Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00202 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2023_GR_00202 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Goedkeuring 2023_GR_00202 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 20 mei 2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel, zoals gewijzigd bij het Decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vzw VIAA en de Stad Gent sloten op 20 november 2017 een samenwerkingsovereenkomst voor de digitalisering, metadatering, digitale bewaring en ontsluiting van het audiovisueel archief van Archief Gent. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door een aantal evoluties sinds 2017 is de huidige overeenkomst aan een vernieuwing toe. De vzw VIAA is intussen gefuseerd met twee andere partners, Packed vzw en Lukas vzw, tot vzw meemoo, Vlaams instituut voor het archief. De decretale opdracht van de vzw meemoo is dan ook verruimd in vergelijking met die van vzw VIAA. De digitalisering van analoge audiovisuele dragers, andere dan film, is grotendeels afgerond en die van film is lopende.

De focus is nu verschoven naar de digitale instroom van digitaal geboren audiovisueel archief, de digitalisering van andere types archiefdocumenten, zoals foto's, het ter beschikking stellen van metadata als linked open data, het onderzoeken van de rechtenstatus van de materialen en het vrij toegankelijk maken van materialen waarvan het auteursrecht verlopen is en dus tot het publiek domein behoren, het ontwikkelen van een raadplegingsplatform voor digitale materialen door het publiek intra muros, het ontwikkelen van een uitwisselingsplatform voor het ontsluiten en ter beschikking stellen van materialen en metadata voor professioneel en commercieel gebruik, enzovoort.

Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met de vzw meemoo, Vlaams instituut voor het archief, met zetel te 9000 Gent, Ham 175. 

De overeenkomst bestendigt de bestaande samenwerking, treedt in werking op datum van ondertekening en loopt voor onbepaalde duur.

Activiteit

AC34198 Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met vzw meemoo, Vlaams instituut voor het archief, met zetel te 9000 Gent, Ham 175, voor 'meemoo', de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent.