Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00186 - Eenmalige vaststelling van het bouwkundig erfgoed op het grondgebied van de Stad Gent door de Vlaamse Regering - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2023_GR_00186 - Eenmalige vaststelling van het bouwkundig erfgoed op het grondgebied van de Stad Gent door de Vlaamse Regering - Goedkeuring 2023_GR_00186 - Eenmalige vaststelling van het bouwkundig erfgoed op het grondgebied van de Stad Gent door de Vlaamse Regering - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit, artikel 59, 2°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit, artikel 59.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 20 december 2022 heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring gegeven voor de aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente.

Het gewijzigde Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 geeft erkende onroerenderfgoedgemeenten vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid hun inventaris bouwkundig erfgoed zelf geheel of gedeeltelijk vast te stellen (Art. 4.1.1). Vlaanderen is op dat ogenblik niet meer bevoegd om in deze gemeenten de inventaris van bouwkundig erfgoed te gaan vaststellen. Het Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voorziet hierin wel een overgangsbepaling (Art. 59) die toelaat dat de Vlaamse overheid de inventaris van het bouwkundig erfgoed nog een laatste maal vaststelt zodat er een gelijke juridische vertrekbasis is voor alle Vlaamse gemeenten.

De Stad Gent wenst gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent moet (conform artikel 59 van het Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit) haar akkoord  geven voor deze laatste Vlaamse vaststelling van het bouwkundig erfgoed, zoals opgenomen in de Inventaris onroerend erfgoed, waarvan het openbaar onderzoek plaatsvond in 2022. De Stad moet er zich eveneens toe engageren, tijdens de lopende procedure, de betrokken onroerende goederen niet op te nemen in een ander openbaar onderzoek voor het vaststellen van de inventaris van bouwkundig erfgoed zoals vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet.

Aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd hiervoor goedkeuring te verlenen.

Activiteit

AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed dat de Vlaamse Regering eenmalig het bouwkundig erfgoed, zoals opgenomen in de Inventaris onroerend erfgoed en waarvan het openbaar onderzoek in 2022 plaatsvond, vaststelt op het grondgebied van de Stad Gent.

Artikel 2

Keurt goed dat gedurende de lopende vaststellingsprocedure de betrokken onroerende goederen niet opgenomen zullen worden in een ander openbaar onderzoek tot het vaststellen van de inventaris van bouwkundig erfgoed, zoals vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet.