Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00220 - OMV_2022005844 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OVA 5: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten oosten van de Gentse kanaalzone tot primaire weg type II voor het gedeelte van Arcelor-Mittal tot voorbij de Moervaart, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en wijziging van verschillende buurt- en voetwegen - met openbaar onderzoek - Barkstraat, Georges De Baetsplaats, John Kennedylaan, Karel Bauwensstraat, Kattenhoekstraat, Knippegroen, Moervaartkaai, Pleitstraat, Rodenhuizekaai, Schuitstraat, Smishoekstraat, Sprendonkstraat en Wouterij, 9042 Gent - De wijziging, verplaatsing van rooilijnen en opheffing van gemeentewegen - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2023_GR_00220 - OMV_2022005844 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OVA 5: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten oosten van de Gentse kanaalzone tot primaire weg type II voor het gedeelte van Arcelor-Mittal tot voorbij de Moervaart, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en wijziging van verschillende buurt- en voetwegen - met openbaar onderzoek - Barkstraat, Georges De Baetsplaats, John Kennedylaan, Karel Bauwensstraat, Kattenhoekstraat, Knippegroen, Moervaartkaai, Pleitstraat, Rodenhuizekaai, Schuitstraat, Smishoekstraat, Sprendonkstraat en Wouterij, 9042 Gent - De wijziging, verplaatsing van rooilijnen en opheffing van gemeentewegen - Goedkeuring 2023_GR_00220 - OMV_2022005844 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OVA 5: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten oosten van de Gentse kanaalzone tot primaire weg type II voor het gedeelte van Arcelor-Mittal tot voorbij de Moervaart, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en wijziging van verschillende buurt- en voetwegen - met openbaar onderzoek - Barkstraat, Georges De Baetsplaats, John Kennedylaan, Karel Bauwensstraat, Kattenhoekstraat, Knippegroen, Moervaartkaai, Pleitstraat, Rodenhuizekaai, Schuitstraat, Smishoekstraat, Sprendonkstraat en Wouterij, 9042 Gent - De wijziging, verplaatsing van rooilijnen en opheffing van gemeentewegen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ann Velghe namens De Werkvennootschap NV, de heer Gunther Muyshondt en Gunther Muyshondt namens TM BRAVO4 EPC VVZRL diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Barkstraat , Georges De Baetsplaats , John Kennedylaan , Karel Bauwensstraat , Kattenhoekstraat , Knippegroen , Moervaartkaai , Pleitstraat , Rodenhuizekaai , Schuitstraat , Smishoekstraat , Sprendonkstraat  en Wouterij  kadastraal gekend als afdeling 13 sectie A nrs. 79/4 A, 79/2 , 79G, 79F, 81G, 86C,  sectie E nrs. 130G, 130F, 133T, 133M, 133R, 169B, 193C, 193D, 195D, 216F,  sectie R nrs. 3/2 C, 168/3 B, afdeling 14 sectie B nrs. 296A, 303A, 308A, 309C, 311, 313C, 314B, 314A, 355B, 357A, 358B, 369B, 430B, 432D, 432A, 433A, 434A, 435, 436A, 507A, 508C, 509A, 1477C, 1479B, 1480C,  sectie C nrs. 452F, 456B, 457K, 467T, 467V, 467S, 474L, 477K, 480V2, 481D, 481B, 482K2, 482N2, 482H2, 482G2, 482K, 482R2, 482P2, 482T, 482S2, 482/2 D, 482L2, 487A, 493B, 495B, 500C,  sectie D nrs. 305R, 309/2 , 316G2, 320M, 331K, 357S,  sectie F nrs. 23R, 23E, 156M, 156H, 158F, 166B, 166C, 168A, 169, 172F, 174, 176B, 189A, 193, 194, 197A, 198A, 201A, 202C, 202B, 213A, 214A, 313R, 313H, 328A, 536B, 541B, 549A, 579B, 582A, 587A, 591A, 594A, 595A, 598A, 603A, 608A, 609A, 612C, 613C, 617A, 623A, 624, 625, 627A, 628, 630A, 631A, 634B, 638B, 639A, 642, 671, 673, 674, 675, 686D, 686C, 689A, 689C, 689E, 689D, 689B, 693A,  sectie H nrs. 1262A, 1264C, 1265C en 1267B.
 

