Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00066 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2022 - Advies

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 22:03
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Advies jaarrekening vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00066 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2022 - Advies

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 36
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00066 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2022 - Advies 2023_RMW_00066 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2022 - Advies

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 1e lid.

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490 § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490 § 2 en 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sociaal Verhuurkantoor Gent is een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: SVK Gent). 

OCMW Gent is oprichtend lid van SVK Gent.

Artikel 485, 1e lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: DLB) bepaalt dat welzijnsverenigingen onderworpen zijn aan dezelfde regels aangaande het bestuurlijk toezicht als OCMW's.

Artikel 490, §2 van het DLB schrijft voor dat de algemene vergadering van welzijnsverenigingen zich vóór 30 juni dienen uit te spreken over de vaststelling van de jaarrekening van het voorgaand boekjaar en dat ze hiervan binnen de 20 dagen een afschrift dienen te bezorgen aan de betrokken OCMW's. OCMW Gent is het enige lid van SVK Gent.

Artikel 490, §3 van het DLB bepaalt dat de betrokken raad voor maatschappelijk welzijn advies kan uitbrengen over voormelde jaarrekening. Indien zij binnen de 50 dagen na ontvangst door het OCMW van voormelde jaarrekening geen advies uitbrengen bij de toezichthoudende overheid worden zij geacht positief te hebben geadviseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 8 mei 2023 stelde de algemene vergadering van SVK Gent de jaarrekening van 2022 vast.

Bij gunstig advies bevestigt de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening van 2022 van welzijnsvereniging SVK Gent zoals vastgesteld door de algemene vergadering van SVK Gent van 8 mei 2023 als een getrouwe weergave van de financiële situatie van SVK Gent:

- SVK Gent voert een budgettaire en algemene boekhouding, overeenkomstig het DLB, het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC; artikel-81-93) en het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC).

- De boekhouding wordt eveneens gevoerd conform de Boekhoudrichtlijnen SVK OCMW-verenigingen en welzijnsverenigingen van Wonen in Vlaanderen en in lijn met de algemeen geldende boekhoudprincipes.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening van 2022 van welzijnsvereniging SVK Gent zoals vastgesteld door de algemene vergadering van welzijnsvereniging SVK Gent van 8 mei 2023.