Terug
Gepubliceerd op 25/01/2023

2023_MV_00001 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Chiro Desteldonk - verder verloop dossier

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 24/01/2023 - 20:58
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2023_MV_00001 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Chiro Desteldonk - verder verloop dossier 2023_MV_00001 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Chiro Desteldonk - verder verloop dossier

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

We dragen beiden de Chiro van Desteldonk een warm hart toe. En terecht, want we kijken uit naar hun ondersteuning van de jeugdwerking in hun dorp.

Eind november ging er overleg zijn met Stedenbouw en Groendienst ivm de te plaatsen containers. Er ging ook gekeken worden in welke mate er een tijdelijke of permanente constructie mogelijk was, en onder welke voorwaarden. Ook voor het gedeelte dat ondertussen bebost is, ging naar een oplossing gekeken worden.

Vandaar mijn verdere vragen hierover:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 29/11/2022 - 15:18

Toelichting

-          Wat zijn de resultaten van het overleg met Stedenbouw en Groendienst?

-          Onder welke voorwaarden kan een tijdelijke of permanente constructie voorzien worden voor de Chiro?

-          Op welke termijn zou het terrein kunnen klaar zijn voor opstart?

Bespreking

Antwoord

Eerst en vooral bedankt om dit dossier intens op te volgen.  We delen duidelijk een ambitie om ook in de kanaaldorpen jeugdwerk en ontmoeting te stimuleren. De nood aan een jeugdopbouwwerker is nadrukkelijk naar boven gekomen in de wijkdialoog. Vanuit Beleidsparticipatie is dit signaal opgenomen en zijn daar middelen voorzien om een open oproep te lanceren. 

Ik gaf in mijn vorig antwoord al aan dat Chirojeugd Vlaanderen na een oproep de opdracht toegewezen kreeg voor het organiseren van ontmoetingsmomenten en activiteiten in Desteldonk. Met als doel te werken aan een verzelfstandiging van de op te richten jeugdwerking tegen 2024.   

Na het plaatsbezoek aan het perceel naast het speelterrein in de Lichterveldestraat op 25 oktober is er verder ambtelijk overleg gepleegd en afgestemd met de Chiro. 

Aangezien in het gewestelijk RUP de volledige percelen bestemd zijn als zone voor dagrecreatie, komen alle voorgestelde locaties voor vergunning in aanmerking.

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is er een voorkeur voor het scenario waarbij de containers worden voorzien op al bestaande verharding. Dit moet verder nog bekeken worden, o.a. met de brandweer. 

Het terrein is eigendom van North Sea Port. Er wordt nu met hen contact opgenomen om na te gaan of zij akkoord gaan om daar containers te plaatsen. 

Zoals u merkt werken we hier volop verder en we reken erop dat dit een waardevolle impuls zal zijn voor de jongeren en kinderen in de kanaaldorpen. Als we een akkoord hebben van North Sea Port hopen we om tegen de zomer de containers ter plaatse te krijgen.

wo 25/01/2023 - 09:56