Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00055 - Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 - Addendum voor Begeleiding van niet-begeleide-minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging voor het werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 22:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00055 - Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 - Addendum voor Begeleiding van niet-begeleide-minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging voor het werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00055 - Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 - Addendum voor Begeleiding van niet-begeleide-minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging voor het werkingsjaar 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00055 - Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 - Addendum voor Begeleiding van niet-begeleide-minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging voor het werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2021 werden voor de eerste keer alle subsidies van Stad en OCMW Gent aan CAW Oost-Vlaanderen vzw gebundeld in 1 masterconvenant. De masterconvenant die hieruit voortvloeide werd goedgekeurd op de raden van 22 juni 2020. Deze masterconvenant werd hernieuwd en goedgekeurd op de raden van 19 december 2022 voor werkingsjaar 2023.Binnen deze masterconvenant wordt ingezet op Mind Spring: psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en personen met een migratieachtergrond.

Daarnaast keurde De raad voor maatschappelijk welzijn op 27/09/2021 een bijkomende subsidieovereenkomst goed voor opvang en oriëntatie De Blekerij. Deze overeenkomst loopt tot en met 31/12/2023. 

De uitvoeringen van deze deelwerkingen werden steeds positief beoordeeld en bijgestuurd indien nodig.

OCMW Gent ontving een subsidie (koninklijk besluit 30 november 2022) vanuit de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie aan OCMW Gent voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid. In overleg met verschillende stakeholders kwam het voorstel om onder andere extra in te zetten op psycho-sociale ondersteuning van niet-begeleide-minderjarige vluchtelingen tijdens de periode van aanvraag voor gezinshereniging en de begeleiding van het gezin na de gezinshereniging. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Minderjarige vluchtelingen die pas in België zijn aangekomen leven hier vaak in sociaal isolement, hebben te kampen met de verwerking van een trauma, rouw en verlies en ervaren vaak druk en stress. Tijdens en na de periode van de aanvraag tot gezinshereniging is er weinig tot geen begeleiding voorzien. Deze hele situatie heeft vaak een negatieve impact op het mentaal welzijn van de jongere en hypothekeert hun toekomst. 

Eens een minderjarige erkend wordt als vluchteling of subsidiair beschermde, dient hij de procedure gezinshereniging op te starten voor zijn 18de verjaardag. Dit heeft tot gevolg dat de periode van uitstroom uit het opvangcentrum, het wegvallen van de voogd en de professionele begeleiding meestal samenvalt met het autonoom wonen en de aankomst van de familie. De jongeren worden hierin zo goed als niet begeleid. Dit wil zeggen dat ze vaak al jaren gescheiden zijn van familie en vrienden. Deze scheiding heeft vaak een erg negatieve impact op het mentaal welzijn van de jongeren. Ze voelen zich bovendien vaak erg eenzaam en sociaal geïsoleerd. Tegelijk ervaren deze jongeren een enorme druk, om hun familie financieel te ondersteunen, maar ook om de familie via gezinshereniging naar België te brengen.

Eens het gezin is herenigd, zijn er heel wat nieuwe uitdagingen die hen te wachten staan: het leren van een nieuwe taal, het vinden van een nieuwe woning (vaak veel te klein voor een groot gezin), heel wat administratief werk, opnieuw een plaats vinden in de nieuwe familiestructuur en rollen herdefiniëren na jaren gescheiden leven, ...

Via deze subsidie kan het CAW extra inzetten op de begeleiding van deze jongeren en hun gezin, vanuit de methodiek Mind Spring. Er wordt een specifiek aangepast Mind Spring aanbod voorzien voor de jongeren en hun gezin en er wordt voorzien in individuele begeleiding voor en na de procedure van gezinshereniging. Bovendien worden door de intensieve samenwerking, de bestaande reguliere werkingen t.b.v. niet-begeleide-minderjarige vluchtelingen en hun gezinnen beter op elkaar afgestemd en wordt hierdoor meer expertise opgebouwd en gedeeld. De expertise die tijdens dit project wordt opgebouwd, zal na afloop van het project gedeeld worden met andere partners die aan de slag zijn met vluchtelingengezinnen. De tot stand gekomen samenwerking zal na afloop van het project structureel verankerd worden.

Naast de meer intensieve begeleiding van de vluchtelingengezinnen, willen we ook aan de slag gaan met de hulpverleners die deze gezinnen op heden al begeleiden. Dit willen we doen via vormingsmodules.

Met dit project voorziet OCMW Gent gratis ondersteuning en begeleiding voor niet-begeleide-minderjarige vluchtelingen en hun gezinnen tijdens en na de procedure voor gezinshereniging, en hiertoe werd een addendum opgemaakt bij de ‘Masterconvenant voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023’ met  het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te Gent, periode 1/05/2023 tot 31/12/2023.

Overzicht van de uitgaven

Mind-Spring

Dienst*

Lokaal Sociaal Beleid

Budgetplaats

B121000 

Categorie*

6491000

Subsidiecode

POD.PSY

2023

57.000 euro

Totaal

57.000 euro


Voorgestelde uitgaven

€ 57.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1210 Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de masterconvenant voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, voor Begeleiding van niet-begeleide-minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging, Visserij 153 te 9000 Gent, voor het werkingsjaar 2023, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed dat de nodige kredieten bij BW23 worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 voor een totaalbedrag van 57.000 euro in jaar 2023


Bijlagen