Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00660 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2022 - 31.12.2022 - Kennisneming

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_GR_00660 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2022 - 31.12.2022 - Kennisneming 2023_GR_00660 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2022 - 31.12.2022 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177, 6e lid

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt het volgende:

"De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;"

Dit mechanisme wordt geregeld in artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur. Enkele belangrijke passages uit dit artikel zijn de volgende:

"De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting."

In zitting van de gemeenteraad de dato 19 december 2022 werden onderstaande categorieën vrijgesteld van de visumplicht:

  • Verbintenissen met een waarde tot 50.000 euro (excl. btw) die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het investerings- en exploitatiebudget.
  • Investeringssubsidies met een waarde tot 10.000 euro (excl. btw)

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over het jaar 2022, zoals gevoegd in bijlage. De rapportering biedt inzicht in het aantal behandelde visumdossiers in 2022 en lijst een aantal aandachts- en verbeterpunten op. 


Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar 2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Rapportering visum art. 177 jaar 2022