Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00247 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 3: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht omgevingsaanleg - Addendum 1 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00247 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 3: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht omgevingsaanleg - Addendum 1 - Goedkeuring 2023_GR_00247 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 3: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht omgevingsaanleg - Addendum 1 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2e lid, 5°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • De statuten van sogent;
  • De beheersovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent 2020-2025.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

BSO 3 'Stadsvernieuwingsproject En Route' - Heilig Hartsite: deelopdracht omgevingsaanleg werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in de zitting van 21 februari 2022 en door Raad van Bestuur van sogent in de zitting van 23 februari 2022. Sogent kan aan de Stad een bedrag aan kosten opvragen van 253.000 € incl. BTW.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderhavig addendum bouwt verder op BSO 3 en heeft als doel om de scope van de studieopdracht te verbreden en de bijkomende financiële middelen te voorzien. Dit werd inhoudelijk toegelicht en gevalideerd op het Stadsontwikkelingscomité (SOC) van 1 juli 2022.

1. Verruiming projectgebied

Met name de terugkeer naar de initiële scope van het projectgebied (figuur 1 - zie addendum 1 BSO 3), zoals deze werd vastgelegd in BSO 1 en bestek 2017/16. De fasering die werd opgenomen in BSO 3 komt bijgevolg te vervallen. 

2. Indicatieve planning

De ontwerpers zullen in het voorjaar van 2023 starten met de fase ‘voorbereidende studie(s) en concept’. De studieopdracht omvat naast het definitieve ontwerp ook de vergunningsaanvraag en het opmaken van een aanbestedingsdossier in verschillende delen, zodat er gefaseerd kan worden uitgevoerd.

            Studie/concept                                               april t.e.m. mei 2023

            Participatie en nazicht                                    juni t.e.m. augustus 2023

            Gecoördineerd voorontwerp                          september t.e.m. november 2023

            Participatie en nazicht                                    december 2023 t.e.m. februari 2024

            Goedkeuring ontwerp, raming en                 februari – maart 2024                                                fasering op SOC

            Opmaak en aanvraag vergunning                 maart t.e.m. november 2024 

            Opmaak aanbestedingsdossier                     april t.e.m. november 2024

Bovenstaande planning is richtinggevend en gaat uit van een start op 15/3/2023.

3. Budget

Via voorliggend addendum wordt een stijging van 77.500 euro incl. BTW op de BSO 3 ‘Stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ met sogent, ten behoeve van de verruiming van de scope en de indexatie van de bouwkosten, voorzien. Het totale budget voor deze BSO3 en haar addendum stijgt hierdoor naar 330.500 euro incl. BTW

De bijkomende financiële middelen zullen via doorfacturatie worden opgevraagd bij Stad Gent, volgens de modaliteiten vastgelegd in BSO 3. Sogent zal de ontvangen facturen met toepassing van het geldende BTW regime (hetzij met toepassing van BTW, hetzij met verlegging van BTW, hetzij zonder toepassing van BTW) doorfactureren, de stad zal bij verlegging van BTW de verschuldigde BTW dan voldoen via de btw-aangifte. De Stad zal deze middelen voorzien als investeringsmiddelen (inclusief BTW). 

De Stad Gent ontving een subsidie van 700.000 euro van het stadsvernieuwingsfonds 2017 voor de omgevingsaanleg van de Heilig Hartsite. Dit budget kan gebruikt worden om de bijkomende middelen te voorzien voor de studiefase.  

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

Stedelijke Vernieuwing 

Budgetplaats

409070001 

Categorie*

2210000 

Subsidiecode

SVF.WOS 

2023

112.098,78

2024

174.500

Later

 

Totaal

286.597,78

Voorgestelde uitgaven

€ 77.500,00

Overzicht van de inkomsten

 

Dienst*

Stedelijke Vernieuwing

Budgetplaats

409070001 

Categorie*

1500200

Subsidiecode

SVF.WOS

2023

112.098,78

2024

174.500

Later

 

Totaal

286.597,78

Verwachte ontvangsten

€ 77.500,00

Activiteit

PR40907 Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg

Besluit

Artikel 1

Keurt goed Addendum 1 bij de Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Stad Gent en sogent BSO 3: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht omgevingsaanleg, zoals gevoegd in bijlage.