Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00078 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het project Wijkrestaurant - verlenging van 01/01/2023 tot 30/06/2023 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2023_GR_00078 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het project Wijkrestaurant - verlenging van 01/01/2023 tot 30/06/2023 - Goedkeuring 2023_GR_00078 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het project Wijkrestaurant - verlenging van 01/01/2023 tot 30/06/2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 14 en artikel 106, lid

    2;

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

  • Het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;

  • Het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 2 december 2021 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen vzw Toreke en de Stad Gent voor het project Wijkrestaurant, werkingsjaar 2022.

De Vlaamse regering keurde op 15 juli 2022 het besluit tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling goed. Dit besluit bepaalt dat de nieuwe regelgeving ingaat op 01/07/2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Lokale Diensteneconomie (LDE) creëert jobs voor kansengroepen via het organiseren van een aanbod voor niet-ingevulde behoeften. Dat biedt de Stad opportuniteiten om nieuwe dienstverlening te organiseren. Bijzondere aandacht gaat naar opleiding, begeleiding en doorstroming van de werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo draagt de Lokale Diensteneconomie bij tot de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd werden in het bestuursakkoord 2020-2025 en de beleidsnota Werk en Sociale Economie. De lokale cofinanciering is essentieel voor de voortzetting van de projecten Lokale Diensteneconomie. Concreet biedt het project Wijkrestaurant van Toreke betaalbare maaltijden aan doelgroepen en is het een ontmoetingsplaats voor de buurt.

Individueel Maatwerk vervangt vanaf 1 juli 2023 de maatregel LDE en laat ook de tewerkstellingsmaatregel Sociale Inschakelingsecononomie (SINE) uitdoven. Dat heeft gevolgen voor de financiering van de lopende LDE-projecten: het huidige decreet Lokale Diensteneconomie wordt afgeschaft. Via individueel maatwerk krijgt elk bedrijf recht een ondersteuningspakket voor de aanwerving van een werknemer met ondersteuningsbehoefte, die geïndiceerd en toegeleid wordt door VDAB. De Vlaamse overheid voorziet vanaf juli 2023 in een extra budget om het wegvallen van de SINE-middelen te compenseren. Dit budget zal ter beschikking gesteld worden van de lokale overheden om te verdelen over de huidige projecten Lokale Diensteneconomie. De omvang van het budget en de modaliteiten voor verdeling moeten nog door de Vlaamse overheid vastgelegd worden. Daarom wordt voorgesteld om de lopende subsidieovereenkomst met Toreke, opgenomen bij dit besluit, te verlengen t.e.m. 30/6/2023.

Zodra het decreet individueel maatwerk van kracht wordt, starten de onderhandelingen om een volwaardige nieuwe convenant te laten goedkeuren door de gemeenteraad waardoor deze voorlopige verlenging komt te vervallen.

Volgende uitbetalingsmodaliteiten zijn van toepassing: het bedrag voor de voorlopige verlenging wordt bij aanvang van 2023 voor 100% uitbetaald. Wanneer de uiteindelijke, definitieve subsidieovereenkomst gesloten wordt, wordt na ondertekening 90% van het totaalbedrag van de nieuwe overeenkomst uitbetaald min het bedrag van de voorlopige verlenging. Het resterende saldo van 10% wordt uitbetaald na de geijkte evaluatieprocedure.

De doelstellingen blijven ongewijzigd en worden geëvalueerd na afloop van werkingsjaar 2023 en voor het volledige werkingsjaar. Indien echter geen nieuwe overeenkomst zou afgesloten worden na 30/06/2023, worden bij de evaluatie de te bereiken doelstellingen proportioneel verminderd (gehalveerd) overeenkomstig de periode van 6 maand ipv 1 jaar zoals initieel voorzien.

Om de continuering van het project Wijkrestaurant te garanderen wordt volgende tewerkstelling en financiering voorgesteld:

Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent

Organisatie van het project Wijkrestaurant.

12,2 VTE doelgroepwerknemers, 6 maand, periode 01/01/2023-30/06/2023

Bedragen en gerealiseerde tewerkstelling:

Bevoegde dienst

Geïndexeerd bedrag (4,83%)

VTE

Beleidsparticipatie

8.662,79 EUR


Ontmoeten en Verbinden

23.100,77 EUR


Werk en Activering

69.407,49 EUR


Totaal

101.171,05 EUR

12,2


De evaluatiefiche voor het project Wijkrestaurant voor het werkingsjaar 2021 werd als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Dit addendum gaat in vanaf 1 januari 2023; reeds gemaakte kosten in het kader van dit addendum, sinds 1 januari, zijn hierbij gedekt.

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Werk en ActiveringOntmoeten en Verbinden Beleidsparticipatie
Budgetplaats 348230000 35011BW00 3454000GW
Categorie*  E.subs  E.Subs 
Subsidiecode Niet-relevant  Niet_Relevant Niet_Relevant
2023

69.407,49 EUR

23.100,77 EUR

8.662,79 EUR

Totaal

69.407,49 EUR

23.100,77 EUR

8.662,79 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 101.171,05

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34823 Uitbouwen van de sociale economie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum voor de verlenging van de subsidieovereenkomst voor het project Wijkrestaurant, van 01/01/2023 tot 30/06/2023 tussen Stad Gent en vzw Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent.

Bijlagen