Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_GR_00719 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot een ondergrondse inneming, gelegen te Gent, Meulesteedsesteenweg - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00719 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot een ondergrondse inneming, gelegen te Gent, Meulesteedsesteenweg - Goedkeuring 2023_GR_00719 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot een ondergrondse inneming, gelegen te Gent, Meulesteedsesteenweg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2018 werd de Sint-Antonius abt kerk, een kerk in eigendom van de Stad Gent, in het kader van het Parochiekerkenplan onttrokken aan de eredienst.

De kerk is momenteel verhuurd: in zitting van 22 januari 2018 keurde de gemeenteraad de huurovereenkomst met vzw Meulestede goed, voor de organisatie van socio-culturele activiteiten in de kerk.

De kerk zal als deelproject van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen in de toekomst herbestemd worden naar cultuurzaal.

Hiertoe werd de overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240 vastgesteld. 

Deze opdracht bestaat enerzijds uit de gedeeltelijke renovatie van de kerk, om op een meer kwalitatieve manier socio-culturele en wijkgebonden evenementen te kunnen aanbieden/organiseren, en anderzijds uit het voorzien van een fijne metalen structuur aan de parkzijde van de kerk, om de beleving van het park te koppelen met de kerk, en vice versa.

Bij akte verleden op 17 december 2002 verkocht de Stad Gent een perceel ondergrond aan nv Fluxys Belgium (hierna 'Fluxys'). Het betrof een ondergrondse inneming vanaf een diepte van 50 centimeter vanaf het maaiveld, voor de aanleg van een gasvervoerleiding, met een oppervlakte van 465m². De ondergrondse inneming grenst tot aan de kerk en maakt deel uit van het Meulestedepark, gelegen te Gent, Meulesteedsesteenweg, kadastraal gekend onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 3545E.

Voor de realisatie van de buitenstructuur aan de kerk dient een deel van de ondergrondse inneming teruggekocht te worden van Fluxys, dit omdat de funderingen van de buitenstructuur op vorstvrije diepte (> 50cm) geplaatst moeten worden.

De ondergrondse inneming heeft een oppervlakte van 87 m² en werd opgemeten door landmeter-expert Marijke Brondeel, op datum van 17 maart 2022.

De inname van de ondergrond raakt niet aan de voorbehouden zone van 10 meter, 5 meter aan weerszijden van de as van de gasleiding, waarbinnen bepaalde constructies en werkzaamheden verboden zijn. Fluxys heeft bevestigd dat de gasleiding in dienst zal blijven, en dat het deel dat de Stad wenst terug te kopen niet langer noodzakelijk is voor Fluxys.

De marktwaarde van de ondergrond werd op 4 maart 2022 door landmeter-expert Klaas Claeyssens geschat aan 33 EUR/m², en dus 2.871 EUR voor de totale oppervlakte . 

De eerste vraagprijs van Fluxys bedroeg 200 EUR/m². Na onderhandelingen bedraagt de aankoopprijs 50 EUR/m², en dus 4.350 EUR voor de totale oppervlakte. 50 EUR/m² is de minimale prijs die Fluxys vraagt voor de ondergrond van terreinen in Vlaanderen belast met gasinstallaties (elders dan in een stedelijke omgeving of op bouwgronden). Fluxys wenst hier niet van af te wijken, en bij een eerdere aankoop van ondergrond in jaar 2020 heeft de Stad ook een gelijkaardig bedrag per m² betaald aan Fluxys.

Daarnaast dient, eveneens in functie van het plaatsen van de buitenstructuur, een bovengrondse elektrische cabine, grenzend aan de kerk, gelegen te Meulesteedsesteenweg, kadastraal gekend onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 3545E, met kathodische beschermingskabels, beiden in eigendom van Fluxys, verplaatst te worden. De kosten worden gedragen door de Stad en worden geraamd op 5.238,55 EUR.

De vastgestelde overheidsopdracht van werken FAG/2021/050-ID5240 werd stopgezet. Een aangepast bestek van overheidsopdracht van werken zal opgemaakt worden en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Evenwel blijft de aankoop van de ondergrondse inname en het verplaatsen van de aanwezige kathodische beschermingskabels en het plaatsen van een nieuwe elektrische cabine noodzakelijk om de werken in de toekomst te kunnen uitvoeren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot aankoop van de ondergrondse inneming, deel van het perceel gelegen te Meulesteedsesteenweg, kadastraal gekend onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 3545E.

De Stad verwerft het voormelde goed om er de bestemming van park aan te geven en dit aldus te affecteren naar het openbaar domein.

Op basis van deze verklaring zal aan de administratie van het kadaster verzocht worden aan dit goed geen kadastraal nummer meer te geven.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Stedelijke Vernieuwing 
Budgetplaats 405980004 
Categorie*
Subsidiecode SVF.MMP 
2023 9.588,55 
Totaal 9.588,55 Voorgestelde uitgaven

€ 9.588,55

Overzicht van de inkomsten

Dienst*Stedelijke Vernieuwing 
Budgetplaats405980004
Categorie*
SubsidiecodeSVF.MMP
20239.588,55 
Totaal9.588,55 


Verwachte ontvangsten

€ 9.588,55

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot aankoop van een ondergrondse inneming, deel van het perceel gelegen te Meulesteedsesteenweg, kadastraal gekend onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 3545E, met een gemeten oppervlakte van zevenentachtig vierkante meter (87m²), mits de prijs van vierduizend driehonderdvijftig euro (4.350 EUR).

Bijlagen