Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00221 - OMV_2022005843 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO OVA4 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire wegen type II, de afschaffing en aanpassing van buurtwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - John Kennedylaan, 9042 Sint-Kruis-Winkel - De opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2023_GR_00221 - OMV_2022005843 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO OVA4 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire wegen type II, de afschaffing en aanpassing van buurtwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - John Kennedylaan, 9042 Sint-Kruis-Winkel - De opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring 2023_GR_00221 - OMV_2022005843 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO OVA4 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire wegen type II, de afschaffing en aanpassing van buurtwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - John Kennedylaan, 9042 Sint-Kruis-Winkel - De opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ann Velghe namens De Werkvennootschap NV en Gunther Muyshondt namens TM BRAVO4 EPC VVZRL diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan John Kennedylaan  kadastraal gekend als  sectie A nrs. 496C, 497A, 500B, 503B, 517B, 531A, 536A, 549A, 562B, 567B, 568C, 569B, 584A, 828C, 920C, 922C, 926N, 928E, 929/2 C, 1176A, 1177, 1178, 1179A, 1184, 1186, 1191, 1192, 1193, 1203, 1204C, 1204B,  sectie F nrs. 832B, 837A, 862C, 864C, 865C, 888H, 896S, 909C, 910K4, 911B, 911/2 , 911C, 912G, 912/2 , 915G, 916E, afdeling 14 sectie B nrs. 296A,  sectie H nrs. 915Y, 915Z, 915S, 915/2 B, 915/2 A, 919D, 919C, 1194A, 1196A, 1198C, 1199C, 1199B, 1200, 1205A, 1207A, 1208C, 1209F, 1243D, 1260E, 1262A, 1264C, 1265C, 1267B en 1267C.


De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

 

Deze aanvraag werd op 19/09/2022 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 19/09/2022 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.
 

Beschrijving aanvraag:

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag behelst de infrastructuurwerken voor de optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I. Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 Oost weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.   Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.

 

Omdat het om een omvangrijk project gaat, wordt de aanvraag van het project R4WO opgedeeld in 6 grotere deelgebieden die de beoordeling van de aanvraag bevatttelijk moeten maken. Deze deelgebieden zijn gebaseerd op logische grenzen en afspraken tussen de actoren. Volgende deelgebieden worden onderscheiden:

 • OVA1 R4 West: tussen knoop W1 (N49-R4) en Molenvaardeken te Zelzate en Evergem;
 • OVA2 R4 West: tussen knoop Wippelgem en Ringvaart te Evergem en Gent;
 • OVA3 R4 West: tussen Ringvaart en N9 te Gent;
 • OVA4 R4L Oost: tussen de op- en afrit van de E34 ten zuiden van knoop O4bis (Arcelor-Wachtebeke) te Zelzate, Wachtebeke en Gent;
 • OVA5 R4 Oost: ten zuiden van knoop O4bis en knoop O6 Moervaart te Gent;
 • OVA6 R4 Oost: tussen knoop O6bis (Energiestraat) en knoop O8 (Oostakker) te Gent.

 

Huidig project bevat de aanvraag voor de vijfde zone van de R4, genaamd OVA4L. 

 

De aanvraag gaat over de heraanleg en herinrichting van de gewestweg R4 ten oosten van de Gentse Kanaalzone tot primaire weg type I voor het gedeelte ten zuiden van de E34 tot aan de toerit naar ArcelorMittal. 

De aanvraag omvat naast de vermelde werken die betrekking hebben op gewestwegen, ook de opheffing van gemeentewegen op Gents grondgebied. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen.

Deelplan 10 - SOE01-02 – Knoop O4bis – Wachtebeke-Arcelor

In deze omgevingsvergunningsaanvraag zijn de wijzigingen op Gents grondgebied eerder beperkt. 

Volgende gemeenteweg die het plangebied kruist, wordt afgeschaft:

Particuliere weg (9997)

Het tracé van deze voetweg loopt, op het grondgebied van de stad Gent, tussen de terreinen van bedrijf Arcelor-Mittal (in het westen) en de gemeentegrens met Wachtebeke (in het oosten).  Het tracé loopt vervolgens verder naar het oosten en sluit er aan op Walderdonk. Het tracé van deze weg wordt op het grondgebied van Gent doorsneden door de spoorlijn L204 naar Arcelor, de R4 en de oude spoorwegbedding naar Moerbeke. Op het grondgebied van de Stad Gent is deze weg niet meer aanwezig in het landschap en bijgevolg ook niet meer in gebruik als verbindings- of ontsluitingsweg.

In de gemeenteraadszitting van 7 september 2021 werd reeds dezelfde beslissing genomen. Rekening houdende met de wijzigingen aan het voorstel voor de inrichting van de gewestwegen met een nieuwe omgevingsvergunning is een nieuwe beslissing over de gemeentelijke wegenis noodzakelijk. 


Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 3 januari 2023 tot 1 februari 2023.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en 2 digitale bezwaren 

Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij  kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Het college staat in voor de samenvatting en bespreking van de bezwaren. Op het moment dat het college haar advies uitbracht, waren de bezwaren nog niet (allemaal) ontvangen.

De ingediende bezwaren hebben geen betrekking op het grondgebied van Stad Gent. 

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de opheffing van de gemeentewegen goed. In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de opheffing van deze gemeenteweg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

 

De afschaffing van de gemeenteweg (voormalige buurtweg) die de gewestweg R4 doorkruist, wordt louter en alleen met het oog op de verkeersveiligheid van het langzaam-verkeer doorgevoerd. De meeste verbindingen zijn vandaag reeds in onbruik omwille van de verkeersveiligheid. De verbindingen zullen vervangen worden door nieuwe ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) met de R4 op wel overwogen locaties die passen binnen het huidige netwerk van trage wegen. Op deze manier kunnen de fietsers de R4 conflictvrij kruisen waar dit vandaag niet het geval is.

 

De afschaffing van de gemeenteweg heeft geen impact op de ontsluiting van aangrenzende percelen. De afgeschafte tracés doorkruisen allemaal het bestaand of toekomstig openbaar gewestdomein van de R4. Er zijn dan ook geen ontsluitingen aanwezig naar aangrenzende percelen.

 

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt de opheffing van de gemeenteweg (voormalige buurtweg) zoals opgenomen in het plan in bijlage, goed.


Bijlagen