Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00044 - Sluiten van een verkavelingsakte voor een perceel grond, gelegen aan F. Burvenichstraat te 9050 Gentbrugge - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00044 - Sluiten van een verkavelingsakte voor een perceel grond, gelegen aan F. Burvenichstraat te 9050 Gentbrugge - Goedkeuring 2023_GR_00044 - Sluiten van een verkavelingsakte voor een perceel grond, gelegen aan F. Burvenichstraat te 9050 Gentbrugge - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening artikel 4.2.16.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent heeft de ambitie om het aantal woningen van het Sociaal Verhuurkantoor Gent te verdubbelen, grondposities te activeren, leegstand en verkrotting tegen te gaan en nieuwe financieringsmodellen te ontwikkelen om bijkomende sociale woningen te realiseren. 

Vanuit deze ambitie werd een pilootproject opgestart om een specifiek huisvestingsmodel in de praktijk te realiseren.

Op 28 september 2021 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW en Sogent betreffende het pilootproject SVK Wonen voor de site Liberteyt (eigendom OCMW Gent) gelegen te 9032 Wondelgem Vroonstalledries 22 en de site F. Burvenichstraat (eigendom Stad Gent) gelegen te 9050 Gentbrugge, waarbij het Sogent de opdracht gekregen heeft om dit huisvestingsmodel te realiseren met betrekking tot de vermelde sites.

In deze BSO wordt bepaald dat voor de 2 geselecteerde locaties een verkavelingsakte dient opgemaakt te worden (delen van percelen bestemd voor woningbouw) en een zakelijk recht dient toegekend te worden aan het Sogent volgens afgesproken modaliteiten. Sogent Gent zal op haar beurt een zakelijk recht geven aan een te selecteren private partner die woonentiteiten zal ontwikkelen op betreffende sites, en deze na realisatie zal verhuren aan het Sociaal verhuurkantoor Gent die de woningen zal verhuren aan sociale huurders.

Gezien de Stad Gent eigenaar is van de site F. Burvenichstraat gelegen te 9050 Gentbrugge, en het OCMW Gent van de site Liberteyt gelegen te 9032 Wondelgem Vroonstalledries 22, hebben het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau volmacht gegeven op 23 december 2021 aan het Sogent tot het indienen van de verkavelingsaanvragen voor beide sites.

Op 21 april 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsvergunning goedgekeurd inzake de site Liberteyt gelegen te 9032 Wondelgem Vroonstalledries 22, doch op 13 oktober 2022 heeft de Deputatie van de provincie Oost - Vlaanderen deze verkavelingsvergunning geweigerd.

Op 7 juli 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsvergunning goedgekeurd inzake de site F. Burvenichstraat gelegen te 9050 Gentbrugge.

Het verlenen van een zakelijk recht aan het Sogent inzake de site F. Burvenichstraat gelegen te 9050 Gentbrugge zal het voorwerp uitmaken van latere besluitvorming.Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de site F. Burvenichstraat gelegen te 9050 Gentbrugge werd een verkavelingsakte opgemaakt die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het handelt hier over een een perceel grond gelegen aan de F. Burvenichstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Racingstraat 11+ te 9050 Gentbrugge, 22ste afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 80H met een totale gemeten oppervlakte van 1882,95 m².


Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de bijgevoegde verkavelingsakte betreffende een perceel grond, gelegen aan de F. Burvenichstraat, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Racingstraat 11+ te 9050 Gentbrugge, 22ste afdeling, sectie B, deel van perceel 80H, met een totale gemeten oppervlakte van 1.882,95m².

Bijlagen

  • ontwerp verkavelingsakte
  • verkavelingsplan