Terug gemeenteraad

Tue 30/05/2023 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen.

.

.

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken voor Raamovereenkomst voor het vervangen van gebroken glas en aanverwante werken met als procedure openbare procedure en een totale raming van 765.256,12 euro + 145.243,88 euro (21% btw) = 910.500,00 euro,  waarvan het geraamd aandeel voor het OCMW 80.000,00  euro (inclusief btw) bedraagt.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college van burgemeester en schepenen met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van diensten voor Raamovereenkomst voor de aanstelling van energiedeskundigen voor de opmaak van EPC's (4 percelen) met als procedure openbare procedure en een totale raming van 374.125,00 euro + 78.566,25 euro (21% btw) = 452.691,25 euro, waarvan het geraamd aandeel voor het OCMW 88.874,50  euro (inclusief btw) bedraagt.

  De opdracht bestaat uit 4 percelen:
  perceel 1: opmaak van EPC's Residentieel (EPC R) en EPC's Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw (EPC GD)
  perceel 2: opmaak van EPC's niet residentieel (EPC (k)NR) voor FM Welzijn
  perceel 3: opmaak van EPC's niet residentieel (EPC (k)NR) voor FM Themagebouwen
  perceel 4: opmaak van EPC's niet residentieel (EPC (k)NR) voor FM Onderwijs

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van leveringen voor het leveren van HVAC en sanitair materiaal - SLS/2023/024 - ID5447, met als procedure openbare procedure en een totale raming van 1.182.141,28 EUR + 248.249,67 EUR (21 % btw) = 1.430.390,95 EUR, waarvan het geraamd aandeel voor het OCMW 372.000,00 euro (inclusief btw) bedraagt.
  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van leveringen voor Raamovereenkomst voor het leveren van ferrometalen en non-ferrometalen - SLS/2023/028 - ID5453, met als procedure de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en een totale raming van 185.950,41 euro + 39.049,59 euro (21 % btw) = 225.000,00 euro.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van leveringen voor Raamovereenkomst huur en aankoop van (klas)containers met als procedure openbare procedure en een totale raming van 3.389.372 EUR + 406.724,64 EUR (gemengde btw) = 3.796.096,64 EUR, waarvan het geraamd aandeel voor het OCMW 200.000 euro (inclusief btw) bedraagt.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.


IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Technische ondersteuning
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Educatieve Diensten
Dienst Kinderopvang
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst Nationaalpark Scheldevallei en principieel akkoord te gaan met de jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro aan de nog op te richten vzw Nationaal Park Scheldevallei in 2024 en 2025 van zodra er een definitieve erkenning werd verkregen voor het Nationaal Park Scheldevallei en bij oprichting van de vzw. Bij het begin van elke volgende legislatuur wordt het aandeel van de Stad Gent voor herbevestiging aan de gemeenteraad voorgelegd, via de goedkeuring van de meerjarenbegroting van de Stad Gent. Tevens wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de oprichting van de 'vzw Nationaal Park Scheldevallei' en de toetreding van Stad Gent tot deze vzw.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement voor hergebruik van een grafkelder met waardevol grafteken' dat ingaat op 1 juli 2023 goed te keuren en daarbij het 'Reglement voor hergebruik van een waardevol grafmonument', goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2018, op te heffen.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan een nieuw 'Reglement voor peter-/meterschap van een grafteken', met inwerkingtreding op 1 juli 2023 en aan de opheffing van het 'Reglement voor peter-/meterschap van een grafmonument', goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Huishoudelijk reglement begraafplaatsen', dat ingaat op 1 juli 2023, goed te keuren en daarbij het 'Huishoudelijk Reglement begraafplaatsen' dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2020 op te heffen.

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
IVA Historische Huizen Gent
Staf
Cultuurdienst
Sportdienst
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Lokaal sociaal beleid
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Bedrijfsvoering
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

.

.

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen en Economie
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het document 'Visie op landbouw in en rond Gent' goed te keuren. Er wordt ook gevraagd het 'Operationeel plan acties 2023-2025' dat op korte termijn aan de Gentse landbouwvisie gekoppeld wordt goed  te keuren en het document met feedback van de stakeholders en de reactie van de Stad Gent hierop.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de verordening Verplicht Conformiteitsattest met ingang vanaf 1 oktober 2023.

  Voor elke zelfstandige woning, ouder dan 30 jaar, die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats, moet een geldig conformiteitsattest kunnen worden voorgelegd bij elke (eerste) nieuwe verhuring of terbeschikkingstelling vanaf 1 oktober 2023.

  Voor woningen waarvoor reeds een geldig conformiteitsattest beschikbaar is, geldt de verplichting pas op het moment dat het conformiteitsattest vervalt en bij nieuwe verhuring of ter beschikkingstelling.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

.

.

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM

.

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst