Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00218 - OMV_2022005842 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OVA3: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten westen van de Gentse Kanaalzone tot primaire weg type 1, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen - met openbaar onderzoek - Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem, Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2023_GR_00218 - OMV_2022005842 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OVA3: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten westen van de Gentse Kanaalzone tot primaire weg type 1, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen - met openbaar onderzoek - Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem, Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen - Goedkeuring 2023_GR_00218 - OMV_2022005842 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OVA3: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten westen van de Gentse Kanaalzone tot primaire weg type 1, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen - met openbaar onderzoek - Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem, Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ann Velghe namens De Werkvennootschap NV, de heer Gunther Muyshondt en Gunther Muyshondt namens TM BRAVO4 EPC VVZRL diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat  kadastraal gekend als afdeling 29 sectie A nrs. 27K, 27S2, 33P, 35Z, 37F, 46W, 62B, 102B, 103C, 105D, 106A, 108A, 110A, 1008A,  sectie B nrs. 32B, 34C, 35C, 48X5, afdeling 30 sectie A nrs. 143B, 143C, 146A, 148A, 166C, 167B, 198B, 199C, 200D, 214M, 214Y, 218C2, 218W, 222G2, 223A3, 223Y3, 223R3, 223X3, 223A4, 223Z3, 223M3, 225P, 225S, 225N, 226C, 226D, 228G, 232A2, 234W2, 236X, 236V, 236S, 239H, 239L, 240P, 240N, 241Y, 241X, 241P, 241K, 241T, 241Z, 244M, 245E, 246E, 247D, 249G, 253V, 253W, 253T, 254X, 254S, 254V, 254T, 254M, 254W, 254R, 255S, 255V, 257/2 , 258F2, 262P3, 262N3, 262T3, 262D2, 266X2, 266S, 266V, 266W2, 277N, 278D, 282D, 287K, 287N, 287R, 287P, 287M, 288H3, 305D4, 305G4, 305C4, 305L4, 305P4, 305F4, 305M4, 305H4, 542A, 542C, 547B, 547D, 547A, 547C,  sectie C nrs. 116A, 156H, 157B, 320A, 322D, 324C, 325D, 328X, 350S4, 350M4, 350G, 350P4, 350V2, 350R4, 350N4, 352V, 415C2, 470Y, 470B2, 502D2, 504B2, 511W, 514P, 514X, 518M, 518N, 518K, 529B2, 529A2, 529E2, 530A, 532B, 533A, 536R, 536S, 536T, 536M, 536W, 536L, 539P4 en 577C.


De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

 

Deze aanvraag werd op 02/09/2022 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 02/09/2022 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds op 19/01/2023 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht aan de Gewestelijke Omgevingscommissie (GOVC) binnen de wettelijke termijn.
 

Beschrijving aanvraag:

De aanvraag gaat over de heraanleg en herinrichting van de gewestweg R4 ten westen van de Gentse kanaalzone tot primaire weg, voor het deel gelegen tussen de Ringvaart om Gent en de N9. De aanvraag betreft een gecombineerde omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit en vegetatiewijziging.

 

De aanvraag heeft, voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen, betrekking op terreinen gelegen te 9030 (Mariakerke) en 9032 (Wondelgem) Gent, Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kalkoenlaan, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem,Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, kadastraal bekend als: openbaar domein en percelen zoals ingetekend op het Omgevingsloket.

 

Voor wat betreft de vegetatiewijziging is de situeringscontour grotendeels gelijk aan de situeringscontour van de stedenbouwkundige handelingen, maar omvat daarnaast ook enkele percelen ter hoogte van de Langerbrugsestraat, ten noorden van de Ringvaart.

De R4 West 1 (van N9 tot N49) en R4 Oost (tussen grens met Nederland en R4 – Eisenhowerlaan) voldoen momenteel niet aan de inrichting van een primaire weg. Verschillende kruispunten zijn voorrangsgeregeld of lichtengeregeld.  Aan verschillende knopen is er congestie en regelmatig gebeuren er ongevallen op deze delen van de R4.