De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

 

Deze aanvraag werd op 14/07/2022 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 14/07/2022 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.
 

Beschrijving aanvraag:

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag behelst de infrastructuurwerken voor de optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I. Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 Oost weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.  Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.

 

Omdat het om een omvangrijk project gaat, wordt de aanvraag van het project R4WO opgedeeld in 6 grotere deelgebieden die de beoordeling van de aanvraag bevattelijk moeten maken. Deze deelgebieden zijn gebaseerd op logische grenzen en afspraken tussen de actoren. Volgende deelgebieden worden onderscheiden:

 • OVA1 R4 West: tussen knoop W1 (N49-R4) en Molenvaardeken te Zelzate en Evergem;
 • OVA2 R4 West: tussen knoop Wippelgem en Ringvaart te Evergem en Gent;
 • OVA3 R4 West: tussen Ringvaart en N9 te Gent;
 • OVA4 R4L Oost: tussen de op- en afrit van de E34 ten zuiden van knoop O4bis (Arcelor-Wachtebeke) te Zelzate, Wachtebeke en Gent;
 • OVA5 R4 Oost: ten zuiden van knoop O4bis en knoop O6 Moervaart te Gent;
 • OVA6 R4 Oost: tussen knoop O6bis (Energiestraat) en knoop O8 (Oostakker) te Gent.

 

Huidig project bevat de aanvraag voor de vijfde zone van de R4, genaamd OVA5. 

 

De aanvraag gaat over de heraanleg en herinrichting van de gewestweg R4 ten oosten van de Gentse kanaalzone tot primaire weg type II voor het gedeelte van Arcelor-Mittal tot voorbij de Moervaart.

 

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te 9042 Gent, John Kennedylaan, Kattenhoekstraat, Georges De Baetsplaats, Smishoekstraat, Knippegroen, Wouterij, Karel Bauwensstraat, Barkstraat, Schuitstraat, Pleitstraat, Moervaartkaai, Sprendonkstraat, Rodenhuizekaai, kadastraal bekend als: openbaar domein en kadastrale percelen, zoals ingetekend in het omgevingsloket

 

De aanvraag betreft een gecombineerde omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

Om de verbindende hoofdfunctie tussen grotere knooppunten te realiseren, moeten voorrangsgeregelde en lichtengestuurde kruisingen van de gewestweg zo veel mogelijk weggewerkt worden. Als primaire weg type II wordt begrepen dat deze verbindingsweg ook nog een verzamelende en ontsluitende functie krijgt toebedeeld (vooral voor de industrie- en zeehavengebieden).

Aan de aanvraag werd het ministerieel besluit van 15 januari 2021 inzake het flankerend beleid toegevoegd, meer bepaald het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, waarin de snelheidslimieten op de R4 worden vastgelegd, meer bepaald wordt de maximale snelheidslimiet op 90 km/uur bepaald.

 

Knoop O5bis: het opheffen van het bestaande lichtengestuurde gelijkgrondse kruispunt R4 – Knippegroen/Smishoekstraat voor autoverkeer, inclusief de opheffing van de spoorwegovergang zijde Knippegroen. De gemeentewegen worden doodlopend (tot aan toegang Arcelor-Mittal en frituur/bebouwing) voor autoverkeer, terwijl de dwarsing van de R4 voor zwakke weggebruikers behouden blijft (met aansluitingen op de fietssnelweg) door de realisatie van een fietsers- en voetgangerstunnel onder de fietssnelweg, de rijstroken van de R4 en het spoor;

 

- Knoop O5: het realiseren van een nieuw ‘hollands complex’, uitgewerkt als rotonde (ovonde) boven de R4, maar met op- en afritten in het verlengde van de rijrichting en aansluitingen met enerzijds de nieuwe ontsluiting naar de R4 voor de woonkernen Sint-Kruis-Winkel en Mendonk (oostelijk via Schuitstraat en Barkstraat), en anderzijds de ontsluiting van het zeehavengebied aan Knippegroen/Jaak Janssensstraat en het Rodenhuizedok (via nieuwe wegenis vanaf Pleitstraat);

 

- Knoop O6: de vervanging van de bestaande brug over de Moervaart met constructie van een aparte fietsersbrug voor de fietssnelweg en aanpassing van de op- en afritten ten zuiden en ten noorden van de Moervaart met omvorming van de noordelijke lichtengestuurde ontsluiting van het industriegebied ten oosten van de R4 tot rechts in-rechts uit af- en oprit richting nieuwe ovonde en Zelzate.


De aanvraag omvat naast de vermelde werken die betrekking hebben op gewestwegen, ook de opheffing van gemeentewegen op Gents grondgebied. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen.

DEELPLAN 02 (SOF03)

Volgende gemeenteweg die het plangebied kruist, als worden afgeschaft:

• Buurtweg nr. 12

DEELPLAN 03 (SOF04- O5bis)

Volgende gemeentewegen die het plangebied kruisen zullen worden afgeschaft:

• Buurtweg nr. 2

• Buurtweg nr. 4 (Knippegroen – Smishoekstraat)

• Buurtweg nr. 14

DEELPLAN 04 (SOG01/03- O5bis)

Volgende gemeentewegen die het plangebied kruisen zullen worden afgeschaft:

• Voetweg nr. 19

• Buurtweg nr. 13 (Schuitstraat, deel dat binnen de knoop valt)

De rooilijn van volgende gemeentewegen zal worden aangepast:

• Buurtweg nr. 13 (Schuitstraat, deel dat gebruikt wordt als ontsluitingsstraat)

DEELPLAN 05 (SOG2)

Voor volgende nieuwe wegen zal er een rooilijn opgemaakt worden:

• · Nieuwe weg tussen knoop O5 en Pleitstraat ten westen van R4 en spoorlijn L204.

DEELPLAN 07 (SOI-O6)

Volgende gemeentewegen die het plangebied kruisen zullen worden afgeschaft:

• Buurtweg nr. 4

• Buurtweg nr. 3


In de gemeenteraadszitting van 25 mei 2021 werd reeds dezelfde beslissing genomen. Rekening houdende met de wijzigingen aan het voorstel voor de inrichting van de gewestwegen met een nieuwe omgevingsvergunning is een nieuwe beslissing over de gemeentelijke wegenis noodzakelijk. 


Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 21 december 2022 tot 19 januari 2023.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en 5 digitale bezwaren 


Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Het college staat in voor de samenvatting en bespreking van de bezwaren. Op het moment dat het college haar advies uitbracht, waren de bezwaren nog niet (allemaal) ontvangen. Daarom bevat dit besluit ook een samenvatting en bespreking van de bezwaren van het OO om te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid. 


De bezwaren kunnen als volgt worden samengevat en geëvalueerd:

 

ArcelorMittal: opmerkingen over bereikbaarheid en betrokkenheid

Met deze aanvraag wordt het bedrijf ArcelorMittal rechtstreeks geïmpacteerd omdat de werken invloed hebben op de toeritten naar het bedrijf. ArcelorMittal vraagt om duidelijke afspraken en garanties over de toegangen naar het bedrijf. ArcelorMittal vraagt ook om betrokkenheid met betrekking tot werfinnames.

 

De vragen van ArcelorMittal werden als opmerkingen geformuleerd en vormen geen bezwaren op de voorliggende plannen. De elementen uit het schrijven van ArcelorMittal worden meegegeven bij de uitvoering van het project.

 

Vraag naar toegangscontrole omliggende dorpen / ingang ISPS zones haven

Vraag om via de huidige technieken en technologie te zorgen voor sturing en beperkte toegang voor zwaar vrachtvervoer in de kanaaldorpen.

 

Maakt geen deel uit om te evalueren in het kader van een omgevingsvergunning. Een dergelijke beperking kan na aanleg altijd opgelegd worden door de betreffende wegbeheerder.

 

Lichtplan: opwaardering van het nachtelijk beeld, imago en herkenbaarheid (aanlichten herkenningspunten op routes) van zowel de dorpen als de bedrijventerreinen (openbaar en privaat)

In de voorstudies en aanloop naar deze omgevingsvergunning werd uitvoerig gekeken naar de beeldkwaliteit en beeldwaarde van de knooppunten die aangepakt worden.

In tijden van crisis en besparing wordt met bijzondere aandacht gekeken naar verlichting binnen het openbaar domein. 

 

R4 Oost: gebrek aan groene invulling en landschappelijke buffering om zo een groene R4 te creëren. 

Vooraf aan het project werd een volledige landschapsstudie met groen integratie opgemaakt en voorgesteld. Bij de verdere uitwerking en technische vertaling werden deze groenconcepten verder opgenomen binnen het ontwerp. De R4 zal nooit de buffer vormen tussen  de haven met zijn activiteiten en het open landschap aan de andere zijde. De R4 met zijn groene invulling vormt wel het groene kralensnoer waarlangs deze infrastructuur zich uitstrekt.  

Karel Bauwensstraat/Barkstraat: bezwaar om net in de bocht een aftakking te maken van de fietssnelweg. 

Aansluitend aan de werken R4WO zal ook de aansluitende verbinding richting Sint Kruis Winkel worden aangepakt. Plannen hiervoor zijn al in opmaak.

De Karel Bauwensstraat en Barkstraat krijgen geen rol voor doorgaand verkeer. Dit betreft lokale wegen die maximaal aangeduid kunnen worden als lokale weg. Deze hebben als hoofdfunctie verkeer verzamelen en/of ontsluiten op lokaal niveau. Pas in tweede instantie kan deze weg een verbindende functie opnemen, maar dan enkel voor het lokale niveau. Concreet betekent dit dat deze wegen wel de verbinding kunnen vormen tussen Sint-Kruis-Winkel/Mendonk en Wachtebeke, maar dus verdere verbinding ten dienste staan. Dit wordt ook niet verwacht gezien de locatie van de nieuwe afrit aan Sint-Kruis-Winkel en de locatie van de nieuwe afrit aan Wachtebeke eventueel doorgaand verkeer sterk zal ontraden.

Slechts een beperkt aantal fietsers zal gebruik maken van de toegang tot de fietssnelweg ter hoogte van de Barkstraat. Deze toegang is voorzien om enkele woningen in de straat gemakkelijk te ontsluiten. Fietsers voor Sint-Kruis-Winkel zelf zullen dat via een afzonderlijke toegang tot de fietssnelweg aan het kruispunt Kattenhoek x Sint-Kruis-Winkeldorp kunnen doen (plaats van de huidige aansluiting tussen R4 en Sint-Kruis-Winkeldorp). Fietsers voor Mendonk zullen de fietssnelweg kunnen afrijden aan de Moervaart en hier via het jaagpad langs de Moervaart het dorp kunnen bereiken. Afzonderlijke fietsvoorzieningen (fietspaden) zijn in de Barkstraat en Karel Bauwensstraat ook niet wenselijk, gezien de lage aantallen gemotoriseerd verkeer die hier verwacht worden. Er wordt ook verwacht dat de aantallen gemotoriseerd verkeer hier nog een stuk lager zullen liggen dan de huidige aantallen verkeer in Sint-Kruis-Winkeldorp, waar fietspaden momenteel niet aanwezig en ook niet noodzakelijk zijn.

