Terug
Gepubliceerd op 26/08/2022

2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging

commissie voor het budget
wo 31/08/2022 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging 2022_GR_00735 - Reglement - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 70
  • Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikelen 464 tot en met 470/2
  • Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De aanvullende personenbelasting staat garant voor een groot deel van de jaarlijkse stedelijke ontvangsten. Het gemeenteraadsbesluit i.v.m. de aanvullende personenbelasting werd laatst goedgekeurd voor een periode 2020-2025, met een tarief van 6,9%.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college legt de vaststelling van het percentage inzake aanvullende personenbelasting ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Deze ontvangsten zijn onontbeerlijk voor de continuïteit van de algemene werking van de Stad. De administratiekosten op de inning van de aanvullende personenbelasting bedraagt 1% van de ontvangsten.

In het kader van de meerjarenplanning 'Budgetwijziging 2022' wordt voorzien in een minopbrengst in de aanvullende personenbelasting. Er wordt een tarief voorgesteld van 6,5% vanaf 2023. Deze ingreep gaat bovendien gepaard met een lastenstijging op onroerende eigendommen (opcentiemen op onroerende voorheffing) die op dezelfde dag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Artikel 4 houdende de inwerkingtreding wordt opgeheven, nu de inwerkingtreding wordt bepaald in het gemeenteraadsbesluit.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Bestuur en Verbonden Rechtspersonen
Budgetplaats 7301000 
2023 -5.054.221
2024 -5.290.316
2025 -5.503.694
2026 -5.694.122
2027 -5.890.453
Totaal -27.432.806

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 1 van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' als volgt:

Het aanslagjaar 2020 wordt vervangen door 2023

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2 van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' als volgt:

Het tarief van 6,9% wordt vervangen door 6,5%.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 3

Heft artikel 4 van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' op.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 4

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen belastingreglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement