Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 8
Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent kampt zoals andere steden en gemeenten met een problematiek van dakloosheid. Het Gentse bestuur heeft de ambitie om dakloosheid aan te pakken. Het bestuursakkoord focust op de combinatie van preventie en curatie met een sterke nadruk op het belang van duurzame oplossingen. Dit werd vertaald in het Gentse armoedebeleidsplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 oktober 2020, in de strijd tegen structurele dakloosheid. Hiervoor wil de Stad inzetten op preventie, opvang en duurzame huisvesting voor zoveel mogelijk Gentenaars.

Duurzame oplossingen in de vorm van Opvang & Oriëntatie 

In het project Opvang en Oriëntatie wordt ingezet op die personen in dakloosheid waar de inschatting is dat er eerst een oriëntatiefase nodig is vooraleer tot een structurele oplossing voor de dakloosheid kan worden gekomen.    

Het project bevat 3 onderdelen: 

  1. Opvang en Oriëntatie van langdurig daklozen;
  2. Opvang en Oriëntatie van dakloze jongeren;
  3. Opvang en Oriëntatie van dakloze mensen zonder wettig verblijf.

De krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen werd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2021 goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Opvang en Oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf.

Stad Gent wil ook deze doelgroep een toekomstperspectief bieden, want een leven lang in illegaliteit is geen menswaardig leven. Er zijn maar twee menswaardige opties: een wettig verblijf bekomen in België of België (vrijwillig) verlaten.  

De doelstelling is om dakloze mensen zonder verblijfsrecht te begeleiden naar een duurzaam toekomstperspectief. De Stad zet in samenwerking met partners trajecten op om te komen tot een duurzame oplossing binnen een juridisch correct kader.De doelgroep van dit project bestaat uit élke Gentse dakloze behoeftige vreemdeling zonder wettig verblijf, met prioriteit voor de meest kwetsbaren en rekening houdend met de slaagkansen voor een duurzame oplossing. 

Bij deze groep voorzien we ook waar nodig 24-uursopvang gekoppeld aan intensieve begeleiding. De begeleiding zal hier grotendeels juridisch en toekomstoriënterend van aard zijn. Hiervoor baseert Gent zich op een bewezen aanpak in Nederland.

Een Hart voor Vluchtelingen heeft twee meisjeshuizen. Binnen deze huizen realiseren ze 12 24u-opvangplaatsen voor behoeftige dakloze derdelanders, vrouwen zonder kinderen, zonder wettig verblijf met binding met Gent die willen werken aan een duurzaam, reëel en wettig perspectief.

De Stad Gent ondersteunt deze initiatieven en voorziet binnen het project O&O een subsidie om de tijdelijke opvang te verduurzamen en een intensieve perspectiefbegeleiding op te zetten.

De subsidie voorziet in middelen voor aanwerving van 1 VTE perspectief begeleiding, middelen voor realisatie van de opvang en werkingskosten.

Een juridische begeleiding is voorzien binnen de masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen, waar er 1,7 VTE juristen aangeworven zijn om aan de slag te gaan met dossiers van personen die deelnemen aan het project O&O De Blekerij, en nu ook O&O Middenveld.

De uitvoerder betrekt de projectleider maximaal bij de voorbereiding en uitvoering van het project. De uitvoerder zorgt er ook voor dat de diverse aanbieders van opvang zich inschrijven in de visie, voorwaarden en afspraken die gemaakt worden tussen het OCMW en de uitvoerder.

Aanvullend voorziet EHVV materiële hulp aan kwetsbare Gentenaars welke zich vanuit dakloosheid vestigen in het Gentse. De werking voorziet naast de materiële hulp in ontmoeting. De maandelijkse evaluatievergaderingen en jaarlijks evaluatieverslag zorgen ervoor dat de uitvoerder en het OCMW nauw samenwerken.

Een afsprakennota tussen het OCMW en een EHVV wordt opgemaakt voor verdere verfijning afspraken en samenwerking.

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt, te sluiten met vzw Een hart voor vluchtelingen, met maatschappelijke zetel Keizervest 56 te 9000 Gent, voor de deelwerkingen Opvang en Oriëntatie Middenveld en Coördinatie materiële hulp aan kwetsbare Gentenaars – werkingsjaar 2023.

De subsidieovereenkomst start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2023 met jaarlijkse evaluatie. De besluitvorming van deze overeenkomst was aanvankelijk vroeger voorzien, door interne afstemming kon die niet eerder voorgelegd worden. Met de uitvoerder werden afspraken gemaakt over het verantwoorden van gemaakte kosten gedurende het volledige werkingsjaar van 2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) 
Budgetplaats B10640000
Categorie* 6491000
Subsidiecode
2023 98.330,40
202410.925,60

 
Totaal 109.256


Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B1015000
Categorie* 6491000
Subsidiecode
202316.052,59
20241.783,62


Totaal17.836,22


Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B10132100
Categorie* 6491000
Subsidiecode
2023 55.636,84
2024 6.181,87

 
Totaal 61.818,71

Voorgestelde uitgaven

€ 188.910,93

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PRB1064 Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Een hart voor vluchtelingen, met maatschappelijke zetel Keizervest 56 te 9000 Gent, voor opvang en oriëntatie van mensen zonder wettig verblijf en coördinatie materiële dienstverlening - werkingsjaar 2023, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst in werking treedt op 1 januari 2023.


Bijlagen

  • Subsidieovereenkomst
  • Evaluatiefiche Een Hart voor Vluchtelingen WJ 2021