De Barkstraat en Karel Bauwensstraat zelf zullen heraangelegd worden door Stad Gent. De rijwegbreedte die voorzien wordt zal het kruisen van autoverkeer mogelijk maken. Het breedte-knelpunt op de hoek Karel Bauwensstraat en Rapenburgstraat wordt ook aangepakt zodat de onderlinge zichtbaarheid verbetert. Dat is geen voorwerp van voorliggende vergunningsaanvraag.

Frituur Sint Kruis Winkel: wat is de toekomst voor de frituur? Herlokalisatie? Vraag naar duidelijkheid?

Bijzonder aan de Frituur op het plein aan de Kattenhoek is dat het gebouw zelf gepositioneerd is op een deel privaat perceel en dus geen onderdeel uitmaakt van het openbaar plein aan de Kattenhoek. Met de voorgestelde werken zal de aansluiting met de R4 verdwijnen. Dit zal gevolgen hebben op ‘het doorgaand verkeer’ waar de uitbater een deel van zijn inkomsten aan koppelt. In de aanlegfase van de fietssnelweg zal een afrit hiervan over het plein aansluiting maken met de Kattenhoekstraat. De onveilige situatie die daar momenteel ontstaat door vrachtverkeer die zich op het plein parkeert, zal in de toekomst, door het afsluiten van dit kruispunt, niet meer aan de orde zijn. 

Na de werken zal de Stad Gent instaan voor de herinrichting van de ruimte aan de Kattenhoek. Op dat moment is een herpositionering van de frituur mogelijk. 

Schuitstraat 1: onvolledige informatie, onduidelijkheid met betrekking tot onteigeningen, effecten op persoonlijke en economische activiteiten. 

De inrichting van de knoop O5 heeft tot gevolg dat de Schuitstraat als verbinding naar de Barkstraat wordt opgewaardeerd tot een volwaardige straat waar gemotoriseerd verkeer in 2 richtingen elkaar kunnen kruisen. Waar nodig werd hiervoor ruimte gezocht door minimale onteigening en inname van de private percelen. De noodzakelijke verwervingen en afspraken die daarmee gepaard gaan vallen onder de uitvoering van de werkvennootschap en de uitvoerende aannemer. 

In het bezwaarschrift worden nadelige factoren opgesomd met betrekking tot een economische, agrarische of para-agrarische activiteit. Binnen de Stad Gent zijn geen vergunningen gekend die deze activiteiten aantonen. De elementen die betrekking hebben op de huidige activiteiten rond paardenhouderij vinden plaats in de particuliere sfeer en kunnen geen aanleiding geven tot een economische vermindering van activiteiten. Bezwaren die betrekking hebben op economische effecten van bedrijven zijn niet stedenbouwkundig van aard. 

De Smishoek 2: bezwaar tegen wegvallen van ontsluiting naar het perceel alsook afschaffing van buurtweg 4 tussen referentiepunten E-F 

In de voorliggende ontwerpplannen is duidelijk af te lezen dat de werken R4WO zullen instaan voor het sluiten van het kruispunt ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel alsook de aanleg van een fietssnelweg parallel aan de R4. Deze werken hebben slechts minimale ingrepen op de wegenis die vandaag gelegen is voor de horeca-zaak. In haar advies heeft de Stad Gent gevraagd over te gaan tot een maximale ontharding van deze bestaande wegenis uiteraard met het behoud van de nodige verbindingen en oprit constructies naar de aanpalende percelen. Het is dus in geen geval de bedoeling dat de bestaande toegangen naar dit perceel worden afgesloten.
 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de opheffing van de gemeentewegen goed. In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.


De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

 

De afschaffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) die de gewestweg R4 doorkruisen wordt louter en alleen met het oog op de verkeersveiligheid van het langzaam-verkeer doorgevoerd. De meeste verbindingen zijn vandaag reeds in onbruik omwille van de verkeersveiligheid. De verbindingen zullen vervangen worden door nieuwe ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) met de R4 op wel overwogen locaties die passen binnen het huidige netwerk van trage wegen. Op deze manier kunnen de fietsers de R4 conflictvrij kruisen waar dit vandaag niet het geval is.

 

De afschaffing van de gemeentewegen heeft geen impact op de ontsluiting van aangrenzende percelen. De afgeschafte tracés doorkruisen allemaal het bestaand of toekomstig openbaar gewestdomein van de R4. Er zijn dan ook geen ontsluitingen aanwezig naar aangrenzende percelen.

De aanpassingen van de gemeentewegen (Schuitstraat en Pleitstraat) zijn noodzakelijk om de toekomstige verkeersstromen op te vangen. Deze aanpassingen zijn in overeenstemming met de richtlijnen en vormgeving die voor gemeentewegen van toepassing zijn. 

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

 Keurt de opheffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) en aanpassingen aan de rooilijn en inrichting van de gemeentewegen knoop O5 Pleitstraat ten westen van de R4 en spoorlijn 204 en Schuitstraat,  zoals opgenomen in de bijlage die deel uitmaakt van dit besluit, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Barkstraat , Georges De Baetsplaats , John Kennedylaan , Karel Bauwensstraat , Kattenhoekstraat , Knippegroen , Moervaartkaai , Pleitstraat , Rodenhuizekaai , Schuitstraat , Smishoekstraat , Sprendonkstraat  en Wouterij  en kadastraal gekend als afdeling 13 sectie A nrs. 79/4 A, 79/2 , 79G, 79F, 81G, 86C,  sectie E nrs. 130G, 130F, 133T, 133M, 133R, 169B, 193C, 193D, 195D, 216F,  sectie R nrs. 3/2 C, 168/3 B, afdeling 14 sectie B nrs. 296A, 303A, 308A, 309C, 311, 313C, 314B, 314A, 355B, 357A, 358B, 369B, 430B, 432D, 432A, 433A, 434A, 435, 436A, 507A, 508C, 509A, 1477C, 1479B, 1480C,  sectie C nrs. 452F, 456B, 457K, 467T, 467V, 467S, 474L, 477K, 480V2, 481D, 481B, 482K2, 482N2, 482H2, 482G2, 482K, 482R2, 482P2, 482T, 482S2, 482/2 D, 482L2, 487A, 493B, 495B, 500C,  sectie D nrs. 305R, 309/2 , 316G2, 320M, 331K, 357S,  sectie F nrs. 23R, 23E, 156M, 156H, 158F, 166B, 166C, 168A, 169, 172F, 174, 176B, 189A, 193, 194, 197A, 198A, 201A, 202C, 202B, 213A, 214A, 313R, 313H, 328A, 536B, 541B, 549A, 579B, 582A, 587A, 591A, 594A, 595A, 598A, 603A, 608A, 609A, 612C, 613C, 617A, 623A, 624, 625, 627A, 628, 630A, 631A, 634B, 638B, 639A, 642, 671, 673, 674, 675, 686D, 686C, 689A, 689C, 689E, 689D, 689B, 693A,  sectie H nrs. 1262A, 1264C, 1265C en 1267B, goed. 
 

Artikel 3

legt aan de houder(s) van de omgevingsvergunning, bij afgifte van de vergunning, de hiernavolgende lasten op:

De uitvoeringsplannen worden verder aangepast aan de detailopmerkingen uit de beoordeling bij de adviesverlening. Het technisch dossier en de uitvoeringsplannen worden vooraf overgemaakt aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent.

De opmaak van een signalisatieplan wordt aangevraagd bij het Mobiliteitsbedrijf van zodra het technisch dossier volledig beantwoordt aan de aanbevelingen van de Stad Gent/Farys.