Terug gemeenteraad

ma 27/03/2023 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen voorzitter

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen. 

  Tevens laat hij weten dat mevrouw Elke Sleurs op 21 maart 2023 schriftelijk heeft laten weten dat ze haar verhindering conform artikel 12, 3° van het decreet over het lokaal bestuur opnieuw voor 6 maanden zal verlengen. Hierdoor blijft mevrouw Helga Stevens ook na deze raad aangesteld als gemeente- en OCMW-raadslid, en dit tot en met 27 september 2023.

Mededelingen algemeen directeur

 • Brieven gouverneur

  De algemeen directeur heeft 2 mededelingen naar aanleiding van brieven van de gouverneur die het college ontving sinds de vorige gemeenteraad.

  De gouverneur liet vorige week vrijdag, 24 maart 2023, weten dat ze het besluit van 20 december 2022 betreffende het retributiereglement voor preventief bouwtoezicht heeft vernietigd. De gouverneur heeft de besluitvorming hierrond onderzocht en ze oordeelde dat het besluit strijdig is met het recht en met het algemeen belang. De diensten bekijken momenteel welke gevolgen dit heeft en doen zo snel als mogelijk de nodige remediërende acties.

  Verder had de gouverneur een klacht ontvangen met betrekking tot het uitblijven van besluitvorming rond de beëindiging van het pendelfietssysteem voor de personeelsleden. De klager haalde hoofdzakelijk aan dat er een ongelijkheid/discriminatie is tussen de personeelsleden van de Politiezone Gent enerzijds en het Stads- en OCMW-personeel anderzijds. De gouverneur heeft deze klacht onderzocht en liet het college op 4 maart weten dat er geen reden is om op te treden in het kader van het bestuurlijk toezicht. Wel adviseert ze om zo spoedig mogelijk de besluitvorming hierover in orde te brengen.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen, mits inachtneming van aangebrachte correcties, over de rekeningen voor het dienstjaar 2022 – reeks 1 van de kerkbesturen van : Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel), Christus Koning, O.L.V. (Gent-Mariakerke), O.L.V. (Gent-Sint-Amandsberg), O.L.V. Geboorte, O.L.V. Sint-Pieters, Sint-Amandus (Gent-Oostakker), Sint-Amandus (Gent-Sint-Amandsberg), Sint-Antonius van Padua, Sint Bavo (Gent & Wachtebeke), Sint-Bernadette, Sint-Catharina (Gent-Wondelgem), Sint-Eligius (Gent-Gentbrugge), Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem),Sint-Jacobs, Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee), Sint-Niklaas, Sint-Stefanus.

Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Bibliotheek
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen de Stad Gent en Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51 te 1000 Brussel

  De uitgave bedraagt 78.595,91 euro voor 2023 en is gebaseerd op het actuele inwoneraantal van de stad of de gemeente op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De totale uitgaven voor de jaren 2023 tot en met 2025 bedragen 280.135,32 euro. Het bedrag kan fluctueren als gevolg van de index en de effectieve bevolkingsaangroei.

  De overeenkomst vangt aan op 16 februari 2023 en neemt een einde op 31 december 2025.

Staf
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Vlaamse Kunstcollectie vzw op 16 maart 2023 in het MSK en zijn goedkeuring te verlenen aan de princiepsnota tot inkanteling van de activiteiten digitalisering VKC vzw in meemoo vzw en aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering om, 

  •  de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de bijzondere algemene vergadering en om in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergadering
  •  deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

  Het college van burgemeester en schepenen legt de princiepsnota, op grond van artikel 55 van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, voor advies voor aan de Cultuurraad.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
 • De Stad Gent moet (conform artikel 59 van het Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit) haar akkoord geven voor een laatste Vlaamse vaststelling van het bouwkundig erfgoed, zoals opgenomen in de Inventaris onroerend erfgoed. De Stad moet er zich eveneens toe engageren, tijdens de lopende procedure, de betrokken onroerende goederen niet op te nemen in een ander openbaar onderzoek voor het vaststellen van de inventaris van bouwkundig erfgoed zoals vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet.

  Aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd hiervoor goedkeuring te verlenen.

Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
AGB Kunsten en Design
Museum voor Schone Kunsten
Design museum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te aanvaarden de handgift van volgende meubels met een geschatte waarde van 21.000 euro door Bïennale Interieur vzw aan de Stad Gent, ten behoeve van Design Museum Gent, volgens de intentieverklaring van de schenker:

  - Green Street Chair van Gaetano Pesce, 1984,limited edition Vitra
  - Amnesie Closet van Andrea Branzi, nr 6/20, 1991, Design Gallery Milano
  - Family Chair, ensemble van 5 stoelen, Junya Ishigami, 2010, Living Divani,

  en volgens de eraan verbonden voorwaarden:

  • de geschonken goederen zijn uitsluitend bestemd voor Design Museum Gent

  •  Design Museum Gent neemt de geschonken goederen op in zijn collectie

  •  Design Museum Gent betaalt de kost van het transport, 

  • wanneer de meubels te zien zijn in een tentoonstelling, zal er op het label verwezen worden naar de schenking door Biënnale Interieur vzw, 

  • de begiftigde heeft het recht om de geschonken goederen later te herbestemmen. De meubels mogen daarbij niet ten gelde worden gemaakt. Er zal in eerste instantie gezocht worden naar een andere binnen- of buitenlandse publieke designcollectie.

