Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00222 - OMV_2022005841 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO OVA2 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 West tot primaire weg type I gelegen tussen de waterloop Molenvaardeken en de overbrugging van de Ringvaart en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - Buitenring-Wondelgem, Eversteinlaan en Ringvaartweg-Wondelgem, 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2023_GR_00222 - OMV_2022005841 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO OVA2 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 West tot primaire weg type I gelegen tussen de waterloop Molenvaardeken en de overbrugging van de Ringvaart en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - Buitenring-Wondelgem, Eversteinlaan en Ringvaartweg-Wondelgem, 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring 2023_GR_00222 - OMV_2022005841 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO OVA2 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 West tot primaire weg type I gelegen tussen de waterloop Molenvaardeken en de overbrugging van de Ringvaart en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - Buitenring-Wondelgem, Eversteinlaan en Ringvaartweg-Wondelgem, 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
  • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
  • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ann Velghe namens De Werkvennootschap NV en Gunther Muyshondt namens TM BRAVO4 EPC VVZRL diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Buitenring-Wondelgem -, Eversteinlaan  en Ringvaartweg-Wondelgem  kadastraal gekend als  sectie B nrs. 210L, 223C, 224C, 225C, 226C, 227H, 228B, 235B, 292F, 293D, 295F, 302D, 304D, 304C, 311F, 311G, 311E, 311D, 332F, 780D, 781A, 781D, 782L, 782M, 782H, 782K, 784B, 801A, 827T, 832A, 850A, 862D, 867A, 868B, 881B, 889B, 905H, 958D, 960E, 963/2 , 963Y, 963W, 963Z, 963A2, 963S, 963R, 974A, 975A, 1031B,  sectie C nrs. 843A, 844B, 846B, 852B, 880C, 887A, 936B, 937A, 939A, 940A, 943A, 944A, 946A, 947A, 949, 950A, 950B, 951A, 952V2, 952E, 952L, 952Z2, 963/2 , 966D, 972B, 1067F, 1067D, 1069C2, 1069M, 1070C, 1071A, 1072A, 1075A, 1077A, 1078T2, 1078K2, 1078B3, 1079D, 1081E2, 1081A2, 1081V, 1081N2, 1081M2, 1081D2, 1084, 1086A, 1088, 1100V, 1100T, 1103R, 1103P, 1193K, 1194S, 1194V, 1194T, 1195D, 1200Z, 1200W2, 1200G2, 1200R3, 1200V3, 1200X, 1200W4, 1200S4, 1200Y, 1200S2, 1200H2, 1200W, 1200Y2, 1200X2, 1200R2, 1200F2, 1200E2, 1200F, 1200V4, 1203C, 1204G2, 1204K2, 1204N2, 1204H2, 1207C6, 1207L5, 1207M5, 1207V5, 1207K5, 1207D6, 1207T4, 1207W5, 1208B, 1209B, 1211/2 B, 1217, 1220, 1221, 1249A, 1312B, 1313C, 1315R, 1315L, 1315M, 1315T, 1315P, 1319B, 1320G, 1330, 1335, 1336, 1339A, 1340A, 1356K, 1356B, 1356G, 1356D, 1356A, 1356E, 1356F, 1356H, 1356C, 1360A, 1360B,  sectie D nrs. 816/3 , 816/2 , 817/2 A, 817/2 C, 819/3 , 819/2 , 822/2 , 822/3 , 824/3 A, 834/2 A, afdeling 30 sectie A nrs. 61D, 61C, 65A, 65/2 , 66B, 73C, 74B, 75, 76C, 78B, 138C, 143B, 143C, 146A, 171H, 171F en 198B.
 

De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

 

Deze aanvraag werd op 29/08/2022 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 29/08/2022 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.
 

Beschrijving aanvraag:

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag behelst de infrastructuurwerken voor de optimalisatie van de R4 West tot primaire weg type I.  Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 West weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.  Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.  Dit dossier heeft betrekking op de bestaande kruispunten W5-Ovaal van Wippelgem en het kruispunt W8-Evergem-Langerbrugge. Dit dossier valt voor een beperkt deel op het grondgebied van de Stad Gent. Het is een gedeeld dossier met de gemeente Evergem.

De belangrijkste onderdelen in dit dossier op het grondgebied van de Stad Gent is de herwerking en aansluiting van de R4 op het her in te richten kruispunt W9 in Wondelgem, het doortrekken van de fietssnelweg komende van Evergem, de verlegging en herprofilering van de Nieuwe Kale en het vervangen van de bruggen over de Ringvaart. 

 

Huidige aanvraag betreft de werken en handelingen die nodig zijn voor de inrichting van deze wegen.  Daarnaast bevat de aanvraag ook de aanvraag voor tijdelijke omleidingswegen die meer dan een jaar aanwezig zullen zijn.

De aanvraag omvat naast de vermelde werken die betrekking hebben op gewestwegen, ook de opheffing van een gemeenteweg op Gents grondgebied. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen.

Net ten noorden van de Ringvaart loopt er nog een buurtweg (nr. 6) die de R4 kruist. Deze buurtweg ligt deels op het grondgebied van Evergem en deels op het grondgebied van Gent. Het oorspronkelijk tracé is grotendeels in onbruik geraakt en doorsneden door de R4 en de spoorlijn waardoor de oorspronkelijke oost-west verbinding niet meer mogelijk is. Het resterende tracé (ontsluiting voor waterzuivering en station Fluxus en Air-Liquide) komt niet meer overeen met de rooilijn van deze buurtweg. De afschaffing op grondgebied van Evergem betreft het tracé van de buurtweg vanaf de gemeentegrens in de Ringvaart tot de spoorlijn en vanaf de R4 tot de gemeentegrens op de R4. De afschaffing op het grondgebied Gent betreft het overig deel van de buurtweg in de vallei van de Nieuwe Kale.

In kader van een vorige omgevingsvergunningsaanvraag werd in de gemeenteraadszitting van 26 april 2021 reeds dezelfde beslissing genomen. De voorliggende vergunningsaanvraag bevat een aantal aanpassingen waardoor de procedure integraal moet worden hernomen, dus ook de gemeenteraadsbeslissing.


Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 6 januari 2023 tot 4 februari 2023.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren 

Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij  kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren. Er werden voor dit project geen bezwaren ingediend. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de opheffing van een gemeenteweg goed. 

In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de opheffing van deze gemeenteweg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

 

De afschaffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) die de gewestweg R4 doorkruisen wordt louter en alleen met het oog op de verkeersveiligheid van het langzaam-verkeer doorgevoerd. De meeste verbindingen zijn vandaag reeds in onbruik omwille van de verkeersveiligheid. De verbindingen zullen vervangen worden door nieuwe ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) met de R4 op wel overwogen locaties die passen binnen het huidige netwerk van trage wegen. Op deze manier kunnen de fietsers de R4 conflictvrij kruisen waar dit vandaag niet het geval is.

 

De afschaffing van de gemeentewegen heeft geen impact op de ontsluiting van aangrenzende percelen. De afgeschafte tracés doorkruisen allemaal het bestaand of toekomstig openbaar gewestdomein van de R4. Er zijn dan ook geen ontsluitingen aanwezig naar aangrenzende percelen.

 

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt de opheffing van de gemeenteweg (voormalige buurtweg) zoals opgenomen in bijlage, goed.