Terug
Gepubliceerd op 11/09/2023

2023_GR_00794 - Aanvraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om ANPR-cameras te plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen - Advies

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 18/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2023_GR_00794 - Aanvraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om ANPR-cameras te plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen - Advies 2023_GR_00794 - Aanvraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om ANPR-cameras te plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen - Advies

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°;
  • De Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, artikel 5, § 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera' s, artikel 5, § 2;
  • De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, artikel 3, 3°;
  • Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op grond van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera' s, gewijzigd bij Wet van 12 november 2009 en Wet van 21 maart 2018, moeten een aantal verplichtingen worden nageleefd wanneer men een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken met het oog op bewaking en toezicht.

Onder bewakingscamera verstaat artikel 2, 4° van de Wet van 21 maart 2007 elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat de bewaking en het toezicht van de plaatsen tot doel heeft en dat hiervoor beelden verwerkt. Een ANPR- camera kan beschouwd worden als een intelligente bewakingscamera dewelke op grond van artikel 2, 4°/3 van de Wet van 21 maart 2007 wordt beschouwd als een bewakingscamera die ook onderdelen en software bevat, die al dan niet gekoppeld aan registers of bestanden, de verzamelde beelden al dan niet autonoom kunnen verwerken. 

Wanneer men een bewakingscamera in een niet-besloten plaats, d.w.z. elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek (vb. straat, plein, park, ander deel van het openbaar domein, ...) wil plaatsen, kan de beslissing tot het plaatsen ervan slechts genomen worden door de verantwoordelijke voor de verwerking nadat de gemeenteraad een positief advies heeft gegeven.

De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone, waar die plaats zich bevindt, te hebben geraadpleegd. (artikel 5 § 2 Wet van 21 maart 2007)

De verantwoordelijke voor de verwerking dient bij het indienen van zijn adviesvraag, bepaalde inlichtingen te bezorgen om toe te laten een duidelijk advies te formuleren. Tevens dient hij mee te geven welke de veiligheidsproblemen zijn die aan de basis liggen van de beslissing om bewakingscamera's te plaatsen en waarin  camerabewaking een gepast instrument is om hierop te antwoorden.

De gemeenteraad dient zijn advies uit te brengen op basis van de informatie bezorgd door de verantwoordelijke voor de verwerking en de analyse van de korpschef. Dit advies moet in alle gevallen gemotiveerd worden.

Indien de analyse van de korpschef gevolgd wordt, kan de motivering steunen op de elementen uit de analyse van de korpschef.

Indien de gemeenteraad een andere beslissing wenst te nemen dan deze volgend uit de analyse van de korpschef dan moet de gemeenteraad zijn advies uitvoeriger motiveren.

Concreet wil Stad Gent parkeergebouw Het Getouw, gelegen te 9000 Gent, Gaardeniersweg 82, voor bewoners vanuit de Bloemekenswijk rechtstreeks toegankelijk maken zodat deze niet moeten omrijden via Gasmeterlaan of Wiedauwkaai om aan de parking te geraken. Om dat mogelijk te maken is een verbinding nodig tussen de Maïsstraat en de Gaardeniersweg. Hier ligt reeds een brandweerweg waarvan het gebruik beperkt zal worden uitgebreid.

Om de impact beperkt te houden wordt op deze verbindingsweg een verkeersfilter voorzien. Enkel abonnementhouders van parkeergebouw Het Getouw van het type “bewoner” zullen in één richting mogen rijden van de Maisstraat naar de Gaardeniersweg. Deze regeling ligt in lijn met de functionele uitbreiding van parkeergebouw Het Getouw waarbij de functie werd uitgebreid met een nevenfunctie voor gemeenschapsvoorzieningen, i.e. het parkeren voor bewoners en bezoekers.

De brandweerweg dient in de eerste plaats de functie van brandweerweg te behouden, los van andere functies. Het advies van de brandweer luidt dat de weg altijd vrij dient vrij te zijn van innames, dat het stationeren of parkeren er nooit is toegestaan en dat er geen vaste constructies mogen worden aangebracht.

Net zoals op verschillende andere locaties in de stad – aan de toegangen tot de autovrije gebieden, aan verkeersfilters en verboden toegangen – kan deze selectieve toegangsverlening worden gerealiseerd met behulp van ANPR-camera’s.

Andere manieren van toegangsverlening zoals verschillende types van wegneembare of overrijdbare elementen om de brandweerweg af te sluiten, tonen op heden aan dat deze niet bruikbaar zijn. Deze elementen worden immers verplaatst of vernield zodat de weg ongezien wordt gebruikt als sluipweg, hetgeen uiteraard niet de bedoeling kan zijn.

Om ervoor te zorgen dat enkel abonnementhouders van parkeergebouw Het Getouw van het type “bewoner” gebruik maken van de weg, dient de toegang derhalve gecontroleerd te worden met behulp van ANPR-camera’s waardoor een koppeling kan worden gemaakt tussen abonnementhouders van parking Het Getouw van het type “bewoner” en voertuigen die over de brandweerweg rijden.

De brandweerweg wordt afgesloten door middel van een verkeersbord C3 aangevuld met een onderbord dat voorziet in een uitzondering voor een type vergunning. De toegang voor prioritair uitgeruste voertuigen en abonnementhouders van parking Het Getouw van het type “bewoner” wordt geregeld via een gemeentelijk reglement.

De wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 4 juni 2013 laat toe dat de overtredingen van de verkeersborden F103 en C3, uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen, kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete (GAS). In Gent werd de  “Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen” goedgekeurd in de Gemeenteraad van 15 december 2015. Hierdoor kunnen sanctionerende ambtenaren van het Mobiliteitsbedrijf voor het niet in acht nemen van de verkeersborden F103 en C3, vastgesteld door ANPR-camera’s, een administratieve geldboete van 58 euro opleggen.  

Het voorgestelde cameragebruik verloopt volgens de regels zoals voorgeschreven door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, aangevuld met de regels zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door de heer Filip Rasschaert, korpschef van de Politiezone Gent, werd aan deze aanvraag een positief advies verleend.

Gelet op de doelstellingen van het cameratoezicht en de wijze van implementatie ervan, kan er worden gesteld dat er een maatschappelijk en wettelijk draagvlak is voor het gevraagde cameratoezicht.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De verantwoordelijke voor de verwerking kan slechts overgaan tot het plaatsen van één of meer bewakingscamera's in een niet-besloten plaats nadat de gemeenteraad een positief advies heeft gegeven.

Adviezen

Korpschef Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Verleent een positief advies aan de aanvraag van de Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf) om ANPR-camera's te plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen, nl. brandweerweg tussen de Maïsstraat en de Gaardeniersweg, zoals vermeld in de lijst 'plaatsgesteldheid' die bij dit besluit wordt gevoegd.


Bijlagen

  • Plaatsgesteldheid ANPR