Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00276 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 3 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2023_GR_00276 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 3 - Goedkeuring 2023_GR_00276 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 3 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2e lid, 5°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De beheersovereenkomst 2020-2025 met het OCMW Gent en sogent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van de gemeenteraad van 29 maart 2021 en door de raad van bestuur van sogent in de zitting van 31 maart 2021 werd de Bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 voor het stadsvernieuwingsproject 'En Route' - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur (BSO 2) goedgekeurd. Deze overeenkomst volgt op  de bijzondere samenwerkingsovereenkomst voor het stadvernieuwingsproject ‘En Route’ Dampoort en Sint-Amandsberg (BSO 1) tussen de Stad Gent en sogent, goedgekeurd door de raad van bestuur van sogent dd. 27 september 2017 en op de gemeenteraad dd. 25 september 2017.

Deze BSO 2, dewelke enkel betrekking heeft op het deelproject A. ‘Heilig Hartkerk, Heilig Hartplein, Pastorij en omgeving’, omvat volgende aspecten:

    - Studie, verwerving en/of het bekomen van een zakelijk recht en tijdelijke beheer;

    - Uitvoering, tijdelijk en definitief beheer onderdeel ‘Pastorij’ binnen deelproject A.

Op basis van deze BSO 2 kan sogent aan de Stad een bedrag aan kosten opvragen van 4.389.764,46 € excl. BTW (5.311.615 € incl. BTW). De historische kost van 427.574 € incl. BTW werd reeds afgerekend op BSO 1. De EFRO-subsidie van €800.000 (incl. BTW) wordt rechtstreeks door sogent aangevraagd en wordt meegeteld in de totale projectkost.  

Via addendum 1 op BSO 2 werden er bijkomende financiële middelen (€ 1.386.397 incl. BTW) voorzien om te kunnen overgaan tot gunning van de overheidsopdracht voor werken zoals beschreven in “bestek 2021/12 – Reconversie Heilig Hartkerk”. Dit addendum werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 27 september 2021 en door de raad van bestuur van sogent in de zitting van 29 september 2021.

Via addendum 2 is beslist dat de panden en gronden van de Heilig Hartkerk en de pastorijwoning eigendom zullen blijven van Stad Gent. Via addendum 2 wordt er in dit kader een persoonlijk recht toegekend door de Stad Gent aan sogent in de vorm van een bouwrecht waarbij de Stad het recht verleent aan sogent om de werken aan de bestaande gebouwen, zoals voorzien in de bijzondere samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. dit project, uit te voeren en alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn in dit kader. Dit bouwrecht loopt tot de BSO financieel afgehandeld is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend addendum bouwt tevens verder op BSO 2 en heeft als doel om bijkomende financiële middelen te voorzien om de gegunde lopende opdracht der werken, zoals beschreven in “bestek 2021/12 – Reconversie Heilig Hartkerk” en “bestek 2021/13 – Renovatie pastorij” te kunnen verderzetten (prijsherziening). Daarnaast zullen via onderhavig addendum ook de bijkomende middelen voor het inrichten van een klantencabine en het bestellen van de nodige materialen voor de toegangscontrole via het raamcontract van FM worden voorzien.

Volgende bijkomende financiële middelen zullen nodig zijn:

 

Prijsherziening

Klantencabine

Raamcontracten

Reconversie Heilig Hartkerk

€ 711.669,97

€ 90.028,11

€ 44.200,00

Renovatie pastorij

€ 91.829,32

€ 0,00

€ 20.207,60

 

Dit bedraagt in totaal € 957.935 incl. BTW.

-           Bestek 2021/12 – Reconversie Heilig Hartkerk: € 845.898,08 incl. BTW

-           Bestek 2021/13 – Renovatie pastorij: € 112.036,92 incl. BTW

 

 

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

Stedeljjke Vernieuwing 

Budgetplaats

406950001

Categorie*

2210000 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

2023

5.476.033,59

2024

104.667,20

2025

 

Later

 

Totaal

5.580.700,79

Voorgestelde uitgaven

€ 957.935,00

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40695 Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum 3 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur, zoals gevoegd in bijlage.