 

De hoofddoelstellingen die aan de basis liggen voor het project ombouwen R4 west en oost tot primaire wegen zijn de volgende:

 • Ombouwen R4 West tot primaire weg type I, R4 Oost tot primaire weg type I (tussen E34 en Nederland) & primaire weg type II (tussen E34 en R4-Eisenhowerlaan) volgens RSV;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid van R4 West & Oost en aansluitingen met de kruisende wegen;
 • Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen;
 • Vervolledigen van de hoofdroute BFF op R4 West & realisatie van een hoofdroute BFF op R4 Oost (tussen knooppunt 4 en Langerbruggestraat);

 

In tweede instantie worden ook onderstaande nevendoelstellingen gedefinieerd:

 1. Logisch en leesbaar wegbeeld vormen (is in feite hoofddoelstelling 1);
 2. Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen;
 3. Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven;
 4. Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap;
 5. Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving.

 

Omdat het om een omvangrijk project gaat wordt de aanvraag van het project R4WO opgedeeld in 6 grotere deelgebieden die de beoordeling van de aanvraag bevattelijk moeten maken.  Deze deelgebieden zijn gebaseerd op logische grenzen en afspraken tussen de actoren.   Volgende deelgebieden worden onderscheiden:

• R4 West: tussen knoop W1 (N49-R4) en Molenvaardeken te Zelzate en Evergem;

• R4 West: tussen knoop Wippelgem en Ringvaart te Evergem en Gent;

• R4 West: tussen Ringvaart en N9 te Gent;

• R4 Oost: tussen de Nederlandse grens en ten zuiden van knoop O4bis (Arcelor-Wachtebeke) te Zelzate, Wachtebeke en Gent;

• R4 Oost: ten zuiden van knoop O4bis en knoop O6 Moervaart te Gent; 

• R4 Oost: tussen knoop O6bis (Energiestraat) en knoop O8 (Oostakker) te Gent.

 

Voorliggende project behelst de infrastructuurwerken voor de optimalisering van de R4 West: tussen Ringvaart en N9 tot primaire weg type I.  Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 West weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.  Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.  

 

Voor deze knoop werd reeds door middel van een referentieontwerp een vergunning verleend:

OMV_2020102859: Ministerieel besluit van 8 juni 2021 over de omgevingsvergunningsaanvraag van de NV De Werkvennootschap voor het optimaliseren van de R4 West tot primaire weg type I, projectdeel ‘OMV3- Ringvaart – N9’, gelegen te 9030 (Mariakerke) en 9032 (Wondelgem) Gent, Industrieweg – Zeeschipstraat -Evergemsesteenweg.

In kader van die vorige omgevingsvergunningsaanvraag werd ook reeds een gemeenteraadsbeslissing genomen in zitting van 29 maart 2021 met betrekking tot de aanpassingen aan de gemeentewegen.

De voorliggende vergunningsaanvraag bevat een aantal aanpassingen waardoor de procedure integraal moet worden hernomen, dus ook de gemeenteraadsbeslissing.


De aanvraag omvat de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen en zich daarbij uitspreken over de ligging, breedte en uitrusting van de gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

De aanpassingswerken aan de wegen zullen uitgevoerd worden door het consortium dat de aanpassingen aan de R4 realiseert.  Na realisatie van de werken zal het beheer van de gewestweg R4 en de fietssnelweg F40 en F42 door het gekozen consortium uitgevoerd worden.  De aanpalende gewestwegen zullen beheerd worden door AWV.   De aanpalende lokale wegen zullen beheerd worden door de betrokken gemeentes.   

