Terug
Gepubliceerd op 12/09/2023

2023_GR_00710 - Subsidiereglement voor deelname aan het project Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie - Wijziging

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 19/09/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2023_GR_00710 - Subsidiereglement voor deelname aan het project Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie - Wijziging 2023_GR_00710 - Subsidiereglement voor deelname aan het project Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is


  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het Vlaams Actieplan asbestafbouw, waarbij Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet gemaakt worden, voorziet de OVAM projectsubsidies rond “groepsverwijdering” voor lokale besturen. Concreet komt het erop neer dat de projectaanvrager een groepsaankoop opzet voor een bepaalde doelgroep, zone,… of zelfs de volledige stad. 

Stad Gent diende op 25/08/2021 een projectvoorstel in voor de verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie in woningen, op grondgebied Stad Gent.

Op 14/12/2021 werd bij ministerieel besluit een subsidiebelofte toegekend van € 423.170,00. Dit bedrag dient zowel voor de ondersteuning van de projectwerking, als voor de ondersteuning van de effectieve uitvoering, conform de door de OVAM opgelegde modaliteiten.

Na de toekenning van de subsidiebelofte startte de voorbereiding van het project, waarbij een aanpak in 2 fasen werd uitgewerkt:

  • Stap 1: de controle, door een erkend asbestdeskundige, bij de projectdeelnemers op de effectieve aanwezigheid van asbesthoudende leidingisolatie.
  • Stap 2: de eigenlijk verwijderingswerken, door een aannemer die geselecteerd is door de Stad.

Conform het bovengenoemde ministerieel besluit kunnen de Gentenaars voor beide stappen een financiële ondersteuning ontvangen. 

Om dit project in de praktijk te kunnen brengen, is een subsidiereglement nodig. Concreet gaat het over:

  • Een subsidie voor de controle door de erkend asbestdeskundige (Stap 1);
  • Een subsidie voor de verwijderingswerken (Stap 2);

Hiertoe werd het subsidiereglement voor deelname aan het project "Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie" opgemaakt, het trad in werking op 1/1/2023.

De Dienst Milieu en Klimaat is belast met de controle van, het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er worden wijzigingen aan het subsidiereglement doorgevoerd. In volgorde van het subsidiereglement, zijn er volgende wijzigingen:

1) Wijziging van Art. 2 met betrekking tot de definities

Omdat de ranglijst verdwijnt. Deze werd ingevoerd in het oorspronkelijke reglement omdat de appartementsgebouwen achteraan de ranglijst kwamen. 

De definitie Ranglijst wordt opgeheven.


2) Wijziging van Art. 4, §2, a

Omdat de subsidie per stookplaats per eengezinswoning of appartementsgebouw kan ontvangen worden van de OVAM en niet per woning zoals in het oorspronkelijke reglement is opgenomen. 

De bepalingen onder dit artikel zijnde

De subsidie kan per ééngezinswoning of appartementsgebouw slechts eenmaal ontvangen worden.

worden vervangen door

De subsidie kan per stookplaats per eengezinswoning of appartementsgebouw eenmaal ontvangen worden.


3) Wijziging van Art. 4, §2, b

Deze wijziging wordt aangebracht in functie van de nieuwe werkwijze namelijk dat de asbestdeskundige de verslagen niet meer moet beoordelen wanneer de inschrijvers reeds een asbest analyseverslag of een asbestattest bezitten op het moment van hun inschrijving. Zie ook invloed wijziging 3 en 4.

De bepalingen onder dit artikel zijnde

Er is een verslag beschikbaar van de asbestdeskundige, uit Stap 1, waaruit blijkt dat asbest aanwezig is in de leidingisolatie.

wordt vervangen door

Er is een verslag beschikbaar van de asbestdeskundige uit Stap 1, waaruit blijkt dat asbest aanwezig is in de leidingisolatie of er werd reeds een bestaande asbestanalyse of bestaand asbestattest bij de aanvraag ingediend.


4) Wijziging van Art. 6, §1, b

heeft betrekking op de ranglijst die verdwijnt.

Wijziging van de rangorde van de inschrijvers. Er werd in het oorspronkelijke subsidiereglement voorrang gegeven aan eengezinswoningen. Om de vooropgestelde schatting te kunnen behalen van 234 inschrijvingen en 81 verwijderingen, is het opportuun om geen voorrang meer te geven aan eengezinswoningen en vanaf oktober 2023, ook de aanvragen die betrekking hebben op de stookplaatsen van appartementsgebouwen aan het proces te laten deelnemen.

De bepalingen onder dit artikel zijnde

Op basis van het moment van indienen wordt een ranglijst opgemaakt. 

1) Gedurende het eerste werkjaar van het project (2023) wordt voorrang gegeven aan eengezinswoningen in eigendom van een natuurlijk persoon.
2) Gedurende deze periode komen andere inschrijvers telkens achteraan op de ranglijst.
3) Na deze periode wordt er geen voorrang meer gegeven. 

wordt vervangen door

De aanvragen worden chronologisch behandeld.


5) Wijziging van Art. 6, §2 a 

heeft betrekking op de beoordeling van de dossiers in functie van tijd en beschikbare middelen en refereert naar de ranglijst die verdwijnt

De bepalingen uit dit artikel zijnde

In volgorde van de ranglijst en in functie van de beschikbare kredieten, zal Stad Gent stelselmatig aanvragen beoordelen.

wordt vervangen door

In chronologische volgorde en in functie van de beschikbare kredieten, zal Stad Gent stelselmatig aanvragen beoordelen.


