Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00033 - Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaar februari 2022- februari 2023 - voor het Gent en Garde-project 'Overschakeling naar bio' - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2023_GR_00033 - Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaar februari 2022- februari 2023 - voor het Gent en Garde-project 'Overschakeling naar bio' - Goedkeuring 2023_GR_00033 - Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaar februari 2022- februari 2023 - voor het Gent en Garde-project 'Overschakeling naar bio' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 20/12/2021 de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2022-2023 - goedgekeurd tussen de Stad Gent en Steven De Roo voor de uitvoering van het project “overschakeling naar bio”. Dit project is één van de zes innovatieve projecten die dat jaar gesteund worden door de Gentse voedselraad.

Het project draagt bij aan de doelstellingen van Gent en Garde. Het project zet met name in op een korte en duurzame voedselketen. 

Steven De Roo baat een melkveebedrijf uit in Afsnee. Op het bedrijf zijn een 120-tal melkkoeien en bijhorend jongvee aanwezig. Deze subsidie wordt gebruikt om als eerste Gentse melkveeboer de overschakeling te maken naar biologische zuivelproductie (goed voor jaarlijks 800.000 liter bio melk).

Door een transitie naar bio kan het bedrijf zijn veestapel inkrimpen en een gesloten kringloop realiseren. Zo kan de voederwinning verduurzamen door een ander en gevarieerder teeltplan te realiseren en de mestafzet lokaal te houden. De teelt van mais zou zo goed als  verdwijnen en plaats ruimen voor mengteelten zoals veldbonen/triticale,  klaver/wikken/erwten, gras/klaver/luzerne, etc. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen is dan niet langer van toepassing. In de plaats komen er vlinderbloemigen die de stikstofvoorziening op een natuurlijke wijze bewerkstelligen.

Om deze overschakeling te realiseren moeten een groot aantal investeringen / aanpassingen gebeuren: de aanleg van kruidenrijk grasland, aanpassingen van de stal (bijvoorbeeld uitbreiding aantal ligplaatsen), aankoop van machines enz.

De biomelk opent nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen en nieuwe korte keten afzetkanalen voor de melk: bijvoorbeeld een melkautomaat, verkoop aan leden van de aanpalende CSA Goedinge, verkoop aan verwerkers bijvoorbeeld het Hinkelspel, nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor de Goedinge, enzovoort.

De subsidieovereenkomst loopt tot 15 februari 2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens de voorbereiding van de omschakeling doken echter een aantal onverwachte omstandigheden op:

 • Met de huidige overgangsregeling voor PAS en door het Stikstofarrest (RvVb-A-2021-0697) is het zeer moeilijk om een vergunning te krijgen voor het verbouwen van een stal in functie van de richtlijnen voor biologische landbouw, ook al gaat de vergunningsaanvraag niet om een toename van het aantal dieren.
 • Het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarvan de inwerkingtreding voorzien is vanaf 31 mei 2023, brengt een nieuwe subsidieregeling mee. Door nu om te schakelen dreigt de uitvoerder tussen de twee systemen te vallen.
 • In 2022 was de prijs voor biomelk relatief ongunstig t.o.v. gangbare melk.
 • De crisis in Oekraïne zorgde voor prijsstijgingen, wat ook een invloed heeft op de aankoopprijs van landbouwmachines en de prijs van verbouwingen.

Deze omstandigheden brachten veel onzekerheid, en zorgden ervoor dat het niet opportuun was om in het jaar 2022 om te schakelen. Steven De Roo blijft er echter van overtuigd dat de omschakeling naar een duurzamer productiesysteem een meerwaarde kan zijn voor zijn bedrijf, en een voorbeeld voor anderen in de Gentse landbouwsector.

De Stad en de uitvoerder komen daarom overeen om de looptijd van de overeenkomst te verlengen, en een definitieve beslissing over het verdere verloop van het project te nemen op het moment dat de nieuwe subsidieregeling GLB van kracht is en er duidelijkheid is m.b.t. de nieuwe stikstofwetgeving. In afwachting van deze definitieve beslissing zullen echter wel al een aantal stappen gezet worden, zoals het inzaaien en de omschakeling van de gewassen en de aankoop van een landbouwmachine.

De wijzigingen aan de basisovereenkomst, worden via huidig addendum geformaliseerd.

Concreet:

 • De overeenkomst wordt verlengd tot februari 2024
 • Wanneer het nieuwe GLB van kracht is en er duidelijkheid is over de nieuwe PAS wetgeving wordt een opvolgvergadering ingepland, om de vergunbaarheid van de aanpassingen aan de stal te evalueren. Op dat moment zal een besluit worden genomen over het verdere verloop van het project, en de eventuele terugvordering van de subsidie.
 • Inzaaien en omschakelen van gewassen zoals voorzien (voorjaar 2023), op het grootste deel van het areaal.
 • Aankoop van een wiedeg zoals voorzien in het voorjaar van 2023. De ecoploeg zal pas later worden aangekocht omdat in een eerste fase meer met grasklaver en luzerne zal gezaaid worden, en pas op langere termijn  akkerbouwgewassen. 

Activiteit

PR40667 Proeftuinprojecten Voedselraad

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum, zoals gevoegd in bijlage, bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaar februari 2022- februari 2023 - voor het Gent en Garde-project 'overschakeling naar bio' met Steven De Roo, natuurlijk persoon, Goedingenstraat 10, 9051 Afsnee

Bijlagen

 • 20221205_Addendum_op_subsidieovereenkomst_Steven De Roo.pdf