Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00045 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Goedendagstraat - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00045 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Goedendagstraat - Goedkeuring 2023_GR_00045 - Sluiten van een overeenkomst tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Goedendagstraat - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2019 werd een partij gronden gelegen in de Goedendagstraat overgedragen naar sogent en dit met het oog op het realisatie van het Community Land Trust project. De akte hiervan werd verleden op 11 december 2019.

De doelstelling van dit project is om samen met andere actoren op deze site  34 betaalbare woningen te realiseren waarbij de woningen verkocht worden maar de gronden eigendom blijven van de bouwheer. 

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd op 9 juni 2022  een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het uitvoeren van dit project.

Bij deze beslissing werd een opsplitsing gemaakt van het terrein in enerzijds het projectgebied waarop het CLT project tot stand zal komen en anderzijds een perceel grond bestemd voor het toekomstige openbaar domein.

Op heden kunnen de gronden bestemd voor het openbaar domein aan de Stad worden overgedragen.

Concreet betreft dit volgend onroerend goed:

Stad Gent - eerste afdeling:  Een perceel grond, gelegen te 9000 Gent aan en nabij de Goedendagstraat en de Marseillestraat, gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 3445 W5 P0000,  met een oppervlakte volgens meting van drieduizend achthonderdtweeëntwintig vierkante meter (3.822 m2), zijnde het lot 2 zoals weergegeven op het opmetingsplan.

De gronden werden opgemeten op 21 juni 2022 opgemaakt door “ORISON”, landmeetkundig bureau, met zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 315F

Op heden zijn deze gronden nog belast met een gebruiksovereenkomst ten voordele van het CLT project zodoende een werfzone te creëren om het project te realiseren. Deze overeenkomst is beperkt in tijd en loopt af op 31 december 2024.  Deze gronden worden nu reeds overgedragen naar de Stad om de nodige voorbereidingswerken tot herinrichting van het openbaar domein te kunnen voorbereiden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de notarissen werd een ontwerp van akte opgemaakt dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van een perceel grond, gelegen te 9000 Gent aan en nabij de Goedendagstraat en de Marseillestraat, gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 3445 W5 P0000,  met een oppervlakte volgens meting van drieduizend achthonderdtweeëntwintig vierkante meter (3.822 m2), zijnde het lot 2 zoals weergegeven op het opmetingsplan.

 


Bijlagen

  • Kosteloze overdracht Goedendagstraat
  • getekende bruikleenovereekomst Goedendagstraat
  • opmetingsplan
  • Bodemattest geen verdere maatregelen nodig