Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00011 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Gent, Steenakker - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00011 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Gent, Steenakker - Goedkeuring 2023_GR_00011 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Gent, Steenakker - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Woningent heeft op de sociale huisvestingssite aan en nabij Steenakker de bestaande woningen gerenoveerd en ook nieuwe woningen gebouwd.

In de omgevingsaanleg stond een elektriciteitscabine die IMEWO reeds heeft ontmanteld en inpandig in de nieuwbouw heeft geïncorporeerd. 

De omgevingsaanleg zelf werd ook heraangelegd en werd door Woningent als last van de subsidiëring reeds eerder naar de stad overgedragen, behalve de verlaten bedding van de cabine, die van IMEWO is.

Omdat die grond geen functie meer heeft voor de eigenaar is deze bereid die aan de Stad te verkopen met als doel deze grond op te nemen in het reeds aangelegde omgevingsgroen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Beschreven volgens opmetingsplan betreft het lotnummer 6;
een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Steenakker, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster Gent, 8e afdeling, sectie H, perceelnummer 528P2  met een gemeten oppervlakte van 34 m², tegen de prijs van 3.060 euro. 

Het goed werd geschat door Mensor, schatter-expert Evelien Dewaele, hiertoe beëdigd door de rechtbank van eerste aanleg te Gent, ingeschreven op het tableau van landmeters-experten onder het nummer LAN 171742.

Het opmetingsplan werd opgemaakt door Claeyssens Klaas, landmeter-expert.  

De Stad verwerft het voormelde goed om er de bestemming van  omgevingsgroen aan te geven en dit aldus te affecteren naar het openbaar domein.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Vastgoed 
Budgetplaats 348860000 
Categorie* I
Subsidiecode nvt
2023 3.060,00 
Totaal 3.060.00 

Voorgestelde uitgaven

€ 3.060,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACO1510 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Beslist tot het lichten van de optie, aan de Stad Gent verleend door de verkoper bij de bijgevoegde verkoopbelofte, tot aankoop van het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Steenakker, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, achtste afdeling, sectie H,  perceelnummer 528P2 aangeduid als lotnummer 6 op het opmetingsplan, met een gemeten oppervlakte van 34 m², tegen de prijs van 3.060 euro (3.060,00 EUR).


Bijlagen

  • Verkoopbelofte Steenakker
  • Opmetingsplan Steenakker
  • Schattingsverslag Steenakker
  • Actualisatierapport - addendum aan het taxatierapport - GENT - Steenakker