Terug
Gepubliceerd op 26/08/2022

2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging

commissie voor het budget
wo 31/08/2022 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging 2022_GR_00734 - Reglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 170
  • Het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, artikel 464,1°
  • Het Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4
  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017,artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opcentiemen op de onroerende voorheffing staan garant voor een groot deel van de stedelijke jaarlijkse ontvangsten. De verwerking en inning gebeurt door de Vlaamse Belastingdienst. (VLABEL). Het laatst goedgekeurd Gemeenteraadsbesluit werd goedgekeurd voor de periode 2020-2025, met een tarief van 913 opcentiemen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De ontvangsten van de onroerende voorheffing zijn onontbeerlijk voor de continuïteit van de algemene werking van het stadsbestuur. De onroerende voorheffing is een van de belangrijkste ontvangstenpijlers van de Stad Gent.

In het kader van de meerjarenplanning 'Budgetwijziging 2022' wordt voorzien in een meeropbrengst in de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Er wordt een tarief voorgesteld van 1.088 opcentiemen vanaf 2023. Deze ingreep gaat bovendien gepaard met een lastenverlaging op arbeid (aanvullende personenbelasting) die op dezelfde dag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Artikel 3 houdende de inwerkingtreding wordt opgeheven, nu de inwerkingtreding wordt bepaald in het gemeenteraadsbesluit.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Bestuur en Verbonden Rechtspersonen 
Budgetplaats 7300000 
2023 22.871.793 
2024 24.506.991 
2025 25.582.652 
202626.184.450
202726.791.610
Totaal 125.937.496 

Verwachte ontvangsten

€ 125.937.496,00

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

Artikel 1

Vervangt artikel 1 van het reglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' als volgt:

"Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 heft de Stad Gent 1.088 opcentiemen op de onroerende voorheffing."

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 2

Heft artikel 3 van het reglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' op.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen belastingreglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement