Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Tue 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen. 

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Energiecel
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Gezondheid en Zorg
Woonzorgcentra - Woonzorgcentrum De Liberteyt
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Voorstel tot raadsbesluit

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 5 juni 2023 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening van 2022 van SVK Gent (Sociaal Verhuurkantoor Gent), een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen