Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring 2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Met het Stadsvernieuwingsprogramma Nieuw Gent Vernieuwt bouwt de stad samen met Thuispunt Gent aan een betere buurt, waar het aangenaam is om te wonen en te leven.  Hiervoor werd een ontwikkelingsplan ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ opgemaakt dat werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 9 november 2017 en door het bestuursorgaan van WoninGent op 9 november 2017. Op de buitengewone algemene vergadering van WoninGent van 23 december 2022 werd beslist de naam van WoninGent te wijzigen in Thuispunt Gent. Het ontwikkelingsplan houdt onder meer volgende ingrepen in: binnen een termijn van ongeveer 10 jaar worden de verouderde hoogbouwappartementen Saturnus, Jupiter, Mercurius, Orion, Aurora en Milenka vervangen door nieuwbouw, de ruimte rondom en het openbaar domein in de wijk wordt aangepakt en er komt een nieuw park met wandelpaden, sportvelden, ontmoetingsplaatsen, moestuinen, speelpleinen en luwteplekken. 

  De gemeenteraad keurde op 26 juni 2018 een samenwerkingsovereenkomst goed tot gezamenlijke realisatie met WoninGent, waarbij een aantal stadseigendommen in opstal worden gegeven en waarbij voor een aantal eigendommen van derden, de Stad deze zal verwerven om ze vervolgens aan Woningent terbeschikking te stellen.

  Voor het deelgebied aan het Rerum Novarumplein en het bouwveld 2 palende aan de school, diende een eigendom te worden verworven van de vzw onderwijspatrimonium Bisdom Gent. Die verwerving  is intussen gebeurd en notarieel verleden.

  Een aandachtspunt binnen dit bouwveld is de aanwezigheid van het zijdelings poortje dat de pitazaak op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg bedient. Met de eigenaar werd hierover een overeenkomst gesloten die is goedgekeurd en notarieel verleden. Op die manier beschikt de stad thans over de volledige projectzone van dit bouwveld.

  Om de vereiste grond van de overige omgevingsgrond af te splitsen werd een verkavelingsplan met medegaande procedure doorlopen. De verkavelingsvergunning werd verleend op 7 juli 2022 en de omgevingsvergunning voor de bouw op 8 september 2022.

  In dit bouwveld kwamen er aanvankelijk enkel sociale appartementen. Nadien is een bijkomend project ontstaan binnen het stadsvernieuwingsproject om het sociaal restaurant van het Dienstenbedrijf Sociale Economie van het OCMW dat momenteel in het Welzijnsbureau Nieuw Gent gehuisvest is, een nieuwe locatie in het gelijkvloers van deze nieuwbouw op het Rerum-Novarumplein te geven. Op die manier kan de doelstelling van een vitaal centrum voor de wijk Nieuw Gent mee gerealiseerd worden en kan het wijkrestaurant groeien, zowel in aanbod als in arbeidstrajecten.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Door de integratie van dit wijkrestaurant bevinden de appartementen zich op de eerste en tweede verdieping, 16 in totaal. De 3  betrokken partners, zijnde de Stad Gent, het OCMW en Thuispunt Gent, sloten over de realisatie van dit bouwveld een samenwerkingsovereenkomst , die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

  De krijtlijnen zijn hiervan:

  • De Stad Gent geeft voor de realisatie van het wijkrestaurant en de appartementen een gesplitste kosteloze opstal deels aan het OCMW en deels vanaf de verdiepen aan Thuispunt Gent.
  • De Stad Gent en het OCMW bouwen niet zelf maar geven daartoe vanuit hun hoedanigheid van opstalhouder een bouwopdracht aan Thuispunt Gent. Voor het deel voor IKOOK zal Thuispunt Gent enkel de casco bouwen en zal het OCMW zelf voor de inrichting en afwerking instaan.
  • Er werd gekozen voor een opstal en geen eigendomsoverdracht wegens de strategische ligging aan het plein, de kerk en de ruimere omgeving.
  • De termijn is 35 jaar, met een evaluatiemoment na 30 jaar teneinde na te gaan of de overeenkomst na 35 jaar zal worden beëindigd, dan wel tegen al dan niet gewijzigde voorwaarden een nieuwe opstalcontract zal worden gesloten.
  • Over het lot van de gebouwen binnen deze scenario’s werden ook praktische en financiële afspraken gemaakt.
  • Financieel: gezien de algemeen onzekere tijden ondermeer op vlak van bouwprijzen werd er gesteld dat 
   • vooraleer de definitieve gunning van de opdracht gebeurt, wordt op basis van de beoordeelde offertes, een herevaluatie gemaakt van het budget door alle partijen.       
   • Nadien tijdens de uitvoering van de opdracht, indien de oorspronkelijke prijzen worden gewijzigd in functie van bepaalde economische en sociale factoren, gebeurt dit overeenkomstig de prijsherzieningsformule zoals opgenomen in het bestek dat van toepassing is op de aannemer. 
   • Indien Thuispunt Gent tijdens de uitvoering vaststelt dat de kosten (incl. prijsherzieningen conform de prijsherzieningsformule in het bestek) groter zijn dan het beschikbare budget, gaat Thuispunt Gent hierover in overleg met het OCMW.
  • Werfzone: voor de bouwwerken zelf werd met Thuispunt Gent een zekere zone van het openbaar domein afgesproken die door de aannemer als werfzone kan worden gebruikt en ingericht. Het gebruik zelf van die grond zal nog het voorwerp uitmaken van een gebruikscontract dat samen met de opstalakte ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

  - Voor de publieke ruimte rondom het sociaal woonproject zullen partijen onderling en met het Agentschap Wonen in Vlaanderen verdere afspraken maken en deze zijn aldus niet vervat in de samenwerkingsovereenkomst.

  - De herinrichting en heraanleg van de toegang van de aanpalende school samen met enkele andere afspraken over de nieuwbouw maken het voorwerp uit van een aparte samenwerkingsovereenkomst.

   Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren voor de realisatie van  het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt , Rerum Novarumplein, bouwveld 2 langs de school,  voor de bouw van 16 sociale huurappartementen op de verdiepen en  een wijkrestaurant op het gelijkvloers,  tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en Thuispunt Gent,

  Overzicht van de uitgaven


  Dienst* Dienstenbedrijf Sociale Economie Dienstenbedrijf Sociale Economie 
  Budgetplaats PRD37640000  PRD37640000  
  Categorie*
  Subsidiecode   SVF.NGP.2 
  2025 1.324.970,31 436.876,59 
  Totaal 1.269.969,41
  436.876,59 


  Voorgestelde uitgaven

  € 1.761.846,90

  Overzicht van de inkomsten


  Dienst* Dienstenbedrijf Sociale Economie 
  Budgetplaats PRD37640000  
  Categorie*
  Subsidiecode SVF.NGP.2 
  2025 436.876,59
  Totaal 436.876,59


  Verwachte ontvangsten

  € 436.876,59

  Activiteit

  ACO1113 Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Het vast bureau legt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

  Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent en Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent voor de realisatie van  het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school, zoals gevoegd in bijlage.