Volgende gemeentewegen worden binnen dit dossier aangepast:

 • Afschaffing buurtweg nr. 6 tussen Ringvaart en Waalbrugstraat
 • Aanpassen rooilijn van Kiekenbosstraat
 • Gedeeltelijk afschaffen buurtweg nr. 26 tussen Waalbrugstraat en Viaductstraat
 • Gedeeltelijk afschaffen buurtweg nr. 5  
  1. tussen Heinakker en Waalbrugstraat (kruising N456 - Evergemsesteenweg)
  2. tussen Waalbrugstraat en Houtjen (kruising R4)
  3. tussen Houtjen (kruising N456 – Zeeschipstraat
 • Kiekenbosstraat:   
  1. deels verleggen van bestaande straat deel parallel aan R4
  2. deels afschaffen van bestaande straat: deel tussen N456 en Waalbrugstraat
 • Waalbrugstraat: aanpassen rooilijn ifv lokale aansluiting met fietssnelweg F40
 • Viaductstraat:
  1. deels verleggen van bestaande straat: deel parallel aan R4
  2. deels afschaffen van bestaande straat: deel tussen N456-Zeeschipstraat en Houtjen
 • Houtjen (ten noorden van Zeeschipstraat):  
 • nieuwe aansluiting met Zeeschipstraat;
  1. verleggen van bestaande straat (= aansluiting op viaductstraat)
 • Stenenkruis:   
  1. De bestaande aansluiting met de Zeeschipstraat wordt afgesloten.
  2. Er wordt een parallelweg voorzien langs de Zeeschipstraat.  Deze wordt via Houtjen (zuiden Zeeschipstraat) ontsloten naar de Spesbroekstraat.
  3. Lokale aansluiting met fietssnelweg F42 en tunneldak R4

 

De Kiekenbosstraat, Viaductstraat, Houtjen en Stenenkruis blijven na aanpassing van de wegenis gemeentewegen die onder het beheer van de stad Gent vallen.  

De aanpalende gewestweg N456 (Zeeschipstraat en Christoffelweg-Evergemsesteenweg) vallen onder het beheer van AWV met uitzondering van de erfontsluitingsweg voor de woningen van de Zeeschipstraat die na realisatie onder het beheer van de stad Gent zal vallen.

 

 • Afschaffen buurtweg nr. 1 tussen Schouwingstraat en Evergemsesteenweg (kruising R4)
 • Afschaffen buurtweg nr. 10 tussen Schouwingstraat en Liefkensstraat (kruising R4)
 • Afschaffen buurtweg nr. 8 tussen Liefkensstraat en Industrieweg (kruising R4)
 • Schouwingstraat: aanpassen rooilijn in functie van aanpassen aansluiting via Industrieweg

 

De Schouwingstraat, Industrieweg (parallelweg), Liefkensstraat en Evergemsesteenweg blijven na

aanpassing van de wegenis gemeentewegen die onder het beheer van de stad Gent vallen.

 

 • Afschaffen buurtweg nr. 22 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)
 • Afschaffen buurtweg nr. 15 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)
 • Afschaffen buurtweg nr. 16 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)

 

De Industrieweg (parallelweg) blijft na aanpassing van de wegenis een gemeenteweg die onder het

beheer van de stad Gent valt.

 

 • Afschaffen buurtweg nr. 17 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)

 

De voorgestelde aanpassingen worden uitvoerig in kaart gebracht en gemotiveerd. Rekening houdende met deze motivatie wordt in het kader van deze omgevingsvergunning aan de gemeenteraad gevraagd deze aanpassingen goed te keuren.

In de gemeenteraadszitting van 29 maart 2021 werd reeds dezelfde beslissing genomen. Rekening houdende met de wijzigingen aan het voorstel voor de inrichting van de gewestwegen met een nieuwe omgevingsvergunning is een nieuwe beslissing over de gemeentelijke wegenis noodzakelijk. 


Procedure:

 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 16 december 2022 tot 14 januari 2023.

 

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en 5 digitale bezwaren. Een van deze 5 bezwaren werd gebundeld ondertekend door meerdere bewoners. 

Conform artikel 34 van het omgevingsvergunningsbesluit staat het college van burgemeester en schepenen in voor een gemotiveerde beoordeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Aanvullend bij het eerder uitgebrachte advies, bevat dit besluit dus ook de bespreking van de resultaten van het openbaar onderzoek. Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

De bezwaren kunnen als volgt worden samengevat en geëvalueerd:

Algemeen Kiekenbosstraat: bezwaar tegen de inrichting van een tijdelijke werfzone SOF Kiekenbos 

Er zal op diverse aspecten hinder veroorzaakt worden door de inrichting van de tijdelijk werfzone ten noorden van de R4 – SOF Kiekenbos. Er wordt in het bezwaar uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van hinder: schade, geluidsoverlast, verkeer en veiligheid,…

De voorgestelde infrastructuurwerken zullen ongetwijfeld hinder met zich meebrengen tijdens de werken. De projectgroep doet er alles aan om deze hinder tot het minimum te beperken en de bereikbaarheid voor de aangelanden te verzekeren. Daarbij zal rekening gehouden wordt met alle regels die daarbij komen kijken. Mochten er toch onregelmatigheden of klachten ontstaan tijdens de werken zal hiervoor een meldpunt voorzien worden om zo kort op de bal gerichte controle uit te voeren. 

Het aspect schade aan derden is een burgerlijke aangelegenheid en moet, liefst voorafgaande aan de werken, geregeld worden tussen de eigenaar en de uitvoerder van de werken. 

Kiekenbosstraat: bezwaar tegen keuze voor verbinding naar werfzone SOF Kiekenbos via de Kiekenbosstraat en Waalbrugstraat

De keuze om het werfverkeer voor SOF Kiekenbos via de Kiekenbosstraat/Waalburgstraat te laten verlopen zorgt voor verkeersoverlast, onveiligheid in de buurt, geluidshinder,… De bewoners vragen om hiervoor alternatieven te onderzoeken en uit te werken. Ondanks de negatieve effectenbepaling in het MER onderzoek wordt dit te vlot weggeschreven omwille van de tijdelijkheid van de werken. 

De keuze om de zone SOF Kiekenbos aan te wenden als tijdelijke werfzone is wel overwogen. De voorgestelde zone ligt immers zone eigen in een bestemming voor industriegebieden. Het klopt evenwel dat deze op vandaag in agrarisch gebruik zijn. 

Na realisatie van de werken zal dit perceel terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Het huidige gebruik kan er terug plaatsvinden of de percelen kunnen conform de gewestplanbestemming Industrieszone ontwikkeld worden. 

Kiekenbosstraat: plaatsen geluidsschermen in functie van geluidsoverlast. 

Om de geluidshinder tijdens de werken tegen te gaan vragen de bewoners om geluidsschermen te plaatsen. 

Tijdens de werken zal er ongetwijfeld hinder en overlast ontstaan. Dergelijke omvangrijke infrastructuurwerken zijn immers niet uit te voeren zonder dat daar enige hinder door ontstaat. De werkvennootschap en de uitvoerder zullen alles in het werk stellen om de hinder tijdens de uitvoering te beperken. Mocht er toch hinder ontstaan zal daarvoor zeker een meldpunt bij de aannemer worden opgericht om dit te onderzoeken en indien nodig maatregelen te nemen om de hinder voor de omwonenden te in te perken. 

In een definitieve situatie wordt maximaal ingezet op geluidswerende elementen. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van het nieuwe reliëf van de fietssnelweg om een geluidswerende talud te creëren. Bovendien wordt er ter hoogte van de fietssnelweg F42 en de Kiekenbosstraat ingezet op het plaatsen van geluidswerende schermen.  

Kiekenbosstraat/Waalbrugstraat: schade door/tijdens de werken

De bewoners uit de Kiekenbosstraat/Waalbrugstraat vragen om maatregelen om schade aan de woningen tegen te gaan. 

Zoals beschreven in het project-MER kan er trillingshinder optreden bij inheien. De diepfunderingen voor de tunnel worden met een trillingsvrije techniek gerealiseerd. Eventuele impacts vervallen dan ook. De tijdelijke damwanden langs de spoorlijn L58 zullen wel getrild worden. De triltechniek is te verkiezen gezien het lagere emissieniveau, maar ook door het voorkomen van de periodieke pulsgeluiden met een hoog piekniveau.

Het beperkten van de overlast door trillingen werd als een eis in het DBFM-bestek opgenomen. De uitvoering moet aan deze eis voldoen.

Het aspect schade aan derden is een burgerlijke aangelegenheid en moet, liefst voorafgaande aan de werken, geregeld worden tussen de eigenaar en de uitvoerder van de werken. 

 

Kiekenbosstraat/Waalbrugstraat: bezorgdheid over waterhuishouding en stabiliteit

De bewoners zijn bezorgd over de storing die de werken kunnen meebrengen voor zowel oppervlaktewater als grondwater. In de huidige situatie zijn de zones voor de inrichting van de tijdelijke werf al watergevoelige gronden. 

Alle aspecten met betrekking tot de waterhuishouding en de watertoets werden en worden uitvoerig onderzocht in functie van het MER en de omgevingsvergunning. 

Kiekenbosstraat/Waalbrugstraat: uitwerking heraanleg van deze straten. 

De bewoners van beide straten vragen om meer gedetailleerde inrichtingsplannen met betrekking tot hun straat alsook de uitvoeringstermijn ervan. 

De plannen voor de herinrichting van de straten Waalbrugstraat/Kiekenbosstraat zijn voldoende uitgewerkt om te beoordelen tijdens een omgevingsvergunningstraject. Verdere technische elementen zullen bij de uitvoeringsplannen aan bod komen. De bewoners zullen tijdens de uitvoeringsfase uitvoerig betrokken worden om op dat moment ook meer gedetailleerde vragen op de plannen te kunnen stellen. 

Mc Donalds: onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid en functioneren van de McDonalds tijdens en na de werken.

De bewoners van de Waalbrugstraat zijn bezorgd over het tussentijds en definitief functioneren van Mc Donalds door de werken. Het bezoekersverkeer en verkeer voor Drive in zal voor wachtrijen zorgen. 

R4 zal meer rechtstreeks aansluiten met een lichtengeregeld kruispunt op N456. De R4 komt hier in een tunnel onder het kruispunt te liggen en takt aan op de N456 via een afrittencomplex met vrij lange aanloophellingen. De opstelruimte aan het kruispunt wordt ook groter. De Kiekenbosstraat zal opgeheven worden. Inrijden naar de parking en take-away bediening van Mc Donalds zal enkel nog maar via Waalbrugstraat kunnen. Deze straat is verderaf gelegen van het kruispunt N456 x afritten R4. Deze aanpassingen zorgen er voor dat indien er zich eventueel toch een wachtrij zou vormen van klanten van Mc Donalds, dat is de kans op opstuw tot op R4 veel malen kleiner is.

Het verkeersveiligheidsrisico is dan ook bijzonder laag in te schatten.

Vanuit verkeersveiligheid is het verdwijnen van de Kiekenbosstraat in ieder geval een positieve zaak. In- en uitrijbewegingen zo dicht tegen een lichtengeregeld kruispunt zijn te vermijden. De Waalburgstraat ligt verderaf van het lichtengeregelde kruispunt waardoor de verkeersveiligheidsrisico’s hier kleiner zijn. Er zal ook een afzonderlijke linksafslagstrook voor de Waalbrugsstraat voorzien worden voor verkeer komende van Evergem. Dat maak dat de Waalbrugstraat een veiliger alternatief is om de toegang tot Mc Donalds, andere bedrijven en woningen in deze omgeving te voorzien.

Mc Donalds: geen oplossing voor geluidsoverlast, parkeerproblematiek en sluikstorten

De overlast ten gevolge van Mc Donalds zal door middel van de nieuwe inrichting alleen maar toenemen. 

Aspecten met betrekking tot geluidsoverlast, parkeerproblematiek, sluikstorten, drugsproblematiek, rattenplaag zijn afgeleide elementen die onmogelijk volledig kunnen opgelost worden door middel van infrastructuurwerken of heraanleg van het openbaar domein. Er zijn ondertussen andere initiatieven genomen om een oplossing te zoeken voor deze problemen.

