Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00790 - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_GR_00790 - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging 2023_GR_00790 - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het reglement 'Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' werd goedgekeurd op 18 december 2019 en laatst gewijzigd op 30 mei 2023. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen informatie aanvragen over onroerende goederen bij de gemeenten. Het is belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed. 

Er is een Besluit van de Vlaamse regering in de maak om de rechten en plichten in het kader van de verwerking van vastgoedinformatie over te dragen vanuit Digitaal Vlaanderen naar het Vlaams Datanutsbedrijf (athumi). Steden en gemeenten werken samen met Digitaal Vlaanderen/athumi om een Vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld;

Het Vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars. Via het Vastgoedinformatieplatform kan de gemeente de door aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen en de vastgoeddossiers kan ontsluiten. 

Het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoeddossiers op verzoek van aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, brengt voor de gemeente een administratieve last en bijhorende kost met zich mee; deze kost wordt al verhaald in de retributie 'Verstrekken van administratieve inlichtingen over onroerende goederen' van het betrokken reglement. In het kader van de vlaamse samenwerking moet gestreefd worden naar zoveel mogelijk uniforme bepalingen. 

Daarom wordt voorgesteld de draagwijdte van een aanvraag aan te passen, zoals in het Vlaamse systeem van toepassing zal zijn:

  • het samenvoegen van aanpalende percelen in een enkele aanvraag wordt beperkt tot 5 percelen
  • slechts 1 van deze percelen mag bebouwd zijn

2. Algemeen

Terzelfdertijd wordt in het artikel met betrekking tot de inning, de administratiekost bij aangetekende aanmaning verlaagd van 25 euro naar 20 euro, in uitvoering van nieuwe dwingende federale wetgeving (boek XIX 'Schulden van de consument' in het Wetboek Economisch Recht). Op dezelfde gemeenteraad worden ook de andere retributiereglementen in die zin aangepast. 

De Diensten van het Departement Stedelijke Ontwikkeling zijn belast met de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34269 Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 2 van het reglement 'Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' met ingang van 1 oktober 2023 als volgt:

  • De zin onder de tarieftabel in §1 wordt vervangen als volgt:
    • Een aanvraag kan slechts gelden voor één tot vijf aanpalende percelen waarvan op hoogstens één perceel gebouwen geregistreerd zijn.


Artikel 2

Wijzigt het artikel 'Inning' van het reglement 'Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' met ingang van 1 oktober 2023 als volgt:

Het bedrag van 25 euro wordt vervangen door 20 euro

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor administratieve diensten van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.


Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement