Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening

  Behandeld
 • Beheer agenda

  Behandeld
 • 2.

  2023_RMW_00022 - Subsidieovereenkomst voor Transitiehuis het Leeuwenhof als Opvang & Oriëntatie voor daklozen - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Afgevoerd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor Transitiehuis het Leeuwenhof als Opvang & Oriëntatie voor daklozen - werkingsjaren 2022-2023 met De Wijde Zorg vzw.

  De overeenkomst werd eerder gesloten met vzw Zorgdorpen afdeling van vzw De Heide. VZW De Heide ging eind oktober in faling. De werking van het Leeuwenhof werd verder georganiseerd in afwachting van de oprichting van een nieuwe vzw.

  Ondertussen werd de vzw De Wijde Zorg opgericht en formaliseren we de samenwerking vanaf 1 november 2022 met deze nieuwe overeenkomst.

  De subsidieovereenkomst start op 1 november 2022 en loopt tot 31 december 2023 met jaarlijkse evaluatie. De besluitvorming van deze overeenkomst was aanvankelijk vroeger voorzien, door interne afstemming en nodige nazicht aangaande de faling kon die niet eerder voorgelegd worden. Met de uitvoerder werden afspraken gemaakt over het verantwoorden van gemaakte kosten gedurende het werkingsjaar 2022 en het volledige werkingsjaar van 2023.

 • 3.

  2023_RMW_00023 - Addendum bij subsidieovereenkomst - opstart van een herstelverblijf met 5 bedden voor dakloze volwassenen met medische zorgnood - Goedkeuring

  Afgevoerd

  Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de subsidieovereenkomst goed te keuren met De Wijde Zorg vzw voor de uitbating van 5 bedden in een herstelverblijf voor dakloze volwassenen met een medische zorgnood.
  De Wijde Zorg vzw ontvangt hiervoor een subsidie van 40.499,00 EUR voor de uitbating van het verblijf, exclusief de paramedische kosten die gedragen worden door RIZIV.
  De subsidieovereenkomst start op 1 april 2023 en loopt tot en met 31 december 2023 . 

 • 4.

  2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  goedkeuring voor nieuwe overeenkomst tussen Fluvius en OCMW Gent ivm de vergoeding en het beheer betaalterminals

 • 6.

  2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de  samenwerkingsovereenkomst met vzw i-mens Thuisverpleging, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde in het kader van het protocol-3 project 'Zorg24' en met inwerkingtreding op 01/01/2023, goed te keuren. Deze blijft van toepassing tot 31/12/2024.

 • 7.

  2023_RMW_00027 - Verkoop via vastgoedmakelaar van gebouw Drapstraat , Nazareth - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_RMW_00026 - Pachtbeëindiging van hoeve en landbouwgronden Spende, Lierde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_RMW_00029 - Pachtruil in kader van RUP Groen voor landbouwgronden te Afsnee - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_RMW_00028 - Verkoop via BIDDIT van woning Waterdreef, Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_RMW_00025 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2022 - Kennisneming

  Behandeld
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 4de kwartaal 2022.
 • 12.

  2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de oproep tot deelneming goed te keuren van de overheidsopdracht van diensten voor Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs met als procedure de mededingingsprocedure met onderhandeling en een totale raming van 380.165 EUR + 79.835 EUR (21% btw) = 460.000 EUR. Tevens wordt gevraagd om het selectieleidraad vast te stellen.

  Het vast bureau verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 • 13.

  2023_RMW_00032 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023.

 • 1.

  2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de subsidieovereenkomst goed te keuren met Een Hart voor Vluchtelingen vzw, Keizervest 56, 9000 Gent, aangaande:

  - Opvang en perspectiefbegeleiding van mensen zonder wettig verblijf.

  - Coördinatie materiële dienstverlening voor kwetsbare Gentenaars.

  Inzake de opvang en perspectiefbegeleiding zal de partner 12 opvangplaatsen voorzien, deel uitmaken van het beslissingscomité en de aanklampende perspectiefbegeleiding van de deelnemers aan het project voorzien, het samenleven in en rond de opvangstructuur bewaken, samenwerkingen met de lokale en bovenlokale actoren realiseren en deelnemen aan overleg in functie van het project.

  Een Hart voor Vluchtelingen ontvangt hiervoor binnen de subsidieovereenkomst een jaarlijks geïndexeerde subsidie van 109.256 EUR voor 1 voltijds perspectiefbegeleiding, realisatie opvang, werkingskost en inclusief 15 % overhead.

  Een Hart voor Vluchtelingen voorziet startershulp voor kwetsbare Gentenaars.

  Startershulp is het voorzien van materiële hulp voor mensen die in hun leven opnieuw moeten starten. Dit kan zijn na recente migratie, detentie, langdurige opname, dakloosheid… De doelgroep is dus zowel migranten (in procedure), vluchtelingen, daklozen, als andere mensen in armoede in Gent. De doelgroep is alle Gentenaars in een kwetsbare positie, met een focus op nieuwkomers.

  Een Hart voor Vluchtelingen ontvangt hiervoor binnen de subsidieovereenkomst een jaarlijks geïndexeerde subsidie van 79.655 EUR voor coördinatie van de materiële hulp, het organiseren van een ontmoetingsmoment, het aansturen van de vrijwilligers binnen de werking en het aangaan van samenwerkingen.

  De subsidieovereenkomst start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2023 met jaarlijkse evaluatie. Met de uitvoerder werden afspraken gemaakt omtrent het verantwoorden van gemaakte kosten gedurende het volledige werkingsjaar van 2023.

 • 5.

  2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met de vzw KRAS, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent, voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten voor de periode 2023-2025.

 • 14.

  2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst van onbepaalde duur voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school met Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent en Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent voor een bedrag van € 1.761.846,90 euro inclusief niet recupereerbare  BTW.

 • IR 1.

  2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden

  Afgekeurd
 • 15.

  2023_RMW_00035 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te wijzigen.