Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Tue 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Energiecel
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goed te keuren de bijkomende uitbetaling van de vergoedingen, naar aanleiding van de beëindiging zakelijke rechten door OCMW Gent en de overeenkomst bindende minnelijke schatting van de constructiewaarde van de hierna vermelde woningen te Nazareth:

  - Oudenaardseheerweg 79, kadastraal gekend Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie F, perceel 680H02: vergoeding 21.547,75 euro;

  - Oudenaardseheerweg 159, kadastraal gekend als Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie D, nummer 482K02: vergoeding 9.088,00 euro;

  - Oudenaardseheerweg 163, kadastraal gekend als Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie D, nummer 482H2: vergoeding: 7.372,50 euro;

  zijnde een totaalbedrag van 38.008,25 euro, waardoor aan voormalig precaire erfpachters de helft van de huidige constructiewaarde wordt toegekend.


 • Goedkeuring van de verkoop van de kadastrale percelen Tielt, 6de afdeling Aarsele, sectie B, nummers 587, 679B, 684A, 693, 694A02, 694D, 697D, 710, 711, 736, 740A, 741A en sectie C, nummers 260B, 270A, 317B en 343 met een kadastrale oppervlakte van 12 ha 54 a 21 ca te verkopen aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de geschatte waarde van 15 november 2018 en zoals op 3 april 2019 aangeboden aan de VLM in het kader van het voorkeurrecht, zijnde een bedrag van 1.023.853,00 euro.

Departement Gezondheid en Zorg
Woonzorgcentra - Woonzorgcentrum De Liberteyt
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Voorstel tot raadsbesluit

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 5 juni 2023 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening van 2022 van SVK Gent (Sociaal Verhuurkantoor Gent), een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen

Publicaties

Agenda