 • Biënnale Interieur bv wenst uitdrukkelijk het archief van de Biënnale Interieur bij wijze van handgift te schenken aan de Stad Gent, ten behoeve van Design Museum Gent. 

  Het archief vormt de neerslag van de werking van 1968 tot nu van de Biënnale Interieur, de organisatie van de gelijknamige tweejaarlijkse designbeurs in Kortrijk. De samenstelling van het archief is ca. 60 lopende meter. De handgift van het archief is van groot belang voor de studie van de geschiedenis van design in België, gezien de Biënnale Interieur in Kortrijk een grote speler was in de sector. Het archief bevat de volgende onderdelen: 

  - Projectdossiers per editie van de Biënnale
  - Dossiers los van specifieke edities van de Biënnale
  - Presentaties voor ontwerpwedstrijden
  - Affiches en ander drukwerk
  - Grondplannen en ontwerptekeningen m.b.t. de opbouw van de beurs
  - Beeldarchief
  - Digitaal archief

  Aan deze handgift zijn voor de Stad Gent volgende voorwaarden verbonden: 

  - De geschonken goederen zijn uitsluitend bestemd voor Design Museum Gent.
  - Design Museum Gent neemt de geschonken goederen (archief) op in zijn collectie.
  - Het archief is op afspraak publiekelijk toegankelijk.
  - Design Museum Gent betaalt de kost van het transport.
  - Wanneer het archief of een deel ervan te zien is in een tentoonstelling, zal er op het label verwezen worden naar de schenking door Biënnale Interieur Bv.
  - De begiftigde heeft het recht om de geschonken goederen later te herbestemmen. Het archief mag daarbij niet ten gelde worden gemaakt. Er zal in eerste instantie gezocht worden naar een andere binnen- of buitenlandse publieke designcollectie.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de handgift te aanvaarden.

Zakelijke Werking
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Parkeergebouwen
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Bedrijfsvoering - Archief
Archief Gent
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties
Vredeshuis
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO - OVA3: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten westen van de Gentse Kanaalzone tot primaire weg type 1, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :5 bezwaren

  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, de heer Gunther Muyshondt wonende te Rijvisschestraat 162 te 9052 Gent en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat , 9032 Wondelgem (afd. 29) sectie A 27 K, (afd. 29) sectie A 27 S2, (afd. 29) sectie A 33 P, (afd. 29) sectie A 35 Z, (afd. 29) sectie A 37 F, (afd. 29) sectie A 46 W, (afd. 29) sectie A 62 B, (afd. 29) sectie A 102 B, (afd. 29) sectie A 103 C, (afd. 29) sectie A 105 D, (afd. 29) sectie A 106 A, (afd. 29) sectie A 108 A, (afd. 29) sectie A 110 A, (afd. 29) sectie A 1008 A, (afd. 29) sectie B 32 B, (afd. 29) sectie B 34 C, (afd. 29) sectie B 35 C, (afd. 29) sectie B 48 X5, (afd. 30) sectie A 143 B, (afd. 30) sectie A 143 C, (afd. 30) sectie A 146 A, (afd. 30) sectie A 148 A, (afd. 30) sectie A 166 C, (afd. 30) sectie A 167 B, (afd. 30) sectie A 198 B, (afd. 30) sectie A 199 C, (afd. 30) sectie A 200 D, (afd. 30) sectie A 214 M, (afd. 30) sectie A 214 Y, (afd. 30) sectie A 218 C2, (afd. 30) sectie A 218 W, (afd. 30) sectie A 222 G2, (afd. 30) sectie A 223 A3, (afd. 30) sectie A 223 Y3, (afd. 30) sectie A 223 R3, (afd. 30) sectie A 223 X3, (afd. 30) sectie A 223 A4, (afd. 30) sectie A 223 Z3, (afd. 30) sectie A 223 M3, (afd. 30) sectie A 225 P, (afd. 30) sectie A 225 S, (afd. 30) sectie A 225 N, (afd. 30) sectie A 226 C, (afd. 30) sectie A 226 D, (afd. 30) sectie A 228 G, (afd. 30) sectie A 232 A2, (afd. 30) sectie A 234 W2, (afd. 30) sectie A 236 X, (afd. 30) sectie A 236 V, (afd. 30) sectie A 236 S, (afd. 30) sectie A 239 H, (afd. 30) sectie A 239 L, (afd. 30) sectie A 240 P, (afd. 30) sectie A 240 N, (afd. 30) sectie A 241 Y, (afd. 30) sectie A 241 X, (afd. 30) sectie A 241 P, (afd. 30) sectie A 241 K, (afd. 30) sectie A 241 T, (afd. 30) sectie A 241 Z, (afd. 30) sectie A 244 M, (afd. 30) sectie A 245 E, (afd. 30) sectie A 246 E, (afd. 30) sectie A 247 D, (afd. 30) sectie A 249 G, (afd. 30) sectie A 253 V, (afd. 30) sectie A 253 W, (afd. 30) sectie A 253 T, (afd. 30) sectie A 254 X, (afd. 30) sectie A 254 S, (afd. 30) sectie A 254 V, (afd. 30) sectie A 254 T, (afd. 30) sectie A 254 M, (afd. 30) sectie A 254 W, (afd. 30) sectie A 254 R, (afd. 30) sectie A 255 S, (afd. 30) sectie A 255 V, (afd. 30) sectie A 257/2, (afd. 30) sectie A 258 F2, (afd. 30) sectie A 262 P3, (afd. 30) sectie A 262 N3, (afd. 30) sectie A 262 T3, (afd. 30) sectie A 262 D2, (afd. 30) sectie A 266 X2, (afd. 30) sectie A 266 S, (afd. 30) sectie A 266 V, (afd. 30) sectie A 266 W2, (afd. 30) sectie A 277 N, (afd. 30) sectie A 278 D, (afd. 30) sectie A 282 D, (afd. 30) sectie A 287 K, (afd. 30) sectie A 287 N, (afd. 30) sectie A 287 R, (afd. 30) sectie A 287 P, (afd. 30) sectie A 287 M, (afd. 30) sectie A 288 H3, (afd. 30) sectie A 305 D4, (afd. 30) sectie A 305 G4, (afd. 30) sectie A 305 C4, (afd. 30) sectie A 305 L4, (afd. 30) sectie A 305 P4, (afd. 30) sectie A 305 F4, (afd. 30) sectie A 305 M4, (afd. 30) sectie A 305 H4, (afd. 30) sectie A 542 A, (afd. 30) sectie A 542 C, (afd. 30) sectie A 547 B, (afd. 30) sectie A 547 D, (afd. 30) sectie A 547 A, (afd. 30) sectie A 547 C, (afd. 30) sectie C 116 A, (afd. 30) sectie C 156 H, (afd. 30) sectie C 157 B, (afd. 30) sectie C 320 A, (afd. 30) sectie C 322 D, (afd. 30) sectie C 324 C, (afd. 30) sectie C 325 D, (afd. 30) sectie C 328 X, (afd. 30) sectie C 350 S4, (afd. 30) sectie C 350 M4, (afd. 30) sectie C 350 G, (afd. 30) sectie C 350 P4, (afd. 30) sectie C 350 V2, (afd. 30) sectie C 350 R4, (afd. 30) sectie C 350 N4, (afd. 30) sectie C 352 V, (afd. 30) sectie C 415 C2, (afd. 30) sectie C 470 Y, (afd. 30) sectie C 470 B2, (afd. 30) sectie C 502 D2, (afd. 30) sectie C 504 B2, (afd. 30) sectie C 511 W, (afd. 30) sectie C 514 P, (afd. 30) sectie C 514 X, (afd. 30) sectie C 518 M, (afd. 30) sectie C 518 N, (afd. 30) sectie C 518 K, (afd. 30) sectie C 529 B2, (afd. 30) sectie C 529 A2, (afd. 30) sectie C 529 E2, (afd. 30) sectie C 530 A, (afd. 30) sectie C 532 B, (afd. 30) sectie C 533 A, (afd. 30) sectie C 536 R, (afd. 30) sectie C 536 S, (afd. 30) sectie C 536 T, (afd. 30) sectie C 536 M, (afd. 30) sectie C 536 W, (afd. 30) sectie C 536 L, (afd. 30) sectie C 539 P4 en (afd. 30) sectie C 577 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een aantal voormalige buurtwegen, een rooilijnplan en de wijziging  van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005842 aan Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de reconversie van de 'Schollaert-site' tot een gemengd project bestaande uit studentenhuisvesting, sociale huurappartementen, een commerciële ruimte, buurtondersteunende functie, openbaar groen en een privaat microbos en het exploiteren van een bemaling en grondboringen bij de bouwwerken en van een transformatorcabine
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren

  • Aanvrager: Groene Wandeling gevestigd te Kortrijksesteenweg 1052/D te 9051 Gent
   • Adres: Nieuwewandeling 124, 125 en 127, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 331 G4, (afd. 6) sectie F 331 H4, (afd. 6) sectie F 331 K4 en (afd. 6) sectie F 331 F4

