Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_MV_00152 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Beleid ontwikkeling windturbines op OCMW-gronden

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: do 16/03/2023 - 20:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2023_MV_00152 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Beleid ontwikkeling windturbines op OCMW-gronden 2023_MV_00152 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Beleid ontwikkeling windturbines op OCMW-gronden

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In het kader van het beheer van OCMW-gronden werd de mogelijkheid voorzien om die gronden te exploiteren op vlak van windenergie. In een schriftelijke vraag bevroeg ik de stand van zaken en hoe Sogent hier mee omgaat. Uit uw antwoord bleek dat we erin slaagden om een windturbine in Wachtebeke (2012) en één in Eeklo (2020) te operationaliseren, maar ook dat heel wat dossiers niet van de grond geraken. Hetzij omdat de interesse er wel was, maar geen verdere stappen werden ondernomen; hetzij omdat er weliswaar een overeenkomst was met Sogent, maar het dossier door andere problemen, zoals niet-goedgekeurde of niet aangevraagde omgevingsvergunningen, niet doorging. Vandaar mijn opvolgvragen:

Indiener(s)

Jeroen Van Lysebettens

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

wo 08/03/2023 - 11:58

Toelichting

  • Zal er actief werk gemaakt worden van de locaties waar er al interesse was maar waar tot op heden geen verdere stappen werden gezet (Ninove, Mendonk, Lievegem)? Zo ja, hoe zal dat gebeuren?
  • Hoe kan er werk gemaakt worden van de identificatie van nieuwe potentiële locaties? Wie moet dat doen? Wanneer kan daar resultaat van verwacht worden? Zal de stad een actief beleid voeren om die gronden te ontwikkelen voor windenergie?
  • In de beheersovereenkomst staat dat bij potentiële gronden er een marktbevraging kan opgestart worden onder minimale voorwaarden en tegen de beste prijs. Zijn deze minimale voorwaarden in het algemeen bepaald en wat zijn dan die minimale voorwaarden, of worden deze grond per grond bepaald? 

Bespreking

Antwoord

Wat uw eerste vraag betreft over de locaties Ninove, Mendonk en Lievegem waar er interesse getoond is voor het plaatsen van een windturbine door een aantal projectontwikkelaars kan ik u het volgende meedelen: 

Omdat dit heel complexe en tijdsintensieve dossiers zijn en de personeelscapaciteit beperkt is bij Sogent wordt aan projectontwikkelaars eerst gevraagd om aan te tonen dat de betrokken gemeente en de provincie positief staan tegenover de inplanting van een windturbine op die locatie vooraleer Sogent verdere stappen onderneemt. Voor deze locaties werd deze info niet aangeleverd. Gezien de kans klein is dat een windturbine op deze gronden vergund geraakt (en leidt tot jaarlijkse inkomsten voor het OCMW) onderneemt Sogent geen verdere actie in deze dossiers. 

Voor de locatie langs de E17 in De Pinte en Nazareth wacht Sogent af tot er meer duidelijkheid is over de definitieve toebedeling binnen de Ruilverkaveling Schelde-Leie. Ten vroegste in 2024 zou het OCMW definitief weten welke eigendommen zij in deze zone zal hebben. Aan de VLM werd meegegeven dat de gronden die potentie hebben voor de bouw van een windturbine in eigendom van het OCMW moeten blijven. De radar van Semmerzake is ook nog een probleem voor deze locatie maar volgens de projectontwikkelaars zou dit technisch op te lossen zijn.

Over uw tweede vraag is het zo dat de Provincie Oost-Vlaanderen een windplan heeft opgemaakt waar aangeduid wordt in welke zones windturbines wenselijk zijn en zones waar dit niet aangewezen is. 

Maar het is niet omdat er OCMW-gronden in zones liggen waar volgens de Provincie windturbines mogelijk zijn dat een windturbine effectief vergund kan geraken op die OCMW-gronden. Dit is afhankelijk van zoveel andere factoren zoals o.a. afstand tot bebouwing, acceptatie van omwonenden, visie gemeente, mogelijkheid om verschillende windturbines te bouwen op één locatie, …

In het verleden zijn er gesprekken geweest met de Provincie over het windpotentieel van de OCMW-gronden, maar tot op heden is daar nog geen volledige analyse over gebeurd. Dat is iets wat best in een ruimer kader bekeken wordt. Er zijn wellicht nog gronden in eigendom van Stad Gent die potentieel hebben voor de ontwikkeling van windturbines. Het behoort niet tot de opdracht Sogent om een windenergiebeleid voor Stad Gent uit te werken, dit komt eerder de dienst Milieu en Klimaat toe. Sogent kan hier uiteraard wel ondersteuning en advies bieden met betrekking tot de OCMW-gronden in hun beheer. 

Ten slotte, wat uw laatste betreft over de minimale voorwaarden. 

Deze werden nog niet bepaald omdat er zich nog geen concreet nieuw dossier heeft aangediend. Ook hier worden deze minimale voorwaarden het best opgesteld in een stads breed kader zodat dit in dezelfde lijn als de visie van de stad gebeurt. 

Wat wel al bepaald is, is dat in de huidige overeenkomsten door het OCMW van Gent aan de projectontwikkelaars wordt opgelegd om minstens 20% van de windturbine open te stellen voor rechtstreekse participatie van burgers en gemeenten. Voor de windturbine te Eeklo werd nog een bijkomende voorwaarde opgelegd, namelijk dat de projectontwikkelaar moet bijdragen aan het omgevingsfonds.

vr 17/03/2023 - 14:05