Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00809 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van ICT-consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00809 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van ICT-consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring 2023_GR_00809 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van ICT-consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 118, laatste lid, en 121;
  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, in het bijzonder titel II, hoofdstuk IV;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder artikel IV.I.37, tweede en derde lid;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2022 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent; 
  • Gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2023 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2023 houdende de aangepaste personeelsformatie van de Politiezone Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Informatie- en Communicatietechnologie van Politiezone Gent is onderverdeeld in drie teams, nl. team bedrijfstoepassingen, team ondersteuning en infrastructuur en team administratie. 

Binnen het team bedrijfstoepassingen vormt de cel toepassingsbeheer de schakel tussen de gebruiker van de software, dus potentieel iedere collega van de zone, en de dienst ICT. De medewerkers van die cel beheren technisch de toepassingen (zowel aangekocht als eigen ontwikkeling) en staan de gebruikers bij als er vragen zijn of aanpassingen gevraagd worden. Ook het beheer van ISLP en de andere politionele applicaties zit onder de cel toepassingsbeheer.

Binnenkort treedt één van de medewerkers van de cel toepassingsbeheer uit dienst waardoor binnen het team bedrijfstoepassingen dus een betrekking vacant zal worden.

Een volledige bezetting van het team bedrijfstoepassingen is echter nodig gezien het steeds stijgend aantal toepassingen in de zone die dagelijks ondersteund moeten worden. Om een goede werking van dit team van de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie te verzekeren, dient de betrekking van ICT-consulent (niveau B) dan ook zo snel mogelijk te worden ingevuld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op het voorgaande, wenst Politiezone Gent 1 betrekking van ICT-consulent (niveau B) binnen de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie via een dringende, externe contractuele werving te begeven. In het raam van een dringende, externe contractuele werving wordt aan de geschikte kandidaat een contract van één jaar aangeboden. Nadat de functie contractueel is ingevuld, moet deze worden opengesteld in een navolgende mobiliteitscyclus.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de jaarlijkse brutoloonkost gebeurt op basis van de begrotingstool van SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie):

aantal en graad

Jaarlijkse bruto loonkost

1 ICT-consulent (niveau B)

€ 64.275,47

Voorgestelde uitgaven

€ 64.275,47

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring via externe, contractuele werving om dringende redenen van 1 betrekking van ICT-consulent (niveau B) bij de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie van Politiezone Gent.  Hierbij wordt een arbeidsovereenkomst met een duurtijd van 1 jaar aangeboden.