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022160931 aan Nieuwewandeling 124, 125 en 127 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO - OVA 5: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten oosten van de Gentse kanaalzone tot primaire weg type II voor het gedeelte van  Arcelor-Mittal tot voorbij de Moervaart,  het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en wijziging van verschillende buurt- en voetwegen
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :5 bezwaren

  • Aanvrager: mevrouw Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, de heer Gunther Muyshondt wonende te Rijvisschestraat 162 te 9052 Gent en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Barkstraat , Georges De Baetsplaats , John Kennedylaan , Karel Bauwensstraat , Kattenhoekstraat , Knippegroen , Moervaartkaai , Pleitstraat , Rodenhuizekaai , Schuitstraat , Smishoekstraat , Sprendonkstraat  en Wouterij , 9042 Gent (afd. 13) sectie A 79/4 A, (afd. 13) sectie A 79/2, (afd. 13) sectie A 79 G, (afd. 13) sectie A 79 F, (afd. 13) sectie A 81 G, (afd. 13) sectie A 86 C, (afd. 13) sectie E 130 G, (afd. 13) sectie E 130 F, (afd. 13) sectie E 133 T, (afd. 13) sectie E 133 M, (afd. 13) sectie E 133 R, (afd. 13) sectie E 169 B, (afd. 13) sectie E 193 C, (afd. 13) sectie E 193 D, (afd. 13) sectie E 195 D, (afd. 13) sectie E 216 F, (afd. 13) sectie R 3/2 C, (afd. 13) sectie R 168/3 B, (afd. 14) sectie B 296 A, (afd. 14) sectie B 303 A, (afd. 14) sectie B 308 A, (afd. 14) sectie B 309 C, (afd. 14) sectie B 311, (afd. 14) sectie B 313 C, (afd. 14) sectie B 314 B, (afd. 14) sectie B 314 A, (afd. 14) sectie B 355 B, (afd. 14) sectie B 357 A, (afd. 14) sectie B 358 B, (afd. 14) sectie B 369 B, (afd. 14) sectie B 430 B, (afd. 14) sectie B 432 D, (afd. 14) sectie B 432 A, (afd. 14) sectie B 433 A, (afd. 14) sectie B 434 A, (afd. 14) sectie B 435, (afd. 14) sectie B 436 A, (afd. 14) sectie B 507 A, (afd. 14) sectie B 508 C, (afd. 14) sectie B 509 A, (afd. 14) sectie B 1477 C, (afd. 14) sectie B 1479 B, (afd. 14) sectie B 1480 C, (afd. 14) sectie C 452 F, (afd. 14) sectie C 456 B, (afd. 14) sectie C 457 K, (afd. 14) sectie C 467 T, (afd. 14) sectie C 467 V, (afd. 14) sectie C 467 S, (afd. 14) sectie C 474 L, (afd. 14) sectie C 477 K, (afd. 14) sectie C 480 V2, (afd. 14) sectie C 481 D, (afd. 14) sectie C 481 B, (afd. 14) sectie C 482 K2, (afd. 14) sectie C 482 N2, (afd. 14) sectie C 482 H2, (afd. 14) sectie C 482 G2, (afd. 14) sectie C 482 K, (afd. 14) sectie C 482 R2, (afd. 14) sectie C 482 P2, (afd. 14) sectie C 482 T, (afd. 14) sectie C 482 S2, (afd. 14) sectie C 482/2 D, (afd. 14) sectie C 482 L2, (afd. 14) sectie C 487 A, (afd. 14) sectie C 493 B, (afd. 14) sectie C 495 B, (afd. 14) sectie C 500 C, (afd. 14) sectie D 305 R, (afd. 14) sectie D 309/2, (afd. 14) sectie D 316 G2, (afd. 14) sectie D 320 M, (afd. 14) sectie D 331 K, (afd. 14) sectie D 357 S, (afd. 14) sectie F 23 R, (afd. 14) sectie F 23 E, (afd. 14) sectie F 156 M, (afd. 14) sectie F 156 H, (afd. 14) sectie F 158 F, (afd. 14) sectie F 166 B, (afd. 14) sectie F 166 C, (afd. 14) sectie F 168 A, (afd. 14) sectie F 169, (afd. 14) sectie F 172 F, (afd. 14) sectie F 174, (afd. 14) sectie F 176 B, (afd. 14) sectie F 189 A, (afd. 14) sectie F 193, (afd. 14) sectie F 194, (afd. 14) sectie F 197 A, (afd. 14) sectie F 198 A, (afd. 14) sectie F 201 A, (afd. 14) sectie F 202 C, (afd. 14) sectie F 202 B, (afd. 14) sectie F 213 A, (afd. 14) sectie F 214 A, (afd. 14) sectie F 313 R, (afd. 14) sectie F 313 H, (afd. 14) sectie F 328 A, (afd. 14) sectie F 536 B, (afd. 14) sectie F 541 B, (afd. 14) sectie F 549 A, (afd. 14) sectie F 579 B, (afd. 14) sectie F 582 A, (afd. 14) sectie F 587 A, (afd. 14) sectie F 591 A, (afd. 14) sectie F 594 A, (afd. 14) sectie F 595 A, (afd. 14) sectie F 598 A, (afd. 14) sectie F 603 A, (afd. 14) sectie F 608 A, (afd. 14) sectie F 609 A, (afd. 14) sectie F 612 C, (afd. 14) sectie F 613 C, (afd. 14) sectie F 617 A, (afd. 14) sectie F 623 A, (afd. 14) sectie F 624, (afd. 14) sectie F 625, (afd. 14) sectie F 627 A, (afd. 14) sectie F 628, (afd. 14) sectie F 630 A, (afd. 14) sectie F 631 A, (afd. 14) sectie F 634 B, (afd. 14) sectie F 638 B, (afd. 14) sectie F 639 A, (afd. 14) sectie F 642, (afd. 14) sectie F 671, (afd. 14) sectie F 673, (afd. 14) sectie F 674, (afd. 14) sectie F 675, (afd. 14) sectie F 686 D, (afd. 14) sectie F 686 C, (afd. 14) sectie F 689 A, (afd. 14) sectie F 689 C, (afd. 14) sectie F 689 E, (afd. 14) sectie F 689 D, (afd. 14) sectie F 689 B, (afd. 14) sectie F 693 A, (afd. 14) sectie H 1262 A, (afd. 14) sectie H 1264 C, (afd. 14) sectie H 1265 C en (afd. 14) sectie H 1267 B

