Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks ontvangt het OCMW Gent een subsidie van het Federaal Energiefonds om energie-armoede te bestrijden. 

Deze steun dient voor de doelgroep waarbij het OCMW, na sociaal onderzoek en individuele motivatie via een verslag aan het BCSD, begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening opzet, zodat energielevering (gas en elektriciteit) gegarandeerd kan zijn.  

Dit besluit gaat over de besteding van deze subsidiemaatregelen voor het jaar 2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor dit voorstel vertrekken we vanuit een aantal basisvoorwaarden en uitgangspunten: 

 • maximaal inzetten van de subsidies (zie exceloverzicht: besteding 2022 en raming 2023)
 • beschikbare middelen 2023: 1.535.929,60 euro (inclusief extra middelen Lalieux)
 • beschikbare middelen 2022: 1.056.683,80 €
 • respecteren voorwaarden subsidiërende overheid (doelgroep + individuele motivatie via verslag BCSD)
 • hanteren van gelijkheidsprincipe (qua doelgroep en qua verwarmingsbron)
 • inzetten op financiële ondersteuning van kwetsbare burgers èn structurele maatregelen
 • aansluiten bij reeds bestaande projecten en werkingen (Energiecentrale, Gent Knapt Op, …)
 • beperken van administratieve belasting 

 Dit voorstel om de middelen van het federaal energiefonds in 2023 te besteden, bestaat uit 4 luiken: 

 1. herhaling van reeds bestaande maatregelen, zonder inhoudelijke wijzigingen
 2. herhaling van reeds bestaande maatregelen, met verhoging van de tussenkomst
 3. herhaling van reeds bestaande maatregelen, met toevoeging van 2 doelgroepen
 4. invoering van nieuwe maatregelen

 

1. herhaling van reeds bestaande maatregelen, zonder inhoudelijke wijzigingen

1.1 winterpremie minimale levering budgetmeter aardgas  

1.2 winterpremie minimale levering budgetmeter elektriciteit  

1.3 ten laste name energieschulden (commerciële en sociale energieleverancier)

1.4 toekennen energiezuinige maatregel 

1.5 tussenkomst budgetmeter aardgas 

1.6 ten laste name van (andere) schulden (bv. medische kosten) in dossiers waarin een energieschuld werd ten laste genomen

1.7 vormingskosten (opleiding energie-armoede)

1.8 loonkost MW energiecel preventieproject

1.9 tussenkomst 61 euro per maand (nov en dec 2022 voor bewoners assistentiewoningen collectieve verwarming (geen recht op federaal basispakket): jan, feb en maart 2023 

2. herhaling van reeds bestaande maatregelen, met verhoging van de tussenkomst  

De afgelopen 3 jaar kenden we een winterpremie van 100 euro toe aan deze doelgroepen: 

2.1 cliënten in een goedlopend budgetbeheer

2.2 burgers die de winterpremie of de verwarmingstoelage ontvangen en de cliënten in het spaarplan stookolie  

We stellen voor deze premie te verhogen van 100 euro naar 200 euro, omwille van deze redenen: 

 • de gevolgen van de energiecrisis zijn ook nog in 2023 voelbaar
 • door de abrupte afschaffing van het sociaal tarief per 1 juli 2023, zullen veel burgers vanaf juli geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van hun energiefactuur
 • de beschikbare subsidiemiddelen  

3. herhaling van reeds bestaande maatregelen met toevoeging van 2 doelgroepen 

3.1 tussenkomst van 1.1 ook toekennen aan doelgroep gebruikers warmtenetten

3.2 tussenkomst van 2.1 ook toekennen aan doelgroep goedlopende budgetbegeleidingen en dossiers collectieve schuldenregeling 

 

3.1  tussenkomst van 1.1 ook toekennen aan doelgroep gebruikers warmtenetten voor dezelfde winterperiode (november tot en met maart) 

Verwarming via het stadsverwarmingsnet is een nieuwe verwarmingsbron, die onder andere in sociale huiswoningbouw (bv. aan Rabot) wordt toegepast. Het energieverbruik wordt per maand gefactureerd, wat resulteert in hogere facturen in de wintermaanden. Dit brengt een nieuwe vorm van energie-armoede met zich mee, waardoor er nood is aan een financiële steunmaatregel voor deze kwetsbare huurders. 

Gezien we maximaal streven naar gelijke behandeling en gelijke ondersteuning, willen we de bewoners van de stadsverwarming dezelfde premie toekennen als de winterpremie (minimale levering) aardgas en elektriciteit voor burgers die hun woning verwarmen via een digitale prepaid-meter (1.1). We hanteren dus hetzelfde bedrag en dezelfde periode (nov en dec 2023 en jan, feb en maart 2024).

Qua toekenningsvoorwaarden stellen we dit voor:

 • bewoners van sociale huisvesting: geen inkomstenvoorwaarden 
 • bewoners private woning: doelgroep van het federaal stookoliefonds (=verhoogde tegemoetkoming, laag inkomen, schuldhulpverlening)

De werking is volledig identiek aan de werking van de minimale levering budgetmeter. De premie rechtstreeks wordt betaald aan de beheerder van de stadsverwarming (Luminus) die het bedrag in mindering brengt op de voorschotfactuur.

3.2 dossiers goedlopende budgetbegeleidingen (mèt contract schuldhulpverlening) en dossiers collectieve schuldenregeling bij onze juridische dienst  

Om ook dossiers met goedlopende budgetbegeleidingen (mèt contract schuldhulpverlening) en ook dossiers collectieve schuldenregeling bij onze juridische dienst (zonder hulpverlening OCMW Gent) dezelfde ondersteuning te geven zoals de dossiers budgetbeheer (2.1), voorzien we ook voor deze doelgroepen een eenmalige energiepremie van 200 euro.  

Deze gezinnen verkeren immers d’office in schuldenlast en kunnen ondersteuning gebruiken (op voorwaarde dat de begeleiding en de collectieve schuldenregeling constructief en goed verlopen) 

4. invoering van nieuwe maatregelen

 4.1 tussenkomst afvallers Gent Knapt op: financieel ondersteunen van een renovatieklus bij eigenaars die niet kunnen instappen in GKO en niet in aanmerking komen voor de Mijnverbouwlening.

We komen in contact met burgers die niet in aanmerking komen voor GKO (bijvoorbeeld omdat de renovatiekost lager is dan het minimum renovatiebudget of omdat de eigenaar moeilijk begeleidbaar is waardoor een renovatietraject van 2 jaar niet haalbaar is, of omdat er een complexe eigendomsstructuur is, enz.). 

Om voor deze afvallers toch een constructief aanbod te voorzien, stellen we een renovatiebudget voor van maximum 6.000 euro per woning. We volgen hierbij de maatregelen die geadviseerd worden vanuit de energiescan (uitgevoerd door de energiecentrale). De maatregel moet gericht zijn op een verlaging van het energieverbruik en op duurzaamheid (bv. dak- of muurisolatie). De begeleiding gebeurt door de energiecentrale. Deze maatregel geldt voor de afvallers van GKO die in 2023 worden toegeleid/aangemeld.  

4.2 tussenkomst deelnemers Gent Knapt op: extra ondersteunen van deelnemers bij wie het maximale renovatiebudget van GKO te krap is en bij wie een mijnverbouwlening geen optie is wegens geen afbetalingscapaciteit.

We komen in contact met burgers bij wie het maximale renovatiebudget (47.250€) net iets ontoereikend is om de woning maximaal energiezuinig te maken. Om deze burgers in staat te stellen hun woning nog méér energiezuinig te kunnen maken en/of af te werken, stellen we een renovatiebudget voor van maximum 6.000 euro per woning. We volgen hierbij de maatregelen geadviseerd worden vanuit de energiescan (uitgevoerd door de energiecentrale) of Domus Mundi. De maatregel moet gericht zijn op een verlaging van het energieverbruik en op duurzaamheid (bv. dak- of muurisolatie). De begeleiding gebeurt door Domus Mundi. Deze maatregel geldt voor de deelnemers aan GKO die hier in 2023 nood aan hebben. Deze middelen aanzien we niet als een deel van het rollend fonds: het bedrag moet niet terugbetaald worden. We houden met deze middelen geen rekening bepalen van de meerwaarde op moment van ontvreemding van de woning.


SAMENVATTING MET RAMING VAN DE BEDRAGEN

 

MAATREGEL

uitgaven 2022

raming 2023

1

HERHALING VAN REEDS BESTAANDE MAATREGELEN, ZONDER INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN

 


1.1

winterpremie (minimale levering) gebruikers budgetmeter aardgas

106.682,14 €

55.000,00 €

1.2

winterpremie (minimale levering) gebruikers budgetmeter elektriciteit

22.479,56 €

20.000,00 €

1.3

ten laste name energieschulden

154.777,62 €

320.000,00 €

1.4

energiezuinige maatregel

320.552,76 €

320.552,76 €

1.5

tussenkomst budgetmeter gas (met resultaatsverbintenis)

1.628,33 €

1.628,33 €

1.6

ten laste names van (anderen) schulden bij ten laste name energie

79.381,90 €

130.000,00 €

1.7

vormingskosten 

381,15 €

381,15 €

1.8

loonkost preventieproject 

1.528,04 €

9.168,24 €

1.9

tussenkomsten assistentiewoningen (coll. verw.) 

6.222,00 €

9.516,00 €

2

HERHALING VAN REEDS BESTAANDE MAATREGELEN, MET VERHOGING VAN DE TUSSENKOMST

 

 

2.1

extra energiepremie budgetbeheerdossiers

119.668,00 €

239.336,00 €

2.2

extra energiepremie (winterpremie + verwarmingstoelage + stookoliespaarplan)

101.700,00 €

203.400,00 €

3

HERHALING VAN REEDS BESTAANDE MAATREGELEN, MET TOEVOEGING VAN 2 DOELGROEPEN

 

 

3.1

winterpremie (minimale levering) gebruikers warmetenetten

0,00 €

45.600,00 €

3.2

extra winterpremie dossiers budgetbegeleidingen en dossiers collectieve

0,00 €

100.000,00 €

4

INVOERING VAN NIEUWE MAATREGELEN

 

 

4.1

tussenkomst afvallers Gent Knapt Op

0,00 €

60.000,00 €

4.2

tussenkomst deelnemers Gent Knapt Op

0,00 €

60.000,00 €

 

totaal kosten

915.001,50 €

1.574.582,48 €

 

te verantwoorden bedrag (exact bedrag 2023: mei 2023)

1.056.683,80 €

1.535.929,60 €

 

tekort aan kosten voor volledige verantwoording

141.682,30 €

 


Overzicht van de uitgaven

Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000   
Categorie* Exploitatie - steun   
Subsidiecode CRG.SES
 
2023 1.535.929,60 
Totaal 1.535.929,60

Voorgestelde uitgaven

€ 1.535.929,60

Overzicht van de inkomsten

Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000  
Categorie* exploitatie - subsidies   
Subsidiecode CRG.SES  
2023 1.535.929,60 
Totaal 1.535.929,60 

Verwachte ontvangsten

€ 1.535.929,60

Activiteit

ACD1211 Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de toekenning goed van steun aan cliënten met middelen uit het federaal energiefonds 2023 zoals voorzien in dit besluit. De uitvoering kan starten na goedkeuring door het vast bureau.