Terug
Gepubliceerd op 14/09/2023

Agenda  commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

 • a) Bespreking.

 • b) Document toegestuurd op woensdag 21 juni 2023. (met bijlage voor de raadsleden)

 • c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

 • 1. PFAS-vervuiling in Gent - opvolgvraag.- Stijn De Roo (00315 - met bijlage voor de raadsleden) beantwoord op 5 september 2023

 • IR 1.

  2023_MV_00454 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Advies SAPH beleidsnota FM

 • IR 2.

  2023_MV_00456 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Aanpak Personeelstekort Ivago

 • IR 3.

  2023_MV_00460 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Stavaza heroriëntering personeel

 • IR 4.

  2023_MV_00461 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Geluidsmuur dierenasiel tegen lawaaioverlast

 • e) Toelichting: Wijs werken en flexwerken (presentatie - met bijlage voor de raadsleden)

 • f) EVA Sodigent. (met bijlagen voor de raadsleden)

 • g) EVA REGent. (met bijlage voor de raadsleden)

 • h) EVA Wijkwerken Gent. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 1.

  2023_GR_00710 - Subsidiereglement voor deelname aan het project Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Subsidiereglement voor deelname aan het project 'Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie' te wijzigen, met ingang van 1/10/2023.

 • 2.

  2023_GR_00731 - ELENA-project SUPRA: addendum bij de samenwerkingsovereenkomst Supra en samenwerkingsovereenkomst Zelfstandige Groepering Supra - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij samenwerkingsovereenkomst Supra waarbij de einddatum wordt aangepast en verlengd tot 31 maart 2025.

 • 3.

  2023_GR_00663 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke site proeftuinstraat, Proeftuinstraat 45 te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, akoestiek, technische uitrustingen, omgevingsaanleg, project-mer en epb) - FAG/2022/016/TD/INV/5318 - Bestek - Vaststelling

 • 4.

  2023_GR_00676 - Overheidsopdracht van werken - Restauratie dak Open Huis Mariakerke, Kasteeldreef 6 te Gent - FAG/2023/009/LDR/INV/5448 - Bestek - Vaststelling

 • 5.

  2023_GR_00658 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, akoestiek, technische uitrustingen, omgevingsaanleg, project-MER en EPB) - FAG/2021/016/PJ/INV/5120 - Akteneming -Gunning - Goedkeuring

 • 6.

  2023_GR_00746 - Lichten van een optie tot aankoop van percelen grond, gelegen te Afsnee, nabij de Autoweg-Zuid, ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Rosdambeekvallei en het sluiten van een bruikleenovereenkomst - Goedkeuring

 • 7.

  2023_GR_00747 - Lichten van een optie tot aankoop van een perceel grond, gelegen te Sint-Denijs-Westrem, nabij de Neststraat, ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Rosdambeekvallei - Goedkeuring

 • 8.

  2023_GR_00683 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 258, middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

  Aan het college wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot  een deel van het stadseigendom, gelegen te Gent, Sint-Bernadettestraat 258, voor de duur van 6 jaar ingaande op 01/06/2023 en eindigend op 31/05/2029.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurinkomsten, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van vzw Sportaround, goed te keuren onder volgende voorwaarden:

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als jeugdwerkinitiatief en gesubsidieerd te worden voor haar werking;
  2. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel of gedeeltelijk te financieren;
  3. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst en de subsidieovereenkomst met de Jeugddienst, na te leven.


 • 9.

  2023_GR_00718 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen in de Losweg te Mariakerke - Goedkeuring

 • 10.

  2023_GR_00719 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot een ondergrondse inneming, gelegen te Gent, Meulesteedsesteenweg - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot aankoop van het volgende ondergrondse inneming: Stad Gent - eerste afdeling, deel van het perceel gelegen te Meulesteedsesteenweg, kadastraal gekend onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 3545E, met een gemeten oppervlakte van zevenentachtig vierkante meter (87m²).
 • 11.

  2023_GR_00749 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Gent, Gaardeniersweg Gandae - Goedkeuring

 • 12.

  2023_GR_00750 - Goedkeuring erfpachtovereenkomst en principiële goedkeuring wederzijdse grondafstand project Bargiekaai - Goedkeuring

 • 13.

  2023_GR_00748 - Sluiten van een ondergrondse erfdienstbaarheid met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Voorhavenlaan (Kaai 24) - Goedkeuring

 • 14.

  2023_GR_00785 - Lichten van een ruiloptie met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Charles de L'Epeeplein tussen de Stad en Thuispunt Gent - Goedkeuring

 • 15.

  2023_GR_00784 - In huur geven door de Stad van een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5 en het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst te sluiten met vzw Jong voor de huur van een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Vliegtuiglaan 5 voor de periode van 01/08/2023 tot 31/07/2024.
 • 16.

  2023_GR_00715 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van risico-analyses elektriciteit in diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2023/041 - ID5473 - Bestek - Vaststelling

 • 17.

  2023_GR_00701 - Overheidsopdracht van werken - renovatie kinderdagverblijf De Petteflat en buitenschoolse opvang de Bollekes te Jubileumlaan 215D, Gent - FEG/2022/025 - ID5340 - bestek - Vaststelling

 • 18.

  2023_GR_00787 - Delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel, goedgekeurd door de raad op 24 oktober 2016 op te heffen en te hernemen in een licht aangepaste vorm.

 • 19.

  2023_GR_00760 - Reglement - Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering,te wijzigen met ingang van 1 oktober 2023. De wijziging betreft in hoofdzaak het opnemen van de dienstverlening van het vroegere 'Vredeshuis' en het aanpassen van de aanmaankost.

   

 • 20.

  2023_GR_00759 - Reglement - Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering - Opheffing

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Bedrijfsvoering' op te heffen met ingang van 1 juli 2023. De bepalingen worden overgenomen in het andere toepasselijke retributiereglement.

 • 21.

  2023_GR_00621 - Wijziging statuten Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking naar reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijzigingen aan de bestaande statuten van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking naar een reglement over de Stedelijke Adviesraad Mondiale Solidariteit, goed te keuren. Dit nieuwe reglement treedt in werking op 1 juli 2023.

 • 22.

  2023_RMW_00098 - Overheidsopdracht van Aanpassingswerken voor brandveiligheid - LDC Ten Hove, Begijnhofdries 13/14, 9000 Gent - FM/2023/242 - Bestek - Vaststelling

 • 23.

  2023_RMW_00116 - Delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de delegatie bij reglement van een aantal bevoegdheden inzake personeel, goedgekeurd door de raad op 13 oktober 2016 op te heffen en te hernemen in een licht aangepaste vorm.

 • 24.

  2023_GR_00786 - Sluiten van een erfpachtovereenkomst met betrekking tot percelen landbouwgrond, eigendom van OCMW Gent, gelegen te Mendonk, Hogeweg - Goedkeuring