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassingen en opheffing van gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005844 aan Barkstraat , Georges De Baetsplaats , John Kennedylaan , Karel Bauwensstraat , Kattenhoekstraat , Knippegroen , Moervaartkaai , Pleitstraat , Rodenhuizekaai , Schuitstraat , Smishoekstraat , Sprendonkstraat  en Wouterij  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO OVA4 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire wegen type II, de afschaffing en aanpassing van buurtwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :2 bezwaren

  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: John Kennedylaan , 9042 Sint-Kruis-Winkel (afd. ) sectie A 496 C, (afd. ) sectie A 497 A, (afd. ) sectie A 500 B, (afd. ) sectie A 503 B, (afd. ) sectie A 517 B, (afd. ) sectie A 531 A, (afd. ) sectie A 536 A, (afd. ) sectie A 549 A, (afd. ) sectie A 562 B, (afd. ) sectie A 567 B, (afd. ) sectie A 568 C, (afd. ) sectie A 569 B, (afd. ) sectie A 584 A, (afd. ) sectie A 828 C, (afd. ) sectie A 920 C, (afd. ) sectie A 922 C, (afd. ) sectie A 926 N, (afd. ) sectie A 928 E, (afd. ) sectie A 929/2 C, (afd. ) sectie A 1176 A, (afd. ) sectie A 1177, (afd. ) sectie A 1178, (afd. ) sectie A 1179 A, (afd. ) sectie A 1184, (afd. ) sectie A 1186, (afd. ) sectie A 1191, (afd. ) sectie A 1192, (afd. ) sectie A 1193, (afd. ) sectie A 1203, (afd. ) sectie A 1204 C, (afd. ) sectie A 1204 B, (afd. ) sectie F 832 B, (afd. ) sectie F 837 A, (afd. ) sectie F 862 C, (afd. ) sectie F 864 C, (afd. ) sectie F 865 C, (afd. ) sectie F 888 H, (afd. ) sectie F 896 S, (afd. ) sectie F 909 C, (afd. ) sectie F 910 K4, (afd. ) sectie F 911 B, (afd. ) sectie F 911/2, (afd. ) sectie F 911 C, (afd. ) sectie F 912 G, (afd. ) sectie F 912/2, (afd. ) sectie F 915 G, (afd. ) sectie F 916 E, (afd. 14) sectie B 296 A, (afd. 14) sectie H 915 Y, (afd. 14) sectie H 915 Z, (afd. 14) sectie H 915 S, (afd. 14) sectie H 915/2 B, (afd. 14) sectie H 915/2 A, (afd. 14) sectie H 919 D, (afd. 14) sectie H 919 C, (afd. 14) sectie H 1194 A, (afd. 14) sectie H 1196 A, (afd. 14) sectie H 1198 C, (afd. 14) sectie H 1199 C, (afd. 14) sectie H 1199 B, (afd. 14) sectie H 1200, (afd. 14) sectie H 1205 A, (afd. 14) sectie H 1207 A, (afd. 14) sectie H 1208 C, (afd. 14) sectie H 1209 F, (afd. 14) sectie H 1243 D, (afd. 14) sectie H 1260 E, (afd. 14) sectie H 1262 A, (afd. 14) sectie H 1264 C, (afd. 14) sectie H 1265 C, (afd. 14) sectie H 1267 B en (afd. 14) sectie H 1267 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005843 aan John Kennedylaan  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO OVA2 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 West tot primaire weg type I gelegen tussen de waterloop Molenvaardeken en de overbrugging van de Ringvaart  en het inrichten van tijdelijke werfzones
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : geen bezwaren

