Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen voorzitter

 • Opening

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen. 

  Zoals reeds aan bod kwam tijdens de gemeenteraad, herhaalt de voorzitter dat mevrouw Helga Stevens mevrouw Elke Sleurs blijft vervangen als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor Transitiehuis het Leeuwenhof als Opvang & Oriëntatie voor daklozen - werkingsjaren 2022-2023 met De Wijde Zorg vzw.

  De overeenkomst werd eerder gesloten met vzw Zorgdorpen afdeling van vzw De Heide. VZW De Heide ging eind oktober in faling. De werking van het Leeuwenhof werd verder georganiseerd in afwachting van de oprichting van een nieuwe vzw.

  Ondertussen werd de vzw De Wijde Zorg opgericht en formaliseren we de samenwerking vanaf 1 november 2022 met deze nieuwe overeenkomst.

  De subsidieovereenkomst start op 1 november 2022 en loopt tot 31 december 2023 met jaarlijkse evaluatie. De besluitvorming van deze overeenkomst was aanvankelijk vroeger voorzien, door interne afstemming en nodige nazicht aangaande de faling kon die niet eerder voorgelegd worden. Met de uitvoerder werden afspraken gemaakt over het verantwoorden van gemaakte kosten gedurende het werkingsjaar 2022 en het volledige werkingsjaar van 2023.

 • Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de subsidieovereenkomst goed te keuren met De Wijde Zorg vzw voor de uitbating van 5 bedden in een herstelverblijf voor dakloze volwassenen met een medische zorgnood.
  De Wijde Zorg vzw ontvangt hiervoor een subsidie van 40.499,00 EUR voor de uitbating van het verblijf, exclusief de paramedische kosten die gedragen worden door RIZIV.
  De subsidieovereenkomst start op 1 april 2023 en loopt tot en met 31 december 2023 . 

Thematische hulp - Energiecel
Departement Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
Patrimoniumbeheer OCMW
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Gezondheid en Zorg
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

A-punten

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de subsidieovereenkomst goed te keuren met Een Hart voor Vluchtelingen vzw, Keizervest 56, 9000 Gent, aangaande:

  - Opvang en perspectiefbegeleiding van mensen zonder wettig verblijf.

  - Coördinatie materiële dienstverlening voor kwetsbare Gentenaars.

  Inzake de opvang en perspectiefbegeleiding zal de partner 12 opvangplaatsen voorzien, deel uitmaken van het beslissingscomité en de aanklampende perspectiefbegeleiding van de deelnemers aan het project voorzien, het samenleven in en rond de opvangstructuur bewaken, samenwerkingen met de lokale en bovenlokale actoren realiseren en deelnemen aan overleg in functie van het project.

  Een Hart voor Vluchtelingen ontvangt hiervoor binnen de subsidieovereenkomst een jaarlijks geïndexeerde subsidie van 109.256 EUR voor 1 voltijds perspectiefbegeleiding, realisatie opvang, werkingskost en inclusief 15 % overhead.

  Een Hart voor Vluchtelingen voorziet startershulp voor kwetsbare Gentenaars.

  Startershulp is het voorzien van materiële hulp voor mensen die in hun leven opnieuw moeten starten. Dit kan zijn na recente migratie, detentie, langdurige opname, dakloosheid… De doelgroep is dus zowel migranten (in procedure), vluchtelingen, daklozen, als andere mensen in armoede in Gent. De doelgroep is alle Gentenaars in een kwetsbare positie, met een focus op nieuwkomers.

  Een Hart voor Vluchtelingen ontvangt hiervoor binnen de subsidieovereenkomst een jaarlijks geïndexeerde subsidie van 79.655 EUR voor coördinatie van de materiële hulp, het organiseren van een ontmoetingsmoment, het aansturen van de vrijwilligers binnen de werking en het aangaan van samenwerkingen.

  De subsidieovereenkomst start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2023 met jaarlijkse evaluatie. Met de uitvoerder werden afspraken gemaakt omtrent het verantwoorden van gemaakte kosten gedurende het volledige werkingsjaar van 2023.

Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen