Terug
Gepubliceerd op 02/06/2023

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

  Behandeld
 • 2.

  2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de toetreding tot de door de Creat afgesloten raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post  -  met Postalia Belgium NV – Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen, onder de merknaam EasyPost goed te keuren.

  Het vast bureau keurt goed om gedurende 6 maanden af te nemen op de door Creat afgesloten raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post bij Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, waarbij de dienstverlening wordt uitgevoerd door Postalia Belgium NV – Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen, onder de merknaam EasyPost tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

 • 7.

  2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant 't Oud Postje naar de nieuwe vestiging Café M, Meulestedesteenweg 515, goed te keuren.

 • 9.

  2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor 'Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 met vzw Touché, Kortrijksesteenweg 391, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.   

 • 10.

  2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de besteding van de middelen van het energiefonds 2023.

 • 14.

  2023_RMW_00067 - Beëindiging zakelijke rechten Nazareth, Oudenaardseheerweg – uitbetaling vergoeding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_RMW_00060 - Verkoop landbouwgrond te Tielt aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Goedkeuring van de verkoop van de kadastrale percelen Tielt, 6de afdeling Aarsele, sectie B, nummers 587, 679B, 684A, 693, 694A02, 694D, 697D, 710, 711, 736, 740A, 741A en sectie C, nummers 260B, 270A, 317B en 343 met een kadastrale oppervlakte van 12 ha 54 a 21 ca te verkopen aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de geschatte waarde van 15 november 2018 en zoals op 3 april 2019 aangeboden aan de VLM in het kader van het voorkeurrecht, zijnde een bedrag van 1.023.853,00 euro.

 • 16.

  2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra.

  Deze overeenkomst is van bepaalde duur en eindigt op 31 december 2023.

 • 17.

  2023_RMW_00061 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023.

 • IR 1.

  2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij

  Afgekeurd
 • 1.

  2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' te wijzigen met ingang van 1 juli 2023. De wijzigingen betreffen de herijking van de indexering van de tarieven.

 • 3.

  2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijke welzijn wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van TMVS die plaatsvindt op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30 (fysiek of digitaal via Zoom), evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • 4.

  2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  • vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent
  • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
  • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
  • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
  • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 195.790 euro.

 • 5.

  2023_RMW_00057 - Subsidieovereenkomsten met basisscholen De Mozaïek en Onze-Lieve-Vrouwcollege in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  •  Scholengroep van het Katholiek Onderwijs (basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege), Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent
  • basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 53.111 EUR.

   

 • 6.

  2023_RMW_00055 - Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 - Addendum voor Begeleiding van niet-begeleide-minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging voor het werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de masterconvenant  voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, voor begeleiding van niet-begeleide minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging,  Visserij 153 te 9000 Gent, voor het werkingsjaar 2023, waarbij een subsidie wordt toegekend van 57.000 euro.

 • 8.

  2023_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 met vzw ‘Huis voor jongeren’, Visserij 153, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 26.500 euro.   

 • 11.

  2023_RMW_00052 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 5 juni 2023 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 5 juni 2023 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 12.

  2023_RMW_00066 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2022 - Advies

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening van 2022 van SVK Gent (Sociaal Verhuurkantoor Gent), een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 • 13.

  2023_RMW_00064 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra' te wijzigen, met ingang van 1 september 2023. De wijziging betreft de aangepaste indexering.