Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00010 - Tweede verlenging partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF oproep 432 'Doorstroom Sociale Economie' - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2023_GR_00010 - Tweede verlenging partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF oproep 432 'Doorstroom Sociale Economie' - Goedkeuring 2023_GR_00010 - Tweede verlenging partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF oproep 432 'Doorstroom Sociale Economie' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;
  • Het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;
  • Het Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De regelgeving voor de Sociale Economie legt sterk de nadruk op doorstroom van doelgroepwerknemers. Een doorstroomtraject bestaat uit een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer bij de overstap naar een baan in het reguliere arbeidscircuit. 

Het Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde reeds verschillende oproepen voor de organisatie van doorstroombegeleidingen. Momenteel geeft de Stad Gent als penhouder, samen met een aantal partners van het Loopbaancentrum Sociale Economie, nl. Ateljee vzw, Getouwstraat 11, 9000 Gent,  Weerkracht vzw, Gaardeniersweg 80, 9000 Gent, en Job en Co vzw (roepnaam Compaan), Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg - uitvoering aan de oproep 432 van het Europees Sociaal Fonds ESF)  'Doorstroom sociale economie' die de doorstroombegeleidingen regelt voor zowel LDE-werknemers als Maatwerkers. Samen staan de partners in voor de doorstroombegeleidingen aan alle Gentse werknemers in de sociale economie die via deze weg de stap willen zetten naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze oproep met initiële einddatum 31/12/2020 werd reeds een eerste maal verlengd tot 31/12/2022 (gemeenteraad 29 maart 2021). ESF biedt nogmaals de mogelijkheid tot verlenging tot 31/12/2023.

Om het project te kunnen uitvoeren sloten de partners van het Loopbaancentrum Sociale Economie een partnerschapsovereenkomst. Deze overeenkomst verankert de inhoudelijke en financiële afspraken binnen het partnerschap en loopt tot 31 december 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De doorstroom van sociale economie naar de reguliere economie is in het huidige bestuursakkoord een belangrijk actiepunt.

Stad Gent tekende als promotor voor het Loopbaancentrum Sociale Economie in op de ESF-oproep 432 met als titel 'Doorstroom Sociale Economie' waardoor de continuïteit m.b.t. doorstroombegeleiding wordt gegarandeerd.

ESF biedt aan om de doorstroombegeleidingen voort te zetten tot en met eind december 2023.

De partners van het Loopbaancentrum gaan unaniem akkoord met deze verlenging en engageren zich om ook in 2023 doorstroombegeleidingen aan te bieden aan werknemers uit de Gentse sociale economie die wensen door te stromen.

Daarom wensen ze, samen met de Stad, de partnerschapsovereenkomst, die als einddatum 31 december 2022 heeft, te verlengen met één jaar.

Activiteit

AC34916 Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de verlenging van de partnerschapsovereenkomst met vzw Ateljee, Getouwstraat 11, 9000 Gent, vzw Compaan - Job en Co, Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg, en vzw Weerkracht, Gaardeniersweg 80, 9000 Gent, in het kader van het ESF-project 'Doorstroom Sociale Economie' tot 31 december 2023, zoals gevoegd in bijlage.