  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Buitenring-Wondelgem -, Eversteinlaan   en Ringvaartweg-Wondelgem , 9000 Gent (afd. ) sectie B 210 L, (afd. ) sectie B 223 C, (afd. ) sectie B 224 C, (afd. ) sectie B 225 C, (afd. ) sectie B 226 C, (afd. ) sectie B 227 H, (afd. ) sectie B 228 B, (afd. ) sectie B 235 B, (afd. ) sectie B 292 F, (afd. ) sectie B 293 D, (afd. ) sectie B 295 F, (afd. ) sectie B 302 D, (afd. ) sectie B 304 D, (afd. ) sectie B 304 C, (afd. ) sectie B 311 F, (afd. ) sectie B 311 G, (afd. ) sectie B 311 E, (afd. ) sectie B 311 D, (afd. ) sectie B 332 F, (afd. ) sectie B 780 D, (afd. ) sectie B 781 A, (afd. ) sectie B 781 D, (afd. ) sectie B 782 L, (afd. ) sectie B 782 M, (afd. ) sectie B 782 H, (afd. ) sectie B 782 K, (afd. ) sectie B 784 B, (afd. ) sectie B 801 A, (afd. ) sectie B 827 T, (afd. ) sectie B 832 A, (afd. ) sectie B 850 A, (afd. ) sectie B 862 D, (afd. ) sectie B 867 A, (afd. ) sectie B 868 B, (afd. ) sectie B 881 B, (afd. ) sectie B 889 B, (afd. ) sectie B 905 H, (afd. ) sectie B 958 D, (afd. ) sectie B 960 E, (afd. ) sectie B 963/2, (afd. ) sectie B 963 Y, (afd. ) sectie B 963 W, (afd. ) sectie B 963 Z, (afd. ) sectie B 963 A2, (afd. ) sectie B 963 S, (afd. ) sectie B 963 R, (afd. ) sectie B 974 A, (afd. ) sectie B 975 A, (afd. ) sectie B 1031 B, (afd. ) sectie C 843 A, (afd. ) sectie C 844 B, (afd. ) sectie C 846 B, (afd. ) sectie C 852 B, (afd. ) sectie C 880 C, (afd. ) sectie C 887 A, (afd. ) sectie C 936 B, (afd. ) sectie C 937 A, (afd. ) sectie C 939 A, (afd. ) sectie C 940 A, (afd. ) sectie C 943 A, (afd. ) sectie C 944 A, (afd. ) sectie C 946 A, (afd. ) sectie C 947 A, (afd. ) sectie C 949, (afd. ) sectie C 950 A, (afd. ) sectie C 950 B, (afd. ) sectie C 951 A, (afd. ) sectie C 952 V2, (afd. ) sectie C 952 E, (afd. ) sectie C 952 L, (afd. ) sectie C 952 Z2, (afd. ) sectie C 963/2, (afd. ) sectie C 966 D, (afd. ) sectie C 972 B, (afd. ) sectie C 1067 F, (afd. ) sectie C 1067 D, (afd. ) sectie C 1069 C2, (afd. ) sectie C 1069 M, (afd. ) sectie C 1070 C, (afd. ) sectie C 1071 A, (afd. ) sectie C 1072 A, (afd. ) sectie C 1075 A, (afd. ) sectie C 1077 A, (afd. ) sectie C 1078 T2, (afd. ) sectie C 1078 K2, (afd. ) sectie C 1078 B3, (afd. ) sectie C 1079 D, (afd. ) sectie C 1081 E2, (afd. ) sectie C 1081 A2, (afd. ) sectie C 1081 V, (afd. ) sectie C 1081 N2, (afd. ) sectie C 1081 M2, (afd. ) sectie C 1081 D2, (afd. ) sectie C 1084, (afd. ) sectie C 1086 A, (afd. ) sectie C 1088, (afd. ) sectie C 1100 