlenging van de overheidsopdracht goedgekeurd door het college op 18 oktober 2018

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent is eigenaar van een gebouw gelegen te 9000 Gent, Sint-Margrietstraat 9.  Tot voor kort waren daar de diensten van het Vredeshuis gevestigd en konden Gentse verenigingen gebruikmaken van dit gebouw om er vergaderingen en evenementen te organiseren.

Na negatief advies van de Brandweer werden alle publieksactiviteiten in het Vredeshuis voor onbepaalde tijd opgeschort.

De diensten die in het gebouw hun werking hadden werden inmiddels geherhuisvest. 

Uit verder onderzoek door de Dienst Facility Management - Thema Gebouwen blijkt dat de renovatiekosten voor dit pand, om het aan te passen aan de hedendaagse normen, worden geraamd op +/- 2 miljoen euro.

Gezien de hoge kostprijs van de renovatie en gezien dit pand geen functie meer heeft binnen de werking van de groep Gent werd dan ook voorgesteld dit pand te verkopen.

Concreet gaat het over de verkoop van volgende onroerende goederen:

1. Een gebouw met aanhorigheden, gelegen te 9000 Gent, Sint-Margrietstraat 9, gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 302C, met een oppervlakte volgens meting van zeshonderdnegenentachtig vierkante meter (689 m²).

2. Een berging met deuropening die recht van doorgang geeft als vluchtweg op perceel 296D, gelegen te 9000 Gent, Sint-Margrietstraat 9, gekend ten kadaster onder Gent, 1ste afdeling perceelnummer 0296H met een oppervlakte volgens meting van drieëntwintig vierkante meter (23 m²). 

Op 18 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de overheidsopdracht gegund aan makelaarskantoor de Fooz teneinde te bemiddelen om stadseigendommen te verkopen aan de hand van een verkoopreglement. Deze opdracht werd verlengd bij collegebeslissing van 13 oktober 2022.

Conform de modaliteiten van deze overheidsopdracht is er geen instelprijs. Indien de schattingsprijs behaald wordt, kan de verkoop verder afgehandeld worden voor het verlijden van de authentiek akte. Indien de schattingsprijs niet behaald wordt, zal de gemeenteraad geraadpleegd worden.

De bemiddelingsopdracht voor de verkoop van het bovenvermeld onroerend goed kan gestart worden.

Betreffend goed werd op 5 februari 2021 door de heer Thomas Couckuyt (Square Metre), beëdigd schatter  geschat op twee miljoen en negentigduizend euro (2.090.000 €).

De goederen werden opgemeten door mevrouw Hilde Bauwens, Landmeter Expert voor de Stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Na plaatsbezoek en het verzamelen van alle nodige dossierstukken nodig voor deze verkoopsprocedure werd een verkoopsdossier samengesteld en de aankoopbelofte met alle lasten en voorwaarden opgemaakt.  Het energieprestatiecertificaat alsook het asbestattest zijn in opmaak en zullen van zodra beschikbaar aan het verkoopsdossier worden toegevoegd. 

Hiertoe wordt de verkoop van het goed gelegen te 9000 Gent, Sint-Margrietstraat 9 via bemiddeling door vastgoedkantoor de Fooz overeenkomstig het verkoopreglement van biedingen onder gesloten omslag, zonder instelprijs, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

In overleg werd een biedingsperiode voor de goederen van 4 maanden bepaald, die zal ingaan aansluitend op de goedkeuring van de verkoop door de gemeenteraad. Op heden is dit voorzien vanaf 6 februari  2023 om af te lopen op 9 juni 2023.

In het geval dat de schuld voortvloeiend uit de voorliggende verkoop niet onmiddellijk (volledig) bij het verlijden van de akte voldaan wordt, is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet - normaal gezien gebonden om van deze openstaande schuldvordering(en) ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers. Deze inschrijving biedt de Stad een zekerheid omtrent de latere betaling ervan. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee.

Hoewel bij deze verkoop de koopsom volledig bij het verlijden van de akte zal worden betaald en er dus geen openstaande schuld zal zijn, wordt voorzichtigheidshalve gevraagd om de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van deze specifieke plicht te ontslaan.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de verkoop via bemiddeling door vastgoedkantoor de Fooz van het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Sint-Margrietstraat 9, zijnde:

1. Een gebouw met aanhorigheden  gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 302C, met een oppervlakte volgens meting van zeshonderdnegenentachtig vierkante meter (689 m²).

2. Een berging met deuropening die recht van doorgang geeft als vluchtweg op perceel 296D, gelegen te 9000 Gent, Sint-Margrietstraat 9, gekend ten kadaster onder Gent, 1ste afdeling, perceelnummer 0296H met een oppervlakte volgens meting van drieëntwintig vierkante meter (23 m²). 

Onder de lasten en voorwaarden van het verkoopdossier en de aankoopbelofte zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de verkoopakte in zijn registers.


Bijlagen