Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_RMW_00118 - Reglement - Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2023_RMW_00118 - Reglement - Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties - Wijziging 2023_RMW_00118 - Reglement - Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Wetboek Economisch Recht, Boek XIX 'Schulden van de consument'

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent deelt met Stad Gent een retributie/tariefreglement voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties. Dit reglement voorziet (net als de andere retributiereglementen) op uniforme wijze in een artikel 'Inning' waarin een administratiekost wordt bepaald wanneer na de kosteloze herinnering, een aangetekende aanmaning nodig blijkt. Deze administratiekost bedraagt 25 euro, en wordt als volgt uniform in de reglementen verwoord:

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 27.04.2023 werd het wetsontwerp goedgekeurd dat het boek XIX ‘Schulden van de consument’ toevoegt aan het Wetboek Economisch Recht. Dit boek heeft een impact op de minnelijke invorderingsstappen van schulden van consumenten aan ondernemingen. Voor nagenoeg alle dienstverleningen waarvoor OCMW Gent een tarief hanteert, moet zij gezien worden als een onderneming in de zin van deze wet (en de begunstigde van de dienstverlening als een consument). Belastingen en boetes (zoals GAS- en LEZ-boetes) vallen buiten de toepassing van dit nieuwe boek en van dit raadsbesluit.

In dit boek wordt onder meer bepaald dat een eerste herinnering gratis moet zijn, dat die bepaalde gegevens moet vermelden, en worden grenzen gesteld aan het schadebeding dat kan worden gevorderd als na de herinnering toch nog niet betaald wordt.

Deze bepalingen moeten samen gelezen worden met de andere relevante bepalingen die van toepassing blijven, met name artikel 177 DLB die een aangetekende (niet-kosteloze) aanmaningsbrief voorschrijven vóór de invordering via dwangbevel.


De praktijk om een eerste kosteloze herinneringsbrief te sturen vooraleer een betalende aanmaning volgt, is al jaren gangbare praktijk. Wat de aanmaankost betreft, schrijft de nieuwe wetgeving voor de tarieven tot 150 euro een maximum voor van 20 euro. Voor hogere retributiebedragen bestaan hogere grensbedragen, berekend met verschillende percentages van de basisretributie. Het aantal aanmaningen voor tarieven van het OCMW is beperkt. De meeste van die retributies zijn kleinere bedragen (tot 150 euro), waarbij de OCMW als onderneming moet gekwalificeerd worden en de begunstigde als consument. Daar dringt zich dus sowieso een aanpassing van de administratiekost op, van 25 euro naar maximaal 20 euro.

Er wordt gekozen om de uniformiteit te behouden, en de wijziging van de aanmaankost naar 20 euro door te trekken naar alle retributies. Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • Het aantal tarieven waarbij een afwijking (bvb behoud van de 25 euro) wettelijk mogelijk is, is beperkt tot onbestaande
  • Naar communicatie toe is een vast bedrag het meest toegankelijke
  • Naar toepassing voor de medewerkers in de verschillende kerndiensten en financiële diensten het eenvoudigst en leidt dus tot de minste fouten
  • Naar technische implementatie is het ene vaste bedrag vervangen door het andere eenvoudiger en goedkoper. Bijkomende complexiteit betekent een hogere ontwikkelkost en een langer implementatietraject. Deze technische wijzigingen moeten bovendien in verschillende financiële systemen worden toegepast.
  • De aanmaankost moet ook op de eerste kosteloze herinnering komen; hoe eenvoudiger de berekening van die kost hoe eenvoudiger (en eenvoudig leesbaar) die herinneringsbrief blijft.


De nieuwe wetgeving is van kracht op alle schulden die hun betaaltermijn overschrijden vanaf 1 september 2023 (de 4e maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, welke op 23.05.2023 plaatsvond), met enkele beperkte uitzonderingen waarvoor de wetgeving pas op 1 december 2023 van kracht zou worden. Om grotendeels dezelfde hierboven vermelde redenen, wordt ervoor gekozen uniform vanaf 1 september zodra de technische aanpassingen zijn gebeurd de nieuwe regelgeving toe te passen. Voor een beperkt aantal aanmaningen wordt dus vroeger dan noodzakelijk de lagere aanmaankost toegepast. De impact daarvan is verwaarloosbaar tegenover de bijkomende complexiteit die zou bestaan om 2 tarieven naast mekaar mogelijk te maken gedurende een korte termijn. 

Gezien de periode van 4 maanden voorzien voor de regeling van de inwerkingtreding grotendeels in het zomerverlof valt, worden het tariefreglement noodgedwongen zo snel mogelijk daarna aangepast, met name in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van eind september.


In het reglement blijft de wijziging beperkt tot het aanpassen van het bedrag van 25 euro naar een bedrag van 20 euro in de hierboven vermelde uniforme bepaling omtrent de inning.

 

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Gezien het lage aantal aanmaningen, is de financiële impact verwaarloosbaar.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Wijzigt het artikel 'Inning' van onderstaande retributiereglementen in die zin dat het bedrag van 25 euro wordt vervangen door 20 euro:

  • Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties

De wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2023.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van onderstaande retributiereglementen zoals gevoegd in bijlage.

  • Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties

Bijlagen

  • Gecoördineerde versie gewijzigd tariefreglement - Verstrekken van administratieve gegevens en publicaties