V, (afd. ) sectie C 1100 T, (afd. ) sectie C 1103 R, (afd. ) sectie C 1103 P, (afd. ) sectie C 1193 K, (afd. ) sectie C 1194 S, (afd. ) sectie C 1194 V, (afd. ) sectie C 1194 T, (afd. ) sectie C 1195 D, (afd. ) sectie C 1200 Z, (afd. ) sectie C 1200 W2, (afd. ) sectie C 1200 G2, (afd. ) sectie C 1200 R3, (afd. ) sectie C 1200 V3, (afd. ) sectie C 1200 X, (afd. ) sectie C 1200 W4, (afd. ) sectie C 1200 S4, (afd. ) sectie C 1200 Y, (afd. ) sectie C 1200 S2, (afd. ) sectie C 1200 H2, (afd. ) sectie C 1200 W, (afd. ) sectie C 1200 Y2, (afd. ) sectie C 1200 X2, (afd. ) sectie C 1200 R2, (afd. ) sectie C 1200 F2, (afd. ) sectie C 1200 E2, (afd. ) sectie C 1200 F, (afd. ) sectie C 1200 V4, (afd. ) sectie C 1203 C, (afd. ) sectie C 1204 G2, (afd. ) sectie C 1204 K2, (afd. ) sectie C 1204 N2, (afd. ) sectie C 1204 H2, (afd. ) sectie C 1207 C6, (afd. ) sectie C 1207 L5, (afd. ) sectie C 1207 M5, (afd. ) sectie C 1207 V5, (afd. ) sectie C 1207 K5, (afd. ) sectie C 1207 D6, (afd. ) sectie C 1207 T4, (afd. ) sectie C 1207 W5, (afd. ) sectie C 1208 B, (afd. ) sectie C 1209 B, (afd. ) sectie C 1211/2 B, (afd. ) sectie C 1217, (afd. ) sectie C 1220, (afd. ) sectie C 1221, (afd. ) sectie C 1249 A, (afd. ) sectie C 1312 B, (afd. ) sectie C 1313 C, (afd. ) sectie C 1315 R, (afd. ) sectie C 1315 L, (afd. ) sectie C 1315 M, (afd. ) sectie C 1315 T, (afd. ) sectie C 1315 P, (afd. ) sectie C 1319 B, (afd. ) sectie C 1320 G, (afd. ) sectie C 1330, (afd. ) sectie C 1335, (afd. ) sectie C 1336, (afd. ) sectie C 1339 A, (afd. ) sectie C 1340 A, (afd. ) sectie C 1356 K, (afd. ) sectie C 1356 B, (afd. ) sectie C 1356 G, (afd. ) sectie C 1356 D, (afd. ) sectie C 1356 A, (afd. ) sectie C 1356 E, (afd. ) sectie C 1356 F, (afd. ) sectie C 1356 H, (afd. ) sectie C 1356 C, (afd. ) sectie C 1360 A, (afd. ) sectie C 1360 B, (afd. ) sectie D 816/3, (afd. ) sectie D 816/2, (afd. ) sectie D 817/2 A, (afd. ) sectie D 817/2 C, (afd. ) sectie D 819/3, (afd. ) sectie D 819/2, (afd. ) sectie D 822/2, (afd. ) sectie D 822/3, (afd. ) sectie D 824/3 A, (afd. ) sectie D 834/2 A, (afd. 30) sectie A 61 D, (afd. 30) sectie A 61 C, (afd. 30) sectie A 65 A, (afd. 30) sectie A 65/2, (afd. 30) sectie A 66 B, (afd. 30) sectie A 73 C, (afd. 30) sectie A 74 B, (afd. 30) sectie A 75, (afd. 30) sectie A 76 C, (afd. 30) sectie A 78 B, (afd. 30) sectie A 138 C, (afd. 30) sectie A 143 B, (afd. 30) sectie A 143 C, (afd. 30) sectie A 146 A, (afd. 30) sectie A 171 H, (afd. 30) sectie A 171 F en (afd. 30) sectie A 198 B