Kiekenbosstraat/Waalbrugstraat: gevolgen verkorten tunnel

Bezwaar tegen het verkorten van de tunnel. Er is duidelijk meer geluidsoverlast op te tekenen dan in het referentie ontwerp. Er worden altenatieve voorstellen gebracht inzake geluidswering en geluidswerend asfalt. 

Tijdens de werffase zullen de ingrepen ter hoogte van knooppunt W9 heel wat minder werkzaamheden en transport genereren dan in het reeds vergunde referentieontwerp door minder uitgravingen en afvoer van grond ten gevolge van de minder diepe (min. 65cm hoger) en kortere (330m i.p.v. 410m) tunnel. Er zal dan ook minder geluid zijn van werfwerkzaamheden en - transporten.

Dit is het geval in de nabijheid van de woningen in de Kiekenbosstraat. Door de aanpassingen in niveaus van de zone van de “Lamp” wordt gestreefd naar een grondverzetneutrale oplossing, waardoor het aantal grondtransporten eveneens gereduceerd worden.

Na de werken wordt maximaal ingezet op het beperken van geluid van de R4. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het vernieuwde reliëf en de taluds voor de fietssnelweg die wordt gecreëerd. Er worden geluidswerende panelen ingezet op plaatsen waar geluidsoverlast zou kunnen ontstaan. Alle verhardingen worden bovendien uitgewerkt in geluidsarmer type asfalt.  

Kiekenbosstraat/Waalbrugstraat: onvoldoende groenbuffering, onvoldoende groencompensatie

Er wordt binnen het project onvoldoende groencompensatie voorzien. 

Bij dergelijke grote infrastructuurprojecten wordt steeds het overzicht gemaakt en het evenwicht bewaakt zodat de meerwaarde op vlak van maatschappelijk belang positief opweegt tegenover de negatieve effecten die dit met zich mee brengt. Het klopt dat lokaal gekeken op sommige plaatsen groen verdwijnt in functie van wegenis of de aanleg. Over het volledige project wordt evenwel sterk ingezet op een vergroening van de omgeving met de nodige aandacht voor de waterhuishouding en infiltratievoorziening.

Liefkensstraat: geen linksafslag meer richting R4

Er wordt bezwaar ingediend tegen het niet meer voorzien van een linksafslaande beweging komende van Wondelgem uit de Liefkensstraat. Er worden hiervoor geen alternatieven voorgesteld. 

De keuze om geen links afslaande beweging meer toe te laten komende uit de Liefkensstraat richting het kruispunt/R4 is ingegeven vanuit de veiligheid op het kruispunt. De achterliggende omgeving die gebruik zou maken van deze beweging, heeft mogelijkheden om via de wijkverzamelwegen de Evergemsesteenweg te bereiken en zo het kruispunt te benaderen.


 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

 

De aanvraag heeft als doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen, het voorziet in een veilig wegennet, de wijzigingen staan ten dienste van het algemeen belang, de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen, wijzigingen aan het wegennet zijn in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief.

Door de omvorming van de R4 West naar een primaire weg type I worden de bestaande gelijkgrondse kruispunten (met verkeerslichten) vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Uitwisseling tussen het lokale wegennet en de R4 zal slechts op een beperkt aantal punten mogelijk zijn.

Op een primaire weg type 1 zijn voetgangers en fietsers niet toegelaten. Voor fietsers wordt voorzien in parallelle fietsinfrastructuur. In het deel tussen knooppunt W9 en de R4 worden ook 2 nieuwe fietsbruggen aangelegd. De voetgangersoversteekbaarheid ter hoogte van de Evergemsesteenweg (W9) voor tramreizigers die zich naar de Industrieweg begeven wordt gekoppeld aan de fietsoversteek. De voorstellen voor de herinrichting voor de kruispunten zijn uitvoerig onderzocht en gemodelleerd. Dit onderzoek toont aan dat de doorstroming van de primaire weg I optimaal kan gebeuren. De uitwisseling naar de lokale wegenis gebeurt op een efficiënte en veilige manier. Daarbij is bijzondere aandacht gegaan naar de oversteekbaarheid voor fietser en voetganger.

De aanpassing aan de rooilijn Kiekenbosstraat is noodzakelijk om voldoende ruimte te geven aan de gewestweg en de naastliggende fietssnelweg. 

De gemeentewegen (voormalige buurtwegen) die verdwijnen, zijn of wel reeds historisch verdwenen in het landschap door de aanleg van de R4 en/of volgen reeds het bestaande tracé van de R4 en/of werden reeds vervangen door de bestaande gemeenteweg of verbindingen tussen de gemeentewegen Kiekenbosstraat, Heinakker, Waalbrugstraat, Houtjen, Zeeschipstraat, Schouwingstraat, Evergemsesteenweg, Liefkensstraat en Industrieweg. Ze worden punt per punt uitvoerig besproken en gemotiveerd in de bijlage toegevoegd aan dit besluit.

Gelet op bovenstaande wordt geconcludeerd dat de voorgestelde werken voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt de aanpassingen en opheffing van een aantal gemeentewegen zoals opgenomen in de plannen in bijlage, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat   en Zeeschipstraat  en kadastraal gekend als afdeling 29 sectie A nrs. 27K, 27S2, 33P, 35Z, 37F, 46W, 62B, 102B, 103C, 105D, 106A, 108A, 110A, 1008A,  sectie B nrs. 32B, 34C, 35C, 48X5, afdeling 30 sectie A nrs. 143B, 143C, 146A, 148A, 166C, 167B, 198B, 199C, 200D, 214M, 214Y, 218C2, 218W, 222G2, 223A3, 223Y3, 223R3, 223X3, 223A4, 223Z3, 223M3, 225P, 225S, 225N, 226C, 226D, 228G, 232A2, 234W2, 236X, 236V, 236S, 239H, 239L, 240P, 240N, 241Y, 241X, 241P, 241K, 241T, 241Z, 244M, 245E, 246E, 247D, 249G, 253V, 253W, 253T, 254X, 254S, 254V, 254T, 254M, 254W, 254R, 255S, 255V, 257/2 , 258F2, 262P3, 262N3, 262T3, 262D2, 266X2, 266S, 266V, 266W2, 277N, 278D, 282D, 287K, 287N, 287R, 287P, 287M, 288H3, 305D4, 305G4, 305C4, 305L4, 305P4, 305F4, 305M4, 305H4, 542A, 542C, 547B, 547D, 547A, 547C,  sectie C nrs. 116A, 156H, 157B, 320A, 322D, 324C, 325D, 328X, 350S4, 350M4, 350G, 350P4, 350V2, 350R4, 350N4, 352V, 415C2, 470Y, 470B2, 502D2, 504B2, 511W, 514P, 514X, 518M, 518N, 518K, 529B2, 529A2, 529E2, 530A, 532B, 533A, 536R, 536S, 536T, 536M, 536W, 536L, 539P4 en 577C, goed.

Artikel 3

legt aan de houder(s) van de omgevingsvergunning, bij afgifte van de vergunning, de hiernavolgende lasten op:

Naar aanleiding van de wijzigingen aangebracht ten opzichte van het referentie ontwerp zijn gedetailleerde opmerkingen, aanvullingen en wijzigingen geformuleerd op dit voorstel. De uitvoeringsplannen aangepast aan deze opmerkingen van de omgevingsvergunning worden doorgestuurd naar de Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen ter nazicht. 

Maak het dossier digitaal over aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (deze dienst zorgt voor de interne verspreiding van dit dossier bij de Groendienst en Farys). 

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, de Groendienst en Farys kunnen hierop opmerkingen geven, aanbevelingen doen en aanpassingen vragen. De werken mogen pas starten nadat het uitvoeringsdossier volledig beantwoordt aan de aanbevelingen van de Stad Gent en Farys.