Terug gemeenteraad

Mon 30/01/2023 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
Dienst Economie
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar van de personeelsleden die vermeld worden op de desbetreffende lijst, zodat zij hun decretale rol (Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) binnen de vergunningverlening kunnen opnemen.

  Deze lijst vervangt de bij gemeenteraad van 25 oktober 2021 (2021_GR_00267) goedgekeurde lijst van gemeentelijke omgevingsambtenaren.

Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Bibliotheek
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Data en Informatie
Dienst Strategische Coördinatie
 • Bij de opstart van de Samenwerkingsovereenkomst Comon - Living Labs was de afspraak om maximaal 5 consortia te laten begeleiden in een Microlab (Miniproeftuin). Intussen werden er twee oproepen gelanceerd, waarbinnen er in totaal 4 teams werden geselecteerd om deel te nemen aan een Miniproeftuin. In plaats van een derde oproep open te stellen om een 5e Miniproeftuinteam te vinden, wordt ervoor geopteerd om het resterende budget anders in te zetten. De motivatie hiervoor is dubbel: Enerzijds is het potentieel binnen het netwerk om waardevolle miniproeftuinen op te zetten maximaal benut, een vijfde miniproeftuin zou weinig toevoegen. Anderzijds kan de meeste meerwaarde nu geleverd worden door een aantal tastbare resultaten op te leveren, zodat de opgedane kennis inhoudelijk en methodologisch maximaal gedeeld kan worden met alle relevante stakeholders. Via dit addendum herloceren de partijen de middelen voor de 5e miniproeftuin voor een impactevaluatie en het documenteren van het gehele traject in functie van disseminatie van de resultaten. 

Dienst Strategische Subsidies
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van Peter Vansevenant als ambtelijk vertegenwoordiger in de Vervoerregioraad stop te zetten en om Merijn Gouweloose aan te stellen als ambtelijk vertegenwoordiger van de Stad Gent in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Gent. 

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AGB Kunsten en Design
Design museum Gent
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Preventie voor Veiligheid
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bureau - Motie, voorstellen tot raadsbesluit en interpellaties (tijdsblok: maximum 2u)

A-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Groendienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de Groenpool Parkbos 2020 - 2022 en goedkeuring te verlenen aan de jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro aan Natuurinvest voor de periode 2023-2025.

  Met het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 wordt de samenwerking tussen de projectpartners, zoals bepaald in de vorige samenwerkingsovereenkomsten, gecontinueerd tot en met 31 december 2025 en wordt de focus van de projectcoördinator en het samenwerkingsverband gelegd om het uitwerken van een duurzaam samenwerkingsverband en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. 

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Bibliotheek
Staf
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Fiets
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw De Fietsambassade Gent goed te keuren waarmee bijkomend exploitatiebudget wordt voorzien voor de Fietsambassade Gent vzw en dit in het kader van het Actieplan Vervoersarmoede 2021-2025. Het doel is om mensen in vervoersarmoede de kans te geven om de fiets te ontdekken en te blijven gebruiken door verhoogd in te zetten op verwerving van fietsvaardigheden, fietsbezit en individuele begeleiding.

  Bovenop de toelage van 30.000 euro per jaar van 2021 t.e.m. 2025 dat reeds voorzien is in het kader van vervoersarmoede in het addendum van 14 december 2020, wordt een bijkomende subsidie van 467.491 euro verleend gespreid over 2022 t.e.m. 2025 aan de EVA vzw Fietsambassade Gent.
Straatparkeren
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Organisatie en Omgeving
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda