Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00707 - Delegatie van bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden - rapportering januari-juni 2023 - Kennisneming

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00707 - Delegatie van bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden - rapportering januari-juni 2023 - Kennisneming 2023_GR_00707 - Delegatie van bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden - rapportering januari-juni 2023 - Kennisneming

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad en OCMW vragen als lokale overheid regelmatig subsidies aan bij de hogere overheden. Het kan hierbij gaan om subsidieprogramma’s beheerd door de Vlaamse of federale overheid (bijvoorbeeld: ‘subsidieprogramma Gemeente zonder gemeentehuis’) of om Europese subsidieprogramma’s, zoals projecten in het kader van de subsidieprogramma's Horizon Europe of Interreg, maar ook om subsidieprogramma's voor uitwisselingsprojecten zoals URBACT.

De deelname aan dergelijke extern gesubsidieerde projecten gaat meestal gepaard met de goedkeuring van een overeenkomst (enerzijds subsidieovereenkomst en anderzijds partnerschaps-, of samenwerkingsovereenkomst genoemd).

Om snel te kunnen anticiperen op subsidieoproepen werd in de gemeenteraad van december 2022  de bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden aan het college van burgemeester en schepenen gedelegeerd.

Het college van burgemeester en schepenen moet hierover zesmaandelijks rapporteren aan de raad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de periode januari - juni 2023 werd  door het college 9 keer beroep gedaan op de delegatie. Het rapport over deze periode is toegevoegd in bijlage van dit besluit. 

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering over periode januari-juni 2023 van beslissingen genomen in het kader van de delegatie van bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten over inkomende subsidies van bovenlokale overheden.


Bijlagen

  • Rapportering delegatie inkomende subsidies januari-juni 2023