Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_MV_00164 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Toekomst voormalig dominicanerklooster en congrescentrum Het Pand

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: do 16/03/2023 - 20:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Filip Watteeuw; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Karla Persyn; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2023_MV_00164 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Toekomst voormalig dominicanerklooster en congrescentrum Het Pand 2023_MV_00164 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Toekomst voormalig dominicanerklooster en congrescentrum Het Pand

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Karlijn Deene

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 09/03/2023 - 16:22

Toelichting

De geschiedenis van het Pand in Onderbergen, één van de mooiste en oudste historische sites van onze stad, gaat terug tot het begin van de dertiende eeuw. Sinds 1991 functioneert het als congrescentrum van onze Gentse universiteit, maar een recente huurprijsverhoging door de Regie der Gebouwen deed de UGent besluiten om de site te verlaten tegen eind dit jaar. 

De Regie der Gebouwen is als eigenaar ondertussen een procedure gestart om een toekomstige invulling voor de site te zoeken, via een erfpacht- of concessie-overeenkomst; een verkoop zou niet aan de orde zijn. Tegelijk gaat men ervan uit dat de gebouwen tijdelijk minstens gedeeltelijk leeg zullen staan. 

Het Pand is een beeldbepalende site in het hart van onze stad. Hoewel het stadsbestuur geen rechtstreeks betrokken partij is, lijkt het toch raadzaam dat dit dossier van nabij opgevolgd wordt. De toekomstige inhoudelijke invulling van de site zal immers mee de impact ervan op de omliggende buurt bepalen, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit of leefbaarheid. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Heeft de schepen over dit dossier al contact gezocht met de Regie der Gebouwen? Vond hierover al overleg plaats en wat is het resultaat ervan?
  2. Wat is de visie van het stadsbestuur wat betreft de toekomstige inhoudelijke invulling van deze site? Welke criteria schuift men naar voor qua impact op de omliggende omgeving?

Bespreking

Antwoord

Collega Deene, uw ongerustheid en vragen over dit iconisch gebouw zijn absoluut terecht. Het Pand is inderdaad een belangrijk en iconisch gebouw in ons stadscentrum. Het gebouw valt natuurlijk onder het vastgoedbeheer van De Regie der gebouwen. Dit valt onder de bevoegdheid van staatssecretaris Mathieu Michel. Als schepen kan ik de verhoging van de huurprijs wel betreuren, maar niet beletten.

Over deze site hebben de stedelijke diensten nog geen formeel overleg met de Regie der Gebouwen gehad. De Regie heeft hiervoor recent wel zo’n overlegmoment aangevraagd. Dit wordt binnenkort ingepland. Ik ben daar ook blij om dat dit overlegmoment er komt.

Als stad nemen we deze site mee in het proces voor de opmaak van het Masterplan voor het historisch patrimonium in de Kuip. De dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg trekt dit proces. Het proces is opgestart in het najaar van 2022 en loopt nog gans het jaar 2023.

De functionele relatie van dit voormalig Dominicanenklooster met de site van de Sint-Michielskerk is heel erg beeldbepalend. Daarom houden we beide sites voor dit Masterplan vanzelfsprekend in scope. Vandaag is het nog te vroeg in dit traject voor opmaak van het masterplan om al een zicht te hebben op mogelijke toekomstige invullingen voor beide sites. In het onderzoek naar deze invullingen zal uiteraard de impact op de omgeving en op de erfgoedwaarden van dit patrimonium in beeld worden gebracht.

Wij zullen de Regie der Gebouwen uitdrukkelijk vragen zich als betrokken actor mee te engageren in het proces van het Masterplan om samen aan een gepaste invulling te werken. Collega Deene, ik denk dat we het er allebei over eens zijn, dat de invulling cruciaal is voor het voortbestaan van een dergelijk historisch gebouw. Daar gaan we ons absoluut mee voor engageren.

vr 17/03/2023 - 13:47