Terug
Gepubliceerd op 19/08/2022

2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

commissie voor het budget
wo 31/08/2022 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling 2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 12 juli 2022 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt. 

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Personeelsbehoefte 2022

Alle departementen hebben in functie van de budgetwijziging 2022 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2022 (B22) goedgekeurd op GR/RMW december 2021 en de personeelsbehoefte 2022 (W22): 

(VTE = voltijdse equivalenten)                   

 
GR/RMW dec 2021
GR/RMW sep 2022
Politiek bestuur
101,4 VTE
101,40 VTE
Reguliere personeelsbehoefte
5.859,85 VTE
5.867,1 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut
199,64VTE
208,43VTE
Tewerkstellingsmaatregelen
597,25VTE
567,25VTE
Externe tewerkstelling
142,26VTE
134,56 VTE
Totaal
6.900,4 VTE
6.878,74 VTE


Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van 2022 (B22) naar 2022 (W22) daalt met 21,7 VTE.    

De meest significante wijziging bij W22 in 2022 is de volgende:


    • Tewerkstellingsmaatregelen -30VTE

    Dit is volledig toe te schrijven op het verminderen van art. 60 tewerkstelling. Het vooropgestelde groeipad voor artikel 60 wordt, gelet op corona, voor het jaar 2022 niet langer als realistisch ingeschat. Voor 2022 wordt het aantal plaatsen daarom verminderd met 30 VTE. Het beschikbare budget wordt heraangewend voor aanpassing van de gehanteerde tarieven voor artikel 60 in 2022 en het tijdelijk inzetten van regulier personeel. 


Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.


Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing W22 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2022. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het vast bureau geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021.

Activiteit

AC34630 Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Besluit

Artikel 1

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast zoals opgesteld in bijlage 1: personeelsbehoefte: overzichtstabellen, gevoegd in bijlage en die deze vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 vervangt.


Bijlagen