6) Wijziging van Art. 6, §4, a

Wijziging met betrekking tot de taak van de asbestdeskundige indien er reeds een asbestidentificatierapport of asbestattest aanwezig is op het moment van de aanvraag. In overleg met AB Solid, de gecertificeerde asbestdeskundige voor stap 1 van het project groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie, heeft de desk-study  geen nut zoals die nu is omschreven in het subsidiereglement.

De desk-study werd in het leven geroepen omdat sommige inschrijvers voor het project reeds over een identificatierapport of asbestattest beschikken op het moment dat zij inschrijven. De asbestidentificatierapporten vermelden de resultaten van de monstername op de leidingisolatie. Als die resultaten positief zijn, dan kan de aangestelde asbestdeskundige hier geen meerwaarde aan toevoegen, de resultaten kunnen namelijk nooit per vergissing negatief zijn.

De bepalingen onder dit artikel zijnde:

Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen zal Stad Gent de aanvraag overmaken aan de asbestdeskundige. De asbestdeskundige zal contact opnemen met de aanvrager om een plaatsbezoek vast te leggen en een offerteformulier te bezorgen. Door ondertekening van het offerteformulier ontstaat er een verbintenis tussen de aanvrager en deze asbestdeskundige. 

wordt vervangen door

Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen zal Stad Gent de aanvraag overmaken aan de asbestdeskundige. De asbestdeskundige stuurt een offerte naar de aanvrager. Door ondertekening van het offerteformulier ontstaat er een verbintenis tussen de aanvrager en deze asbestdeskundige.  Voor de dossiers die reeds over een asbestanalyse of een asbestattest beschikken, wordt geen subsidie aangevraagd voor stap 1. Het dossier gaat rechtstreeks naar de aannemer, stap 1 wordt overgeslagen. Indien er toch twijfel zou heersen over de volledigheid van het ingezonden analyserapport, zal aan de deskundige gevraagd worden om een zogenaamde desk-study uit te voeren.


7) Wijziging van Art. 6, §4, e

Wijziging van de doelstellingen van de asbestdeskundige wanneer deze niet gehouden is tot een bezoek ter plaatse (omdat er reeds een analyse van de asbest leidingisolatie beschikbaar is). waardoor punt e (dat refereert naar punt d) niet meer van toepassing is.

De asbestdeskundige zou echter zoals omschreven in het huidige subsidiereglement, nog een aantal andere zaken (doelen van het plaatsbezoek) moeten kunnen achterhalen via de desk-study, namelijk de staat van het materiaal (punt 2) en de noodzaak tot beheersmaatregelen (punt 3). Op basis van fotomateriaal kan de deskundige hier echter nooit een uitspraak over doen. Dit kan enkel door ter plaatse te gaan. Deze randinfo (staat van het materiaal, beheersmaatregel) geeft de inschrijver geen enkele toegevoegde waarde aangezien hij een aanvraag heeft ingediend om een offerte te verkrijgen voor verwijderingswerken. Punt 2 en 3 zijn dus niet relevant voor de inschrijvers die deelnemen aan het project om een subsidie te bekomen voor de verwijderingswerken.  Punt 4 is niet van toepassing aangezien er slechts 1 verwijdermethode mogelijk is bij asbesthoudende leidingisolatie en dat is via de methodiek hermetische zone waarvoor de subsidie geldt. 

De asbestidentificatierapporten en de asbestattesten waarover de burger reeds beschikt wanneer hij zijn aanvraag doet, zullen vanaf indiensttreding van het nieuwe subsidiereglement enerzijds zonder desk-study, anderzijds zonder bijkomend plaats bezoek van de aangestelde deskundige, doorgestuurd worden naar de aannemer. De aannemer zal op zijn beurt  langs gaan om een offerte te bezorgen voor de verwijderingswerken.  

De bepalingen onder dit artikel zijnde

Er is geen plaatsbezoek noodzakelijk indien de deskundige uit de bij de aanvraag gevoegde documenten met zekerheid een uitspraak kan doen m.b.t. de doelen van het plaatsbezoek  (Art 6 §4.d):

1) aanwezigheid van asbesthoudende leidingisolatie nagaan
2) De staat van de leidingisolatie nagaan
3) De noodzaak voor eventuele beheersmaatregelen bepalen
4) De aangewezen verwijdermethode bepalen
5) Indien nodig: nemen en laten analyseren van een of meerdere controlestalen
De aanvrager verleent hiertoe de nodige toestemmingen aan de asbestdeskundige

Punt e wordt opgeheven. 


8) Wijziging van Art. 9 §3

weglaten van de verwijzing naar de ranglijst

De bepalingen onder dit artikel zijnde:

De termijnen in dit reglement moeten gerespecteerd worden, zo niet kan de Stad Gent beslissen om de deelname aan het project stop te zetten en de plaats op de ranglijst te schrappen:

wordt vervangen door

De termijnen in dit reglement moeten gerespecteerd worden, zo niet kan de Stad Gent beslissen om de deelname aan het project stop te zetten


Besluit

Artikel 1

Wijzigt het subsidiereglement voor deelname aan het project 'Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie', goedgekeurd door de gemeenteraad zoals aangegeven in het document in bijlage. De wijzigingen hebben betrekking op Art. 2 (definitie ranglijst), Art. 4,§ 2 a,en b, Art. 6,§ 1 b, Art. 6, § 2 a, Art. 6, § 4 a, Art. 6, § 4 e, Art. 9 §3

Deze wijzigingen treden in werking op 1/10/2023.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor deelname aan het project 'Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie' - zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • 20230622_DO_Gecoordineerde versie Subsidiereglement voor deelname aan het project Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie.docx
  • Wijziging van de artikels voor ebesluit.docx