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005841 aan Buitenring-Wondelgem -, Eversteinlaan   en Ringvaartweg-Wondelgem  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO-OVA6: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I: tussen Energiestraat (knoop O6bis) en de Langerbruggestraat (knoop O8),  de afschaffing van verschillende buurt- en voetwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : geen bezwaren

  • Aanvrager: mevrouw Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, de heer Gunther Muyshondt wonende te Rijvisschestraat 162 te 9052 Gent en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Desteldonkstraat , Energiestraat , Fritiof Nilsson Piratenstraat , Hulsdonk , Imsakkerlaan , John Kennedylaan , Lange Mate  en Traktaatweg , 9042 Gent (afd. 12) sectie A 403 H2, (afd. 12) sectie A 790/2 H, (afd. 12) sectie A 803/2 B, (afd. 12) sectie A 1055 M, (afd. 12) sectie A 1059 D, (afd. 12) sectie A 1061 P, (afd. 12) sectie A 1061 R, (afd. 12) sectie A 1062 F, (afd. 12) sectie A 1062 H, (afd. 12) sectie A 1063 C, (afd. 12) sectie A 1068 A, (afd. 12) sectie A 1069 A, (afd. 12) sectie A 1069 C, (afd. 12) sectie A 1070 A, (afd. 12) sectie A 1071 D, (afd. 12) sectie A 1073 E, (afd. 12) sectie A 1075 L3, (afd. 12) sectie A 1075 X3, (afd. 12) sectie A 1075 Z2, (afd. 12) sectie A 1075 T3, (afd. 12) sectie A 1085 K, (afd. 12) sectie A 1096 F2, (afd. 12) sectie A 1096 K3, (afd. 12) sectie A 1119 D, (afd. 12) sectie A 1128 K, (afd. 12) sectie A 1456/2 A, (afd. 12) sectie A 1544 B, (afd. 12) sectie A 1544 A, (afd. 13) sectie A 74 D, (afd. 13) sectie A 86 C, (afd. 13) sectie A 95 D, (afd. 13) sectie A 153 V, (afd. 13) sectie A 527 D, (afd. 13) sectie A 536 B, (afd. 13) sectie A 539 G, (afd. 13) sectie A 539 F, (afd. 13) sectie A 542 C, (afd. 13) sectie A 545/2 A, (afd. 13) sectie A 545/2 B, (afd. 13) sectie A 547 B, (afd. 13) sectie A 653 E, (afd. 13) sectie A 656 B, (afd. 13) sectie A 663 C, (afd. 13) sectie A 664 D, (afd. 13) sectie A 669 A, (afd. 13) sectie A 674 B, (afd. 13) sectie A 724 D, (afd. 13) sectie A 730 E, (afd. 13) sectie A 732 L, (afd. 13) sectie A 732 K, (afd. 13) sectie A 733/2 D, (afd. 13) sectie A 935 K, (afd. 13) sectie A 958 D, (afd. 13) sectie A 963 E, (afd. 13) sectie A 968 C, (afd. 13) sectie A 968 D, (afd. 13) sectie B 16 Z4, (afd. 13) sectie B 16 A5, (afd. 13) sectie B 16 R5, (afd. 13) sectie B 16 P2, (afd. 13) sectie B 16 X5, (afd. 13) sectie B 16 N6, (afd. 13) sectie B 16 B7, (afd. 13) sectie B 16 V6, (afd. 13) sectie B 16 X6, (afd. 13) sectie B 194 T2, (afd. 13) sectie R 58 A2, (afd. 13) sectie R 58 Z, (afd. 13) sectie R 58 H2, (afd. 13) sectie R 568/2 D, (afd. 13) sectie R 648/2 en (afd. 13) sectie R 1155 D

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing  van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005845 aan Desteldonkstraat , Energiestraat , Fritiof Nilsson Piratenstraat , Hulsdonk , Imsakkerlaan , John Kennedylaan , Lange Mate  en Traktaatweg.

 • Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 4 loten bestemd voor eengezinswoningen, meergezinswoningen (totaal max. 36 woongelegenheden) en parkeerplaatsen, 1 lot voor privaat collectieve tuin en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter, openbare groenzone en rioleringswerken
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 1 bezwaar

  • Aanvrager : “CREWO” gevestigd te Vrouwenstraat 30 te 9032 Gent en Cree-Invest BVBA met als contactadres Denderbellestraat 120 te 9200 Dendermonde

  • Adres : Vrouwenstraat 30, 9032 Gent

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2022139684 aan Vrouwenstraat 30 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Bureau - Moties, voorstel van raadsbesluit en interpellaties (tijdsblok: maximum 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de subsidieovereenkomst 2023-2025 partnerorganisatie Urban Sport met de vzw Habbekrats, Edward Anseeleplein 3 te 9000 Gent, goed te keuren, waarbij een jaarlijkse subsidie wordt toegekend van 68.000,00 euro voor 2023, 2024 en 2025. Het basisbedrag wordt geïndexeerd in 2024 en 2025. 

  Het college van burgemeester en schepenen keurt het beoordelingsverslag goed met betrekking tot de Open Oproep partnerorganisatie Urban Sport.

Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
Dienst Ombudsvrouw
Dienst Ombudsvrouw
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een 2e addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 over de verdere uitbouw van de fietstaxidienst TriVelo met EVA vzw De Fietsambassade Gent goed te keuren waarmee bijkomend budget wordt verleend aan de Fietsambassade Gent, namelijk € 226.254 exploitatiebudget en € 56.322 investeringsbudget in de periode 2023-2025. Dit budget zal worden gebruikt om de fietstaxidienst TriVelo binnen de Fietsambassade verder uit te bouwen van 1 mei 2023 tot het einde van de samenwerkingsovereenkomst, als één van de diensten die door de Fietsambassade wordt aangeboden.

Straatparkeren
Parkeergebouwen
Dynamische Toegang 3
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' te wijzigen, met ingang van 3 april 2023.

  Er worden een aantal optimalisaties doorgevoerd aan het vergunningenbeleid, met name de vereenvoudiging voor vergunningen voor inpandige evenementen en opname in het reglement van de vrijstelling voor strooiwagens en voertuigen die tramsporen kuisen. 

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Departement HR - Personeelsbeheer

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen