Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00791 - Diverse retributiereglementen - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_GR_00791 - Diverse retributiereglementen - Wijziging 2023_GR_00791 - Diverse retributiereglementen - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Wetboek Economisch Recht, Boek XIX 'Schulden van de consument'

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad heft voor diverse dienstverlening retributies, die vastgesteld zijn in retributiereglementen. Deze reglementen voorzien op uniforme wijze in een artikel 'Inning' waarin een administratiekost wordt bepaald wanneer na de kosteloze herinnering, een aangetekende aanmaning nodig blijkt. Deze administratiekost bedraagt 25 euro, en wordt als volgt uniform in de reglementen verwoord:

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 27.04.2023 werd het wetsontwerp goedgekeurd dat het boek XIX ‘Schulden van de consument’ toevoegt aan het Wetboek Economisch Recht. Dit boek heeft een impact op de minnelijke invorderingsstappen van schulden van consumenten aan ondernemingen. Voor nagenoeg alle dienstverleningen waarvoor Stad Gent een retributie hanteert, moet zij gezien worden als een onderneming in de zin van deze wet (en de begunstigde van de dienstverlening als een consument). Belastingen en boetes (zoals GAS- en LEZ-boetes) vallen buiten de toepassing van dit nieuwe boek en van dit raadsbesluit.

In dit boek wordt onder meer bepaald dat een eerste herinnering gratis moet zijn, dat die bepaalde gegevens moet vermelden, en worden grenzen gesteld aan het schadebeding dat kan worden gevorderd als na de herinnering toch nog niet betaald wordt.

Deze bepalingen moeten samen gelezen worden met de andere relevante bepalingen die van toepassing blijven, met name artikel 177 DLB die een aangetekende (niet-kosteloze) aanmaningsbrief voorschrijven vóór de invordering via dwangbevel.


De praktijk om een eerste kosteloze herinneringsbrief te sturen vooraleer een betalende aanmaning volgt, is al jaren gangbare praktijk. Wat de aanmaankost betreft, schrijft de nieuwe wetgeving voor de retributies tot 150 euro een maximum voor van 20 euro. Voor hogere retributiebedragen bestaan hogere grensbedragen, berekend met verschillende percentages van de basisretributie. Op jaarbasis versturen we ca 43.000 aanmaningen over alle stadsdiensten heen, inclusief ca 40.000 aanmaningen ivm parkeerretributies. De aanmaningen vertegenwoordigen ca 1.076.000 euro aan aanmaankosten. De meeste van die retributies zijn kleinere bedragen (tot 150 euro), waarbij de Stad als onderneming moet gekwalificeerd worden en de begunstigde als consument. Daar dringt zich dus sowieso een aanpassing van de administratiekost op, van 25 euro naar 20 euro.

Er wordt gekozen om de uniformiteit te behouden, en de wijziging van de aanmaankost naar 20 euro door te trekken naar alle retributies. Daarvoor zijn verschillende redenen:

 • Het aantal retributies waarbij een afwijking (bvb behoud van de 25 euro) wettelijk mogelijk is, is beperkt
 • Naar communicatie toe is een vast bedrag het meest toegankelijke
 • Naar toepassing voor de medewerkers in de verschillende kerndiensten en financiële diensten het eenvoudigst en leidt dus tot de minste fouten
 • Naar technische implementatie is het ene vaste bedrag vervangen door het andere eenvoudiger en goedkoper. Bijkomende complexiteit betekent een hogere ontwikkelkost en een langer implementatietraject. Deze technische wijzigingen moeten bovendien in verschillende financiële systemen worden toegepast.
 • De aanmaankost moet ook op de eerste kosteloze herinnering komen; hoe eenvoudiger de berekening van die kost hoe eenvoudiger (en eenvoudig leesbaar) die herinneringsbrief blijft.


De nieuwe wetgeving is van kracht op alle schulden die hun betaaltermijn overschrijden vanaf 1 september 2023 (de 4e maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, welke op 23.05.2023 plaatsvond), met enkele beperkte uitzonderingen waarvoor de wetgeving pas op 1 december 2023 van kracht zou worden. Om grotendeels dezelfde hierboven vermelde redenen, wordt ervoor gekozen uniform vanaf 1 september zodra de technische aanpassingen zijn gebeurd de nieuwe regelgeving toe te passen. Voor een beperkt aantal aanmaningen wordt dus vroeger dan noodzakelijk de lagere aanmaankost toegepast. De impact daarvan is verwaarloosbaar tegenover de bijkomende complexiteit die zou bestaan om 2 tarieven naast mekaar mogelijk te maken gedurende een korte termijn.

Gezien de periode van 4 maanden voorzien voor de regeling van de inwerkingtreding grotendeels in het zomerverlof valt, worden de retributiereglementen noodgedwongen zo snel mogelijk daarna aangepast, met name in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van eind september.


In de reglementen blijft de wijziging beperkt tot het aanpassen van het bedrag van 25 euro naar een bedrag van 20 euro in de hierboven vermelde uniforme bepalingen omtrent de inning, die in alle retributiereglementen zijn opgenomen.

Een beperkt aantal reglementen worden niet in dit besluit gewijzigd, maar zullen in dezelfde gemeenteraad worden voorgelegd voor een bijkomende (niet-gerelateerde) wijziging. De aanpassing van het tarief van de administratiekost wordt in dat apart raadsbesluit mee opgenomen.

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

De jaarlijkse geschatte minopbrengst van deze wijziging betreft:

Materie Minopbrengst
SD-Facturatie 2.725
Bibliotheek 5.000
Kinderopvang 4.150
Basisonderwijs 3.350
Parkeren200.000
Totaal 215.225


Bovenstaande opsplitsing betreft een inschatting, op basis van de aanmaningen van 2022, gebaseerd op het gebruikte financiële systeem. De verminderde inkomsten worden verwerkt bij BO 2024.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Wijzigt het artikel 'Inning' van onderstaande retributiereglementen in die zin dat het bedrag van 25 euro wordt vervangen door 20 euro:

 • Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 • Retributie voor administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek
 • Retributie voor de deelname aan sportactiviteiten
 • Retributie voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties
 • Retributie voor het beschikbaar stellen van het “Kuipke” en de “Floraliënhal”
 • Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties
 • Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen
 • Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos
 • Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 • Retributie voor diensten verstrekt door de Educatieve Diensten van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 • Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van de Jeugddienst
 • Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent
 • Retributie voor interventies in het kader van de openbare veiligheid
 • Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen
 • Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling
 • Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel
 • Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 • Retributie voor de elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein
 • Retributie voor de opstelling van kermisattracties
 • Retributie voor het plaatsnemen op markten
 • Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO
 • Retributie voor het gebruik van stadszalen in de Historische Huizen
 • Retributie voor diensten verstrekt door het IVA Historische Huizen Gent
 • Retributie op lijkbezorging en grafconcessies
 • Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden
 • Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Samenleven en Welzijn

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.

Artikel 2

Wijzigt artikel 8 van het reglement 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent' met ingang van 1 oktober 2023 als volgt:

 • Wijzigt het opschrift naar 'Inning'
 • Vervangt het bedrag van 25 euro door 20 euro

Artikel 3

Wijzigt het artikel 'Algemene bepalingen'  van onderstaande retributiereglementen in die zin dat het bedrag van 25 euro wordt vervangen door 20 euro:

 • IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN
 • Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent
 • Retributiereglement op de vergunningen voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de bestuurderspassen

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.


Artikel 4

Wijzigt het artikel 'Invordering' van onderstaande retributiereglementen in die zin dat het bedrag van 25 euro wordt vervangen door 20 euro:

 • Retributiereglement voor het parkeren op parkeerterreinen The Loop van de Stad Gent

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.

Artikel 5

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van onderstaande retributiereglementen zoals gevoegd in bijlage.

 • Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 • Retributie voor administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek
 • Retributie voor de deelname aan sportactiviteiten
 • Retributie voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties
 • Retributie voor het beschikbaar stellen van het “Kuipke” en de “Floraliënhal”
 • Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties
 • Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen
 • Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos
 • Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 • Retributie voor diensten verstrekt door de Educatieve Diensten van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 • Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van de Jeugddienst
 • Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent
 • Retributie voor interventies in het kader van de openbare veiligheid
 • Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen
 • Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling
 • Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel
 • Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 • Retributie voor de elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein
 • Retributie voor de opstelling van kermisattracties
 • Retributie voor het plaatsnemen op markten
 • Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO
 • Retributie voor het gebruik van stadszalen in de Historische Huizen
 • Retributie voor diensten verstrekt door het IVA Historische Huizen Gent
 • Retributie op lijkbezorging en grafconcessies
 • Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden
 • Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Samenleven en Welzijn
 • Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent
 • IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN
 • Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent
 • Retributiereglement op de vergunningen voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de bestuurderspassen
 • Retributiereglement voor het parkeren op parkeerterreinen The Loop van de Stad Gent

Bijlagen

 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten van administratieve aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Deelname aan sportactiviteiten
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Gebruik van de stedelijke sportaccommodaties
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Beschikbaar stellen van het “Kuipke” en de “Floraliënhal”
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Verstrekken van administratieve gegevens en publicaties
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Beschikbaar stellen van stadszalen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten verstrekt in De Zwarte Doos
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Educatieve Diensten van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Jeugddienst
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Interventies in het kader van de openbare veiligheid
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Lage-emissiezone (LEZ) in Gent
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Omgevingsvergunningsaanvragen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Inname van de openbare weg voor ambulante handel
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten van technische aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Opstelling van kermisattracties
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Plaatsnemen op markten
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Gebruik van stadszalen in de Historische Huizen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten verstrekt door het IVA Historische Huizen Gent
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Lijkbezorging en grafconcessies
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Diensten van administratieve aard van het Departement Samenleven en Welzijn
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Straatparkeren
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - The Loop
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Parkeergarages
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - Taxi