Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00223 - OMV_2022005845 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO-OVA6: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I: tussen Energiestraat (knoop O6bis) en de Langerbruggestraat (knoop O8), de afschaffing van verschillende buurt- en voetwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - Desteldonkstraat, Energiestraat, Fritiof Nilsson Piratenstraat, Hulsdonk, Imsakkerlaan, John Kennedylaan, Lange Mate en Traktaatweg, 9042 Gent - De opheffing van gemeentewegen (voormalige buurtwegen) - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2023_GR_00223 - OMV_2022005845 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO-OVA6: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I: tussen Energiestraat (knoop O6bis) en de Langerbruggestraat (knoop O8), de afschaffing van verschillende buurt- en voetwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - Desteldonkstraat, Energiestraat, Fritiof Nilsson Piratenstraat, Hulsdonk, Imsakkerlaan, John Kennedylaan, Lange Mate en Traktaatweg, 9042 Gent - De opheffing van gemeentewegen (voormalige buurtwegen) - Goedkeuring 2023_GR_00223 - OMV_2022005845 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO-OVA6: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I: tussen Energiestraat (knoop O6bis) en de Langerbruggestraat (knoop O8), de afschaffing van verschillende buurt- en voetwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones - met openbaar onderzoek - Desteldonkstraat, Energiestraat, Fritiof Nilsson Piratenstraat, Hulsdonk, Imsakkerlaan, John Kennedylaan, Lange Mate en Traktaatweg, 9042 Gent - De opheffing van gemeentewegen (voormalige buurtwegen) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Mevrouw Ann Velghe, Ann Velghe namens De Werkvennootschap NV, de heer Gunther Muyshondt en Gunther Muyshondt namens TM BRAVO4 EPC VVZRL diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Desteldonkstraat , Energiestraat , Fritiof Nilsson Piratenstraat , Hulsdonk , Imsakkerlaan , John Kennedylaan , Lange Mate  en Traktaatweg  kadastraal gekend als afdeling 12 sectie A nrs. 403H2, 790/2 H, 803/2 B, 1055M, 1059D, 1061P, 1061R, 1062F, 1062H, 1063C, 1068A, 1069A, 1069C, 1070A, 1071D, 1073E, 1075L3, 1075X3, 1075Z2, 1075T3, 1085K, 1096F2, 1096K3, 1119D, 1128K, 1456/2 A, 1544B, 1544A, afdeling 1374D, 86C, 95D, 153V, 527D, 536B, 539G, 539F, 542C, 545/2 A, 545/2 B, 547B, 653E, 656B, 663C, 664D, 669A, 674B, 724D, 730E, 732L, 732K, 733/2 D, 935K, 958D, 963E, 968C, 968D,  sectie B nrs. 16Z4, 16A5, 16R5, 16P2, 16X5, 16N6, 16B7, 16V6, 16X6, 194T2,  sectie R nrs. 58A2, 58Z, 58H2, 568/2 D, 648/2  en 1155D.
 

De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

 

Deze aanvraag werd op 28/09/2022 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 28/09/2022 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.
 

Beschrijving aanvraag:

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag behelst de infrastructuurwerken voor de optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I. Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 Oost weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.  Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.

 

Binnen deze vergunningsaanvraag zullen van noord naar zuid volgende aanpassingen doorgevoerd worden:

 • Het lichtengeregeld kruispunt met de Energiestraat-Lange Mate (knoop O6bis) wordt aangepast naar een ongelijkvloerse kruising. 
 • De rechtstreekse oprit van Ghent Coal Terminal met de R4 wordt afgeschaft.  Er wordt een nieuw toegang naar het bedrijf voorzien ter hoogte van de Energiestraat. 
 • De op- en afrit van Desteldonk (knoop O7) blijft behouden maar wordt aangepast en zal gedeeltelijk via de knoop O6bis lopen om langere weefzones te realiseren. 
 • Ter hoogte van de Piratenstraat wordt een nieuwe ongelijkvloers kruising gemaakt met de R4 die de Piratenstraat verbindt met de Imsakkerlaan.  De bestaande op- en afrit met de R4 wordt er afgeschaft.  De ontsluiting naar de R4 zal er in de toekomst via knoop O8 Oostakker-Langerbruggestraat of Skaldenstraat lopen. 
 • De Traktaatweg en de bestaande servicestations de vandaag rechtstreeks ontsloten worden naar de R4 worden aangesloten op een parallelweg die gekoppeld wordt aan de afrit van knoop O8 Oostakker-Langerbruggestraat. 
 • Ten oosten van de R4 wordt de fietssnelweg F40 gerealiseerd.  Deze zal de R4 kruisen t.h.v. de Piratenstraat op de nieuw aan te leggen brug.

 

Huidige aanvraag betreft de werken en handelingen die nodig zijn voor de inrichting van deze wegen.  Daarnaast bevat de aanvraag ook de aanvraag voor tijdelijke omleidingswegen die meer dan een jaar aanwezig zullen zijn.

De aanvraag omvat naast de vermelde werken die betrekking hebben op gewestwegen, ook de opheffing van gemeentewegen  op Gents grondgebied. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen.

Deelplan 01 (SOJK – O6bis – Energiestraat-Desteldonk) 

Volgende gemeentewegen die het plangebied kruisen zullen worden afgeschaft: 

•            Buurtweg nr. 13 

•            Chemin Particulier (t.h.v. kruispunt met Energiestraat) 

•            Chemin Particulier (t.h.v. Desteldonkstraat) 

 

Deelplan 03 (SOLM) 

Volgende gemeentewegen die het plangebied kruisen zullen worden afgeschaft: 

•            Buurtweg nr. 54 / Chemin Particulier 

 

Deelplan 04 (SOM - O7bis - Piratenstraat) 

Volgende gemeentewegen die het plangebied kruisen zullen worden afgeschaft: 

•            Buurtweg nr. 7 (kruising R4 en kruising Piratenstraat) 

•            Buurtweg nr. 6 (verlengde van Traktaatweg/Wittewalle) 


In de gemeenteraadszitting van 25 mei 2021 werd in kader van een eerdere vergunningsaanvraag over deze werken reeds eenzelfde beslissing genomen. Rekening houdende met de wijzigingen aan het voorstel voor de inrichting van de gewestwegen met een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag is puur procedureel ook een nieuwe beslissing van de gemeenteraad noodzakelijk. 


Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 11 januari 2023 tot 9 februari 2023.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren.

Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. Voor deze aanvraag werden geen bezwaren ingediend. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de opheffing van een gemeenteweg goed. 

In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de opheffing van die gemeentewegen kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

De afschaffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) die de gewestweg R4 doorkruisen wordt louter en alleen met het oog op de verkeersveiligheid van het langzaam-verkeer doorgevoerd. De meeste verbindingen zijn vandaag reeds in onbruik omwille van de verkeersveiligheid. De verbindingen zullen vervangen worden door nieuwe ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) met de R4 op wel overwogen locaties die passen binnen het huidige netwerk van trage wegen. Op deze manier kunnen de fietsers de R4 conflictvrij kruisen waar dit vandaag niet het geval is.

 

De afschaffing van de gemeentewegen heeft geen impact op de ontsluiting van aangrenzende percelen. De afgeschafte tracés doorkruisen allemaal het bestaand of toekomstig openbaar gewestdomein van de R4. Er zijn dan ook geen ontsluitingen aanwezig naar aangrenzende percelen.

 

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.


Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt de opheffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) zoals opgenomen in bijlage, goed.