Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 48
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring 2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Het Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 (tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen), werd er door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna: RIZIV) een projectoproep voor zorgvernieuwende projecten in het kader van het protocol 3-akkoord gelanceerd. Dit project werd beëindigd in september 2018. Alle protocol 3-projecten werden geëvalueerd, waarna het RIZIV besloot om de bestaande projecten vanaf 2019 te heroriënteren. D.m.v. fusie konden bestaande projecten voldoen aan de nieuwe modaliteiten die werden opgelegd door het RIZIV (zijnde: beschikken over 2 VTE verdeeld over de 3 verplichte componenten casemanagement, ergotherapie en psychologische ondersteuning), om zo verder in te stappen in een nieuwe fase van de protocol 3-projecten

 Het daaruit voortvloeiende project ‘Zorg 24’ bood, d.m.v. fusie tussen Thuisverzorging in Solidariteit vzw en OCMW Gent, de volgende functies aan:

 • Casemanagement en nachtzorg;
 • Psychologische begeleiding ouderen/mantelzorger;
 • Ergotherapie voor ouderen;
 • De functie van administratief coördinator van het project.

Deze samenwerking werd bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst (goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 september 2019) tussen OCMW Gent en Thuisverzorging in Solidariteit vzw en in een daaropvolgend samenwerkingsakkoord tussen OCMW Gent en I-Mens, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde (bekrachtigd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/09/2021) .

Dit laatstgenoemde samenwerkingsakkoord bleef geldig tot 31/12/2022.  De overeenkomst werd gedefinieerd als de overeenkomst die werd gesloten tussen de vzw en het RIZIV in het kader van het project ‘Zorg24’ en die de basis vormt voor het samenwerkingsakkoord.

De nieuwe overeenkomst tussen I-mens en  RIZIV vangt aan op 01/01/2023 en is geldig tot 31/12/2024. Deze overeenkomst werd afgesloten op 19/12/2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het is dan ook noodzakelijk om een nieuw samenwerkingsakkoord op te maken met vzw i-mens Thuisverpleging.

Deze zal verwijzen naar de nieuwe overeenkomst tussen vzw i-mens Thuisverpleging met RIZIV, die er de basis van vormt.

Deze samenwerkingsovereenkomst van vzw i-mens Thuisverpleging met RIZIV bevat grotendeels dezelfde bepalingen als de voorgaande die gold tot 31/12/2022.
De  inhoudelijke wijzigingen betreffen de volgende zaken: 

 • In de transitieperiode: 
  • wordt van de partners verwacht :enerzijds om deel te nemen aan mogelijke "proeftuinen" met bijkomende initiatieven voor geïntegreerde zorg en anderzijds om deel te nemen aan de verzameling van informatie over de verstrekkingen en de analyse daarvan
  • voorziet het RIZIV in de begeleiding van het project (en/of van de werkgroepen die de projecten samenbrengen) door het WeCare-consortium en de administratie  
  • De doelstelling van de transitieperiode is om oa de protocol-3 projecten een structurele plaats te geven in het op te maken "Interfederaal Plan voor Geïntegreerde Zorg".
  • Het aanbod aan psychologische hulpverlening zal reeds vanaf 1/1/2024 ingekanteld moeten worden in de eerstelijnspsychologische conventie.
 • Het gebruik van de Belrai Homecare wordt expliciet naar voor geschoven als verplicht in te vullen instrument.  
 • Het voorschrift van een huisarts is niet langer nodig om een cliënt te includeren;
 • Het uitoefenen van de functie van casemanager staat nu open voor de klinisch psycholoog /orthopedagoog alsook voor ergotherapeuten;    
 • De doelgroep van de rechthebbenden van de verstrekkingen wordt uitgebreid;
 • De inclusiecriteria voor de verstrekking van ergotherapie werden verruimd;
 • De budgetlimiet per project is geschrapt.

Het aanbod aan ergotherapeutisch advies zal in dit samenwerkingsakkoord verleend worden vanuit de lokale dienstencentra. 

Om de continuïteit van de samenwerking met i-mens Thuisverpleging vzw, en de daaruit voortvloeiende essentiële dienstverlening, te garanderen, is het noodzakelijk dat het nieuwe samenwerkingsakkoord met terugwerkende kracht in werking treedt op 01/01/2023, aangezien de voorgaande gold tot en met 31/12/2022.

De communicatie over de nieuwe overeenkomst tussen vzw i-mens Thuisverpleging met het RIZIV bereikte onze diensten pas eind december 2022, waardoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst niet eerder kon worden opgemaakt, aangezien de overeenkomst met RIZIV de basis ervan vormt.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* J00 
Budgetplaats K10100000 
Categorie* 740 
Subsidiecode RIZ.ZRG 
2023 15.000 
202410.000
Totaal 25.000 

Verwachte ontvangsten

€ 25.000,00

Activiteit

ACK1010 Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het samenwerkingsakkoord met vzw i-mens Thuisverpleging, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde in het kader van het protocol-3 'Zorg24' en met inwerkingtreding op